Άρθρο 22 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993•

β) το άρθρο 23 του ν. 2168/1993•

γ) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2168/1993.

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:13 | Νικόλαος Μαντζαρέας

    Παράγραφος 2 : Να προστεθεί «Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλει τις κυρώσεις μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης»