Άρθρο 01 – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2168/1993

1. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α. «όπλο»: κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.
Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση και ιδιαίτερα:
αα. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
αβ. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
αγ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουντσάκου).
αδ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE), βέλη αυτών και αστυνομικές ράβδοι.
αε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.
αστ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι).
αζ. Συσκευές εκτόξευσης – προώθησης δικτύων για τη σύλληψη – ακινητοποίηση ζώων.

β. «πυροβόλο όπλο»: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, με εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή για αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.
Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

γ. «μέρος»: κάθε τμήμα ή τεμάχιο όπλου που είναι ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροποποίηση του όπλου που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας. Δεν θεωρούνται μέρη τα στοιχεία που δεν επιδρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση του όπλου και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

δ. «ουσιώδες συστατικό μέρος όπλου»: η κάννη, ο σκελετός (κορμός/πλαίσιο), ο υποδοχέας, συμπεριλαμβανομένων του άνω και κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, ο φορέας (μηχανισμός) κλείστρου, το βυκίο, το κινητό ουραίο ή το κλείστρο. Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων, τα ανωτέρω, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

ε. «εξάρτημα»: κάθε συμπληρωματικό αυτοτελές στοιχείο, το οποίο είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής ή μπορεί να προσαρμοστεί στο όπλο και υποβοηθά τη χρήση του, χωρίς να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του και ιδίως κάθε διάταξη σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη, ώστε να μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με όπλο (σιγαστήρας), συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για το φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και πάσης φύσεως σκοπευτικά.

στ. «πυρομαχικά»: τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. (Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επίσης, τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα επιμέρους στοιχεία αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λπ), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου – αερίων, καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

ζ. «εκρηκτικές ύλες»: τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.

η. «εκρηκτικός μηχανισμός»: κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.

θ. «όπλο χαιρετισμού και κρότου»: όπλο που έχει κατασκευαστεί ή έχει υποστεί ειδική μετατροπή προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή περί του ότι δεν δύναται να υποστεί οποιαδήποτε μετατροπή με συνήθη εργαλεία και ότι το εσωτερικό της κάννης του έχει φραχθεί με σταθερό διάφραγμα, μη δυνάμενο να αφαιρεθεί.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

ι. «όπλο για θήρα»: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.

ια. «φυσίγγια όπλου για θήρα»: τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν πλαστικό συγκεντρωτήρα (βύσμα) και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη.

ιβ. «όπλα σκοποβολής»: τα όπλα που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής και τα οποία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ιγ. «απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο»: πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρήση μέσω της διαδικασίας απενεργοποίησης του κεφαλαίου Γ΄, με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

ιδ. «όπλο που χρησιμοποιείται για να δίνει σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία»: συσκευή η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να δέχεται και να πυροδοτεί μόνο αβολίδωτα φυσίγγια ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και η οποία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. (Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)
Το καθεστώς αδειοδότησης των ως άνω συσκευών ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 456/1976 «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων» (Α΄ 277).

ιε. «αεροβόλο»: όπλο που λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύει σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

ιστ. «οπλοπώλης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία, επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή όπλων ή των μερών τους και/ή στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρομαχικών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εφοδιαστεί με την αντίστοιχη άδεια.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

ιζ. «μεσίτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 4α, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

ιη. «παράνομη κατασκευή»: α) η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή όπλων, μερών τους και πυρομαχικών χωρίς την άδεια του άρθρου 5 ή από μέρη που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης•
β) η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών χωρίς σήμανση κατά τη στιγμή της κατασκευής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)
ιθ. «παράνομη διακίνηση»: η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση όπλων, μερών τους ή πυρομαχικών από ή προς την ελληνική επικράτεια, εντός ή μέσω αυτής, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6, 11 και 26 ή χωρίς αυτά να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

κ. «ιχνηλασία»: η συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επικουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)
κα. «μουσείο»: η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό όπλα, μέρη τους ή πυρομαχικά, για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς κληρονομιάς ή αναψυχής και που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ή αναγνωριστεί, σύμφωνα με το αρ. 45 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

κβ. «συλλέκτης»: ο νόμιμος κάτοχος α) όπλων, μερών ή πυρομαχικών που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της περιπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 ή β) απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων που συγκεντρώνονται και κατέχονται για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:

α. Εξομοιωτές σκοποβολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ του άρθρου 1.

β. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.

γ. Πυροβόλα όπλα που δεν λειτουργούν, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης. Η απλή αφαίρεση μερών του όπλου δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και στην περίπτωση αυτή τα όπλα θεωρούνται λειτουργικά.

δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.

ε. Όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

3. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε:

α. «αυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.

β. «ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του, αλλά κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, βάλει μόνο μία φορά.

γ. «επαναληπτικό πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.

δ. «πυροβόλο όπλο μιας βολής ανά κάννη»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο από την κατασκευή του δεν φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από ένα φυσίγγια.

ε. «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) εκατοστά ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) εκατοστά.

στ. «μακρύκαννο πυροβόλο όπλο»: κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα.

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α. Πυροβόλα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.

β. Αγχέμαχα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Συσκευές ειδικού τύπου και ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν κατασκευασθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.

δ. Αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος της χώρας που δηλώνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του και το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές ή σε οπλοπώλη ή σε μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής του όπλου.
(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, τα παρελκόμενά τους και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές».

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 08:12 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ

  Η κατηγοριοποίηση των όπλων είναι δόκιμο να γίνεται βάσει της τεχνολογίας και κατ΄επέκταση βάσει του τρόπου λειτουργίας τους και όχι λόγω της χρήσης τους.(παράγραφος ι )

  Τα βύσματα των φυσιγγίων μπορεί να είναι κατασκευασμένα και από άλλη πρώτη ύλη πέραν της πλαστικής. (παράγραφος ια )

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 14:51 | Σοφοκλης

  «περιέχουν πλαστικό συγκεντρωτήρα» Ο ορος συγκεντρωτήρας ειναι αδόκιμος. Βύσμα ή κυάθιο ειναι το ορθό.Η αναφορά αποκλειστικά και μόνο σε πλαστικό κυάθιο αποκλείει όλα τα άλλα υλικά (όπως μαλλί,κετσέ, χαρτοπολτό κτλ) που μπορεί να κατασκευάζεται η βυσμάτωση των φυσιγγίων

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 18:03 | Βαγγελης

  Ως αθλητης πρακτικης σκοποβολης (IPSC) και οχι μονο,στο αθλημα που λαμβανει μερος στα σκοπευτηρια με λειοκανα επαναληπτικα τυφεκια, πρεπει το συντομοτερο δυνατο να διωρθωθει ο νομος που περιοριζει την χρηση απο 3 φυσιγγια σε χωρις περιορισμο, και αυτο γιατι κινδυνευουν ο νομοθετης και οχι μονο, να εκετεθουν ανεπανορθωτα στους διεθνεις κανονισμους πρακτικης σκοποβολης αφου διεξηχθηκαν και συνεχιζουν να διεξαγωνται και στην χωρα μας αγωνες Α» κατηγοριας (ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ)και βαιβαια χωρις ποτε να ελαβαν υπ οψιν το κυνηγετικο περιορισμο! Γιατι αλλο το κυνηγι στην υπαιθρο αλλο η σκοποβολη στο σκοπευτηριο

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 17:49 | Σοφοκλης

  Για άλλη μια φορά η οπλοφοβία εμποδίζει την εισαγωγή ραβδωτών όπλων στο κυνήγι. Κάτι που ισχύει σε όλο τον κόσμο και λειτουργεί ως διαχειριστικό μέτρο

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 20:50 | ΜΗΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

  Η παράγραφος ια του άρθρου 1 (φυσίγγια όπλου για θήρα) είναι ελλιπέστατη σε ότι αφορά τη βυσμάτωση. Τα φυσίγγια αυτού του τύπου μπορεί να περιέχουν διάφορους τύπους βυσματώσεων και όχι μόνο «πλαστικό συγκεντρωτήρα» (ο συγκεντρωτήρας είναι όρος συνηθισμένος μεν αλλά αυθαίρετος και παραπλανητικός. Η βυσμάτωση μπορεί να είναι με πλαστικό βύσμα διαφόρων μορφών, μάλλινο βύσμα από κετσέ, πεπιεσμένο χαρτί, φελλό, ρινίσματα ξύλου και διάφορα ακόμη υλικά τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν έμφραξη.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 14:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΓΙΑΣ

  Πρέπει να οριστεί και ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ ΟΠΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ. Η μεγάλη του διαφορά με το ΟΠΛΟ ΘΗΡΑΣ είναι ότι έχει αποθήκη μεγαλύτερης χωρητικότητας. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που θέλουν με το όπλο που πάνε για θήρα να μπορούν να πηγαίνουν στο σκοπευτήριο (πρακτική σκοποβολή). Αυτοί δεν είναι σκοπευτές που παίρνουν μέρος σε αγώνες. Απλά κάνουν το χόμπι τους. Πρέπει να έχουν την δυνατότητα να έχουν ένα ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ ΟΠΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ με τις ίδιες προϋποθέσεις του ΟΠΛΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 20:24 | Βασιλειος Σπατουλας

  Αν και εκ των προτερων γνωριζω οτι δεν υπαρχει η διαθεση να αλλαξει κατι επι του πρακτεου με το σχολιο μου στην παρουσα διαβουλευση ,δεν μπορω να μην σχολιασω εστω μονο για τα πρακτικα.
  Σας πηρε περιπου 25 χρονια για να ξεφυγουμε απο το επικο οτι η διοπτρες αυξανουν το βεληνεκες του οπλου.Ερχομαστε λοιπον εν ετη 2018 να συζηταμε για απαγορευμενα οπλα για χωρητικοτητα γεμιστηρων για για για.
  Ειναι διαπιστωμενο και τεκμηριωμενο επαρκως απο παρα πολλες μελετες ανα τον κοσμο λοιπον οτι οι παρανομοι ουδεποτε ενηργησαν τις πραξεις τους με δηλωμενα και νομιμα οπλα.Ειναι επισης αποδεδειγμενο διεθνως οτι ελαχιστα εως ανυπαρκτα εγληματα η παρανομες πραξεις εχουν γινει με νομιμα οπλα.Οποτε προς τι οι απαγορευσεις. Ποτε στα οσα χρονια ασχολουμαι με τα οπλα δεν εχω καταλαβει.Θελουμε εναν αυστηρο νομο με βαρυτατες ποινες για τους παραβατες που με την καταληλλη αδεια απο την εποπτευουσα αρχη (αστυνομια)να μας επιτρεπει να εχουμε οτι χρειαζομαστε.Και για μην παρεξηγηθω ομιλω για την αθλητικη σκοποβολη.Ολα τα οπλα λοιπον που προβλεπουν οι διεθνεις κανονισμοι ολα τα πυρομαχικα ολα τα βοηθηματα.Χωρις περιορισμους.Ειμαστε νομιμοι πολιτες ειμαστε επιχειρηματιες δημοσιοι υπαλληλοι ελευθεροι επαγγελμαιες αστυνομικοι και πολλα αλλα.Αλλα παντα νομιμοι.Γιατι μας αρνειστε να κανουμε αυτο που θελουμε με ανουσιες οπως παραπανω ανεφερα απαγορευσεις.Θελουμε εναν σκληρο νομο για τους παραβατες οχι απαγορευσεις για του νομοταγεις πολιτες οπως εμεις.
  Σας ευχαριστω
  Σπατουλας Βασιλης
  Λογιστης Φοροτεχνικος
  Γ.Γ Αθλ.Σκοπ.Ομιλ.Κερκυρας

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 16:31 | θεοδωρος τερζης

  Όλοι οι νόμοι είναι του 1821 Κάντε κάτι Όλοι στο εξωτερικό γελάνε μαζιμας είναι δυνατόν νόμοι 1960 70 να υσχιουν το 2018 οι Διόπτρες τα ρεντοτ σε σκοπευτήριο είναι παράνομα θα ηθελα να μου πειτε το γιατί.προσπαθεις να κάνεις πρακτική σκοποβολή και αν βάλεις 10ρες γεμιστηρες θεωρούνται παράνομα 2+1 δούμε ει ο νόμος στο κυνήγι ναι στο σκοπευτήριο τι δουλειά έχει μπορώ να γράφω 2 ώρες και επιτρέψτε μου να σας πω ότι δυστυχώς είμαστε 50 χρόνια πίσω ωραίοι οι κανόνες οι νόμοι αλλά έχουμε 2018 σε λίγο 2019 με υγεια σε ολους

 • 19 Νοεμβρίου 2018, 20:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα πρέπει να οριστεί νομοθετικά το μήκος λάμας των σουγιάδων, μαχαιριών, ξιφών κλπ που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει πάνω του ή στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του, ώστε σε τυχόν αστυνομικό έλεγχο ο πολίτης να γνωρίζει τα όρια της δικαιοδοσίας του οργάνου που τον ελέγχει.
  Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα είδη όπως πχ ξίφη αξιωματικών τα οποία παραμένουν στην οικία μετά την αποστρατεία του ή ακόμη και μετά τον θάνατό τους και η κατοχή τους χωρίς άδεια από τους κληρονόμους τους.