Άρθρο 19 – Ποινικές κυρώσεις

Όποιος απαλείφει ή παραποιεί τη σήμανση που τίθεται από την αρχή επαλήθευσης σε απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο ή επεμβαίνει στα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποίησε η οντότητα απενεργοποίησης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, με σκοπό να επανενεργοποιήσει το συγκεκριμένο όπλο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 67 ΠΚ, αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια της αρχής.