Άρθρο 07 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2168/1993

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής επιτρέπεται η οπλοφορία των υπηρετούντων σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, καθώς και των υπηρετούντων σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ε.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις ελληνικές αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εντός της ελληνικής επικράτειας. Η άδεια αφορά σε όπλα που εισέρχονται στη χώρα και τα οποία κατέχονται νόμιμα από τους ως άνω υπηρετούντες στη χώρα προέλευσής τους».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4α και 5 άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 περιπτ. β΄ , πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του Παραρτήματος Ι, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2».

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από το χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.
β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. α΄ υποπεριπτ. αα΄ έως αζ΄ και ιε΄ και παρ. 2 συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για το φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 22:43 | Τσολάκος Κωνσταντίνος

  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/199, να προστεθεί συμπληρωματικά «Επιτρέπεται η οπλοφορία εντός των σκοπευτηρίων όσων διαθέτουν σε ισχύ άδεια θήρας με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή του σκοπευτηρίου».
  Η ανωτέρω προσθήκη προέρχεται από την υπέρμετρη ανάγκη της εκπαίδευσης των κυνηγών στην ασφαλή χρήση των κυνηγετικών τους όπλων προκειμένου να εξαλειφθούν τα κυνηγετικά ατυχήματα, και οφείλει η πολιτεία να επιτρέψει την πρόσβασή τους στα σκοπευτήρια, όχι για να λάβουν μέρος σε αγώνες, αλλά για να έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν με ασφάλεια έτσι ώστε να σταματήσουμε επιτέλους να θρηνούμε θύματα και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία και διαχείριση του θηράματος και του φυσικού περιβάλλοντος.
  Τσολάκος Κωνσταντίνος
  M.Sc. Δασοπόνος

 • 19 Νοεμβρίου 2018, 20:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Πρέπει να προβλεφτεί και η ανάγκη από τους αδειοδοτημένους επισκευαστές και εμπόρους όπλων κλπ να μεταφέρουν τα προς επισκευή ή προς εμπορία όπλα από το εργαστήριο ή κατάστημά τους, σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια για δοκιμή ή επίδειξη των όπλων που πρόκειται να επισκευάσουν ή πωλήσουν και η χορήγηση της δυνατότητας από τους διαχειριστές – εκμεταλλευτές των σκοπευτηρίων αυτών να τους χορηγούν ανάλογα πυρομαχικά