Άρθρο 04 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, η΄, θ΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, μερών και πυρομαχικών αυτών».
«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής».
«γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, καθώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου».
«στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών».
«η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».
«θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2».
«ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροβόλων όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης».
«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 1».
«ιγ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών».

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για το φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών όλων των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων για θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για το φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα τα οποία κατά την αγορά αυτών επιδεικνύουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου.

γ. Σκοπευτικών διοπτρών μόνο σε άτομα τα οποία κατά την αγορά αυτών επιδεικνύουν, άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον πρόκειται για κατόχους αεροβόλων όπλων σκοποβολής, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους.

στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν άδεια εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών ως ανταλλακτικά.

ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.

η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια θήρας.

θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται υπό την απόφαση της ίδιας παραγράφου».

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Των παραγράφων 3 περιπτ. δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και 5 περιπτ. β΄ έως θ΄, με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 22:58 | ΚΥΡΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Με τον καινούργιο νόμο γίνεται πιο πρακτική η διάθεση μερών (όχι των ουσιαστικών) πιστολίων και περιστρόφων αλλά και των διοπτρών. Όμως παραμένει να χρειάζεται άδεια μεταφοράς για τις συναλλαγές μεταξύ εμπόρων. Αυτό είναι λίγο οξύμωρο.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 14:42 | ΣΑΒΒΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του ισχύοντος Ν.2168/1993 και συγκεκριμένα της παραγράφου 5 αυτού με την αναφορά ότι από την αναφερόμενη υποχρέωση για την έκδοση άδειας για την αγορά πιστολιών, φυσιγγίων κτλ εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειων εμπορίας πιστολιών κτλ όταν προμηθεύονται τα είδη αυτά από άλλους εμπόρους στο εσωτερικό της χώρας. Η ιχνηλάτηση των όπλων αυτών μπορεί να πραγματοποιείται με την περιοδική υποβολή σχετικών καταστάσεων από τον αγοραστή έμπορο ή αμέσως μετά την αγορά των ειδών αυτών ο οποίος θα μνημονεύει το είδος κλπ αναγνωριστικά στοιχεία των όπλων που αγόρασε και πλέον διαθέτει προς πώληση στην αρμόδια αστυνομική αρχή όπου υπάγεται η επιχείρησή του.

  Κατά τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η εμπορία των ειδών αυτών, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και ο χρόνος για την πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας, ενώ η διαδικασία αγορά από εμπόρους θα γίνει πιο αναλογική, μιας και αφορά προδήλως διακίνηση ειδών τα οποία διακινούνται μεταξύ οντοτήτων των οποίων η καταλληλότητα για την εμπορία των αναφερόμενων ειδών έχει ήδη ελεγχθεί με την έκδοση στο πρόσωπό τους της άδειας εμπορίας που κατέχουν.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 14:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΓΙΑΣ

  Με την νέα τροποποίηση γίνεται πιο πρακτική η διάθεση διοπτρών και μερών (όχι ουσιωδών) πιστολίων και περιστρόφων για τους ιδιώτες. Όμως απαιτείται άδεια μεταφοράς για τα παραπάνω μεταξύ εμπόρων. Αυτό είναι οξύμωρο.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 23:26 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ειμαι εν ενεργεια αστυνομικος και συτο που εχει διδαξει η εμπειρια καθως και η εκπαιδευση μου ειτε εκ του σωματος ,ειτε με προσωπικες δαπάνες, είναι α) οτι η χρηση φακου ενσωματομενου στο οπλο σε περιπτωση τραυματισμου σε συμπλοκη σε περιβαλλον χαμηλου εως μηδενικου φωτισμου ειναι σωτηρια και β) η χρηδη σκοπευτικων Red dot σε επισης συμπλοκη ειναι καταλυτικά ως προς την τελικη εκβαση του συμβαντος. Θα μπορουσα να παραθεσω ολοκληρη βιβλιογραφια με επιχειρημστα αλλα θα ειμαι κουραστικος.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 21:16 | George P

  Θα είναι πολύ καλό να αφήσουν επιτέλους στο αστυνομικό προσωπικό, να μπορεί να αγοράζει και να κατέχει με άδεια της αρμόδιας αρχής συσκευές φωτισμού του στόχου και συσκευές τύπου ερυθράς κουκίδας τα λεγόμενα Red Dot για την άσκηση αυτών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  Όλα τα παραπάνω να φέρουν συγκεκριμένο αριθμό παραγωγής και ιχνηλατησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 10:13 | Ευάγγελος Ιωαννίδης

  Αν και δεν εκπροσωπώ επίσημα κανέναν, αλλά ως ένας λάτρης του airsoft και μέλος μιας κοινότητας χομπιστών που ξεπερνάει τα 1000 άτομα με τον αριθμό όσων επίσης να ασχολούνται να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος στην χώρα μας, θα ήθελα να ξαναθέσω το θέμα της διαφοροποίησης των αεροβόλων τύπου airsoft από την κατηγορία των όπλων αφού έχει αποδειχτεί ότι ΔΕΝ μπορούν να τροποποιηθούν σε πυροβόλα όπλα αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα έχουν διαχωρίσει και δεν τα θεωρούν όπλα είτε με περιορισμούς στην ισχύ τους (Ιταλία), είτε χωρίς.

  Σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία αλλά ακόμα και σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία)όπου οι νομοθέτες εκσυγχρόνισαν την νομοθεσία τους και πλέον τα αεροβόλα airsoft δεν τα θεωρούν όπλα αλλά μέσα άσκησης ενός χόμπι, είδαν να αναπτύσσεται μια εσωτερική αγορά υποστήριξης του χόμπι αλλά κυρίως να δημιουργείται μια νέα τουριστική αγορά από Ευρωπαίους παίκτες που συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις.
  ΔΕΝ έχω καμία επαγγελματική σχέση με τον χώρο και ούτε πρόκειται αλλά θεωρώ άδικο να πρέπει να ξοδεύω τα ελάχιστα χρήματα σε γειτονικές χώρες για να μπορώ να ασκώ νόμιμα ένα χόμπι που σχεδόν σε όλη την Ευρώπη (δεν συζητάω για Αμερική και Ασία) χιλιάδες άλλοι συνχομπίστες (ακόμα και ανήλικοι) μπορούν να το ασκήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα και με τον φόβο να φυλακιστούν για οπλοχρησία ή οπλοκατοχή.

 • 19 Νοεμβρίου 2018, 20:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η αγορά διοπτρών επιτρέπεται κατόπιν επίδειξης στον έμπορο άδειας κατοχής όπλου ή σκοπευτικού δελτίου. Η αγοραπωλησία αυτή δεν εμφανίζεται σε κάποιο βιβλίο του εμπόρου ή του αθλητή. Άρα αυτή η διόπτρα μπορεί να πωληθεί αμέσως μετά σε οποιονδήποτε από τον σκοπευτή και χωρίς την επίδειξη κάποιας ταυτοποίησης. Κενό, το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί, άλλως ο έμπορος να αποδεσμευθεί από ταυτοποιήσεις κλπ.