Άρθρο 18 – Διαδικασία επαλήθευσης

1. Η αρχή επαλήθευσης παραλαμβάνει από την οντότητα απενεργοποίησης το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο του ενδιαφερόμενου, εφόσον αυτό συνοδεύεται από τη βεβαίωση και την άδεια μεταφοράς του προηγούμενου άρθρου. Στη συνέχεια, καταχωρίζει τα σχετικά έγγραφα στο τηρούμενο από αυτή πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.072/4/68562 Σ.1346 από 01.03.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ώστε να τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

2. Η εν λόγω αρχή επαληθεύει ότι το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, προβαίνοντας στη σήμανση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα περί του σχετικού υποδείγματος σήμανσης του Παραρτήματος ΙI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Ειδικότερα, αποτυπώνει το κοινό μοναδικό σήμα, το οποίο περιλαμβάνει το σύμβολο «EL», επίσημο διεθνή κωδικό της χώρας μας, ως χώρας απενεργοποίησης, ως στοιχείο 2 του σχετικού υποδείγματος σήμανσης και τα δυο τελευταία ψηφία του έτους απενεργοποίησης, ως στοιχείο 4 του ιδίου υποδείγματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, η αρχή επαλήθευσης εκδίδει πιστοποιητικό απενεργοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, προκειμένου να χορηγηθεί στον κάτοχο του όπλου. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό απενεργοποίησης αναγράφονται τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική γλώσσα.

3. Τα αιτήματα που υποβάλλονται διεκπεραιώνονται από την αρχή επαλήθευσης το αργότερο εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν γνωστοποίησης αυτών στον αιτούντα. Μετά το πέρας των εργασιών της, η αρχή επαλήθευσης παραδίδει το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό απενεργοποίησης στην οντότητα απενεργοποίησης. Επιπλέον, αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού απενεργοποίησης στην εκδούσα την άδεια μεταφοράς αστυνομική αρχή, για την ενημέρωση του αρχείου του άρθρου 28 του ν. 2168/1993.

4. Για την παροχή των υπηρεσιών επαλήθευσης και την έκδοση του πιστοποιητικού απενεργοποίησης καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στον αριθμό των ωρών εργασίας που απαιτήθηκαν για την επαλήθευση της απενεργοποίησης πολλαπλασιαζόμενο με το κόστος της κάθε ώρας εργασίας. Για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών επαλήθευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από τον ενδιαφερόμενο, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού «Περί αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, κοστολόγησης και οικονομικής τακτοποίησης των δοσοληψιών των κλάδων των Ε.Δ.» (Β΄ 358/2000), της υπ’ αριθ. Φ. 800/214028/Σ.3434/7-2-2015 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Κοστολόγησης» (Β΄ 129/2016) και της υπ’ αριθ. Φ.800/373010/Σ.439/1-2-2018 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κοστολόγηση/τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 535), καθώς και τα προβλεπόμενα στην Πάγια Διαταγή 8-15/1991 ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ «Περί του τρόπου διαθέσεως και κοστολογήσεως υλικών-εφοδίων και παροχής υπηρεσιών σε άλλους κλάδους των Ε.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, τρίτους και ξένες αρχές» για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 301 ΕΒ και την υπ’ αριθ. Φ.048.135/1/82/12-7-1982 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού περί διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών του Ναυτικού σε τρίτους» (Β΄ 756) για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΔΝΟ/ΝΣ.

5. Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης, επιστρέφει το όπλο στην οντότητα απενεργοποίησης, η οποία βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης της απενεργοποίησης του όπλου.

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:49 | Νικόλαος Μαντζαρέας

    Παράγραφος 7 : να τροποποιηθεί » Εφόσον ο αιτών για έκδοση αδείας είναι νομικό πρόσωπο οι απαγορεύσεις χορήγησης ισχύουν μόνο για τους νομίμους εκπροσώπους.»