Άρθρο 06 – Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του ν. 2168/1993

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατοχή Όπλων για θήρα».

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο κάτοχος όπλου για θήρα δεν υπέχει ποινική ευθύνη, αν με δική του θέληση, πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή όπλου για θήρα από την αρχή και εφόσον δεν επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής, παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί με την άδεια κατοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια».

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαγορεύεται η διενέργεια σκοποβολής από επιβαίνοντες των εν λόγω πλοίων, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων».

  • 23 Νοεμβρίου 2018, 14:27 | ΣΑΒΒΑΣ

    Προτείνεται η επέκταση της αναφερόμενης ρύθμισης με απαλλαγή από την ποινική ευθύνη σε όλες τις περιπτώσεις που ο κάτοχος όπλων (ανεξαρτήτως είδους αυτών, όπως π.χ. συλλεκτικά, πυροβόλα όπλα για σκοποβολή ή ατομική ασφάλεια κτλ) τα οποία κατείχε με άδεια που έληξε προσέρχεται αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να παραδώσει τα όπλα του, καθώς η αναφερόμενη ρύθμιση θα οδηγούσε σε αύξηση των παραδόσεων όπλων που κατέχονται παράνομα και δεν παραδίδονται έως σήμερα υπό τον φόβο ποινικών κυρώσεων.

    Με την προτεινόμενη προσθήκη (η οποία εκτιμώ ότι αν θα υιοθετηθεί θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 7 παράγραφος 8 ως περίπτωση (δ) του Ν.2168/1993), δίνονται κίνητρα για την παράδοση οποιουδήποτε είδους παρανόμως κατεχόμενων όπλων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες τα οποία κατεχόταν με άδειες κατοχής που έληξαν, οδηγώντας κατά τον τρόπο αυτό σε σαφέστατη μείωση των παράνομα κατεχόμενων όπλων που βρίσκονται στα χέρια των πολιτών.

  • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:55 | Νικόλαος Μαντζαρέας

    Παράγραφος 3, περίπτωση ζ : να διατυπωθεί ως εξής «Εκρηκτικοί μηχανισμοί ή μηχανισμοί έναυσης για πυροδότηση ηλεκτρικών ή μη ηλεκτρικών (ΝΟΝΕL) πυροκροτητών που προορίζονται για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών σε μεταλλευτικές λατομικές εκμεταλλεύσεις ως και για τις ανάγκες έργων πάσης φύσεως (ιδιωτικά ή δημόσια). Η αστυνομική αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση άδειας κατανάλωσης ηλεκτρικών ή μη ηλεκτρικών πυροκροτητών εφόσον ο αιτών δεν προσκομίσει άδεια κατοχής πυροδοτικού μηχανισμού ή μηχανισμού έναυσης .