Άρθρο 08 – Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 16 του ν. 2168/1993

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτ. η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, περίπτ. α΄, υποπεριπτ. αα΄ έως αζ΄ και 2, περιπτ. β΄ και γ΄ του άρθρου 1. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά το χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτ. δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που προορίζονται».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, κατά τις παραγράφους 1 και 2, υποχρεούται να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικείμενων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και έχουν εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή του».

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 08:16 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ

  Η αφαίρεση μέρους των όπλων είναι μερικώς αδύνατη και μπορεί να επιφέρει βλάβη στο όπλο.
  Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά και τη διενέργεια δοκιμών σε Σκοπευτήρια,κάτι που θεωρείται αναγκαίο για κάποιο καινούργιο όπλο για την ελληνική αγορά καθώς και για τον εντοπισμό βλαβών ενός όπλου προς επισκευή.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 20:25 | Σοφοκλης

  » καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων» Μαλλον θα αγνοούν οι συντάκτες το πόσο δύσκολο ειναι να αφαιρεθούν οι επικρουστήρες στα δίκαννα , μονόκαννα όπλα αλλά και στα αυτογεμή. Γιατί θα πρέπει να γίνει παρέμβαση σε καινούργια όπλα με κίνδυνο να γίνουν σημάδια. Η παρουσία πυρομαχικών (κυνηγετικών φυσιγγίων)σε εκθέσεις απαγορεύεται. Δεν αρκεί αυτό το μέτρο ασφάλειας

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 10:10 | Σοφοκλης

  Δεν υπάρχει διαδικασία (κενό νομού) για την μεταφορά από κατασκευαστές όπλων και φυσιγγίων χωρών εντός και εκτός Ε.Ε με σκοπό την συμμετοχή τους σε κυνηγετικές εκθέσεις. Σε κράτη μέλη της Ε.Ε που πραγματοποιούνται κυνηγετικές εκθέσεις με διεθνή χαρακτήρα η προσέλευση εκθετών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Δεν ωφελούνται μόνο οι εκτός Ελλάδας κατασκευαστές που λαμβάνουν μέρος για να βρουν αντιπροσώπευση των προϊόντων τους στην χώρα μας. Ωφελούνται και οι Έλληνες κατασκευαστές που τους δίνεται η δυνατότητα να συνάψουν συνεργασίες με σκοπό τις εξαγωγές των προϊόντων τους.

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 19:36 | Σοφοκλης

  Δεν υπαρχει πρόβλεψη για συμμετοχή σε έκθεση κυνηγετικών ειδών στην Ελλάδα σε κατασκευαστές όπλων και φυσιγγίων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε και εκτός αυτής. Σε κράτη μέλη της Ε.Ε γίνονται διεθνής εκθέσεις με συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 16:31 | Σοφοκλης

  Δεν υπαρχει πρόβλεψη για συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα από κατασκευαστές κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων από χώρες της Ε.Ε και τρίτες χώρες. Σε κράτη μέλη της Ε.Ε πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εκθέσεις με διεθνή χαρακτήρα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσέλευση ενδιαφερόμενων από όλο τον κόσμο και εμπορικών συνεργασιών που μπορεί να προκύψουν.