Άρθρο 16 – Αρχή Επαλήθευσης και Οντότητες Απενεργοποίησης

1. Το 301 Εργοστάσιο Βάσης (301 ΕΒ) και η Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΔΝΟ/ΝΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζονται ως οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για να επαληθεύουν και να πιστοποιούν ότι η απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων διενεργήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 (αρχές επαλήθευσης), με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ως σύμβολα των ως άνω αρχών επαλήθευσης ορίζονται το σύμβολο «ΗΑ» για το 301 ΕΒ και το σύμβολο «ΗΝ» για τη ΔΝΟ/ΝΣ, τα οποία αποτελούν το στοιχείο 3 του υποδείγματος σήμανσης των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων του Παραρτήματος ΙΙ του ανωτέρω Εκτελεστικού Κανονισμού.

2. Τα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων, που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, ορίζονται ως αρμόδιες οντότητες για να απενεργοποιούν τα πυροβόλα όπλα προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση (οντότητες απενεργοποίησης), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403.

3. Όταν η αρχή επαλήθευσης λειτουργεί ταυτόχρονα και ως οντότητα απενεργοποίησης, απαιτείται σαφής διαχωρισμός των εν λόγω εργασιών και των προσώπων που τις εκτελούν.