Άρθρο 09 – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:
α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.
β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για το σκοπό αυτό εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για το σκοπό αυτό εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήποτε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών ουσιών».

2. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν φέρει τη σήμανση της παρ. 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., η εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή πυροβόλου όπλου η ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο του άρθρου 28».

3. Μετά την παράγραφο 1Α του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:

«Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της αρχής επαλήθευσης του κράτους μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και δεν συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο του άρθρου 28».

  • 25 Νοεμβρίου 2018, 13:34 | Δημήτρης

    «Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:
    γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων αυτών,

    Τα διαστελλόμενα βλήματα θα έπρεπε να επιτρέπονται στα σώματα ασφαλείας τα οποία επιχειρούν σε αστικό περιβάλλον διότι είναι ασφαλέστερα στη χρήση τους και πιο αποτελεσματικά αν χρειαστούν. Διότι λόγω της κατασκευής τους τα βλήματα αυτά μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής τους ενέργειας στο σημείο πρόσκρουσης(είναι λιγότερο διατρητικά αφού παραμορφώνονται άμεσα) με αποτέλεσμα αφενός τη μείωση των πιθανοτήτων να βλάψουν κάποιο τρίτο άτομο απο αλλαγή πορείας ή αν εξέλθουν από το σώμα του ατόμου που παρανόμως πυροβολεί, αφετέρου καταφέρνουν να καταστείλουν αποτελεσματικότερα το άτομο που πυροβολεί εναντίον π.χ. πολιτών ή αστυνομικών χωρίς να χρειάζεται να γίνει χρήση πολλών βολών η οποία ως γνωστόν εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους.(τραυματισμός παρακείμενων πολιτών. ζώων κτλ.)