Άρθρο 11 – Σήμανση πυροβόλων όπλων (Άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. α΄ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Μετά την παράγραφο 10Α του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 10Β ως εξής:

«10Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παρ. 3Α του αρ. 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους και πριν την τοποθέτησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3Α του αρ. 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην ελληνική επικράτεια υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματοποιεί, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β, καθώς και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση της παραγράφου 10Β τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».

3. Η παράγραφος 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους επιτρέπεται εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, στην οποία περιλαμβάνεται η επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω δεν αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή.
Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.
Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του».

  • 25 Νοεμβρίου 2018, 13:44 | Πελεχρας Στέργιος

    Θα πρέπει να ενταχθούν στο κυνήγι για τα τριχωτά θηράματα τα σκοπευτικά βοηθήματα τύπου red dot και υποχρεωτικά το κυνήγι του αγριογούρουνου με μονοβολο μιας και υπάρχει απογορευση του ραβδοτου όπλου.
    Με την χρήση του βοηθητικού σκοπευτικού υπάρχει ποιό άμεση καταβολή του θηράματος λόγο καλύτερης σκόπευσης και η αποφυγή ανθρωπίνων ατυχημάτων.

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:49 | Νικόλαος Μαντζαρέας

    Να προστεθεί : «Άδεια μεταφορά από και προς χώρες της Ε.Ε. θα χορηγείται από την κατά τόπου αστυνομική διεύθυνση της έδρας του ενδιαφερομένου. Άδεια μεταφορά από και προς χώρες της Ε.Ε. και εφόσον προβλέπεται η εκτέλεση πολλαπλών μεταφορών η αστυνομική αρχή δύναται να συναινεί και να χορηγεί την πολλαπλή μεταφορά .