Άρθρο 15 – Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτ. β΄ του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, που λαμβάνει χώρα μετά την 8η Απριλίου 2016.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τα πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν ήδη απενεργοποιηθεί και έχει εκδοθεί άδεια κατοχής τους, πριν την 8η Απριλίου 2016, σε περίπτωση πώλησης, δωρεάν μεταβίβασης, ανταλλαγής ή μεταφοράς τους σε άλλο κράτος μέλος.