Άρθρο 20 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του αρ. 28Α του ν. 2168/1993, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ορίζεται ως οντότητα απενεργοποίησης και/ή αρχή επαλήθευσης των άρθρων 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 και υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, ακόμη και κατά τροποποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄, το σύμβολο που θα χρησιμοποιεί η εν λόγω υπηρεσία, το κόστος παροχής των υπηρεσιών επαλήθευσης και έκδοσης πιστοποιητικού απενεργοποίησης, η τηρούμενη διαδικασία επαλήθευσης και κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:07 | Νικόλαος Μαντζαρέας

    Παράγραφος 3 : Να προστεθεί «Οι εισαγόμενες πρώτες ύλες από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) υφίστανται ανά τριετία έλεγχο καταλληλότητος και ταυτοποιήσει των δηλωμένων προδιαγραφών μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται με ευθύνη της διεύθυνσης εγκληματολογικών υπηρεσιών σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις είτε δημόσια είτε ιδιωτικά που έχουν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, το κόστος δοκιμών και ελέγχων θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.