Άρθρο 15 Επικουρικοί Πυροσβέστες

1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Επικουρικοί  Πυροσβέστες», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των Επικουρικών Πυροσβεστών, με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση των θέσεων των Πυροσβεστών.

2. Ως Επικουρικοί Πυροσβέστες προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Για τα κωλύματα, τα λοιπά προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, καθώς και τη διαπίστωση αυτών,  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα, πλην αυτών που αναφέρονται στις γραπτές εξετάσεις και την προφορική συνέντευξη.

3. Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου Γυμνασίου, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος  προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν.2538/1997, Α΄- 242) και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.1481/1984 (Α΄- 152), όπως ισχύει σήμερα. Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Κατ΄ εξαίρεση, ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον  δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους : α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 20 του ν.2538/1997. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ανωτέρω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και του 49ου έτους, εφόσον για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων. Για την πρόσληψη αυτών δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους  σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, για τη διαπίστωση δε της σωματικής ικανότητας και υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία Πυροσβέστες. Οι κυρωμένοι πίνακες επιτυχόντων που αφορούν υποψηφίους εποχικούς πυροσβέστες ισχύουν για τρία έτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

5. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.

6. Η ανανέωση της θητείας των Επικουρικών Πυροσβεστών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία  υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν την συμπλήρωση της 5ετίας,  εφόσον κριθούν ικανοί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.  Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της  θητείας Επικουρικού Πυροσβέστη, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Επικουρικών Πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

7. Επικουρικοί Πυροσβέστες, απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους,  να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, υπό τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Επικουρικών Πυροσβεστών.

8. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.  Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή  και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Ειδικούς Πυροσβέστες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Επικουρικών Πυροσβεστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

9. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες, πριν την ανάληψη υπηρεσίας, υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον δύο  μηνών. Ο τόπος, ο χρόνος και το είδος αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Μετά την αποφοίτησή τους, τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε περιφερειακές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος,  με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

10. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

11. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

12. Στους Επικουρικούς Πυροσβέστες εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης επιβάλλεται σ΄ αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρόσληψή του.

13. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις :

α. Αν αποτύχουν  στη βασική τους εκπαίδευση.

β. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.

γ. Με τη λήξη της 5ετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσής της ή ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.

δ. Για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

14. Για τα οικονομικά των Επικουρικών Πυροσβεστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2622/1998 (Α΄- 183), όπως ισχύει σήμερα. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται «Συνοριακοί Φύλακες», «δόκιμος αστυφύλακας», «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας», «Υπαστυνόμος Β΄» και «αστυνομικό προσωπικό» νοούνται «Επικουρικοί Πυροσβέστες», «δόκιμος πυροσβέστης», «Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος», «Ανθυποπυραγός» και «πυροσβέστες», αντίστοιχα.

15. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες ασφαλίζονται για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το προσωπικό αυτό υπάγεται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του πυροσβεστικού προσωπικού, με τους όρους και  τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.

16. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες μόνιμοι ή επί θητεία, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό.

17. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες μόνιμοι ή επί θητεία τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό. Όσοι τίθενται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.

18. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:43 | Φάνης

  K.Υπουργέ σας συγχαίρω για το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο φέρατε στο υπ.συμβούλιο και για τη διαφαινόμενη βουλησή σας να φέρετε ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση της εργασιακής μας αποκατάστασης.
  Πιστεύω όμως ότι εξ’ολοκλήρου το άρθρο το οποίο μας αφορά είναι λανθασμένο και πρέπει να ξαναμπεί σε σωστές βάσεις. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.
  Το καλοκαίρι του 2007 καταγράφηκαν πάνω από 3000 πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι οποίες κατέκαψαν πάνω από 2700000 στρεμματα δάσους, ελαιώνων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων.Εξαιτίας αυτών των πυρκαγιών 76 συνανθρωποί μας βρήκαν τραγικό θάνατο (εκ των οποίων και 9 συνάδερφοί μου), χιλιάδες μείνανε άστεγοι και άνεργοι ενώ δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των πυρόπληκτων πληθυσμών εξαιτίας του τοξικού νέφους διοξινών, της μόλυνσης των υπογείων υδάτων αλλά και επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία.
  Επιπροσθέτως η οικονομική ζημία που υπέστη η χώρα αξιολογήθηκε από τη διεθνή εταιρεία αξιολόγησης Standard & Poors στο ύψος των 5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,4% του ΑΕΠ.
  Με αφορμή αυτό το τραγικό καλοκαίρι,το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εξέδωσε το Φεβρουάριο του 2008, την μελέτη «Forest Fires: Causes and contributing factors in Europe», από την οποία μετέφρασα, από κοινού με έναν συνάδερφο, το κεφάλαιο το οποίο αφορά την Ελλάδα.
  Μια από τις βασικότερες διαπιστώσεις είναι ότι πάσχουμε στον τομέα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Δεν υπάρχει διαχείριση των δασών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που έχει σαν συνέπεια την τεράστια συσσώρευση εύφλεκτης βιομάζας.
  Μια επίσης από τις βασικότερες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ είναι η σύσταση ενός κοινού σώματος καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών από κοινού με την Δασική Υπηρεσία, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του δάσους και θα υλοποιεί ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ μέτρα πυροπροστασίας γύρω από οικισμούς που γειτνιάζουν με δάση, αρχαιολογικούς χώρους, κατασκηνώσεις, σημαντικές προστατευόμενες περιοχές κλπ.
  Η παραπάνω πρόταση για τη σύσταση ενός σώματος δασών είχε προταθεί τον Δεκέμβριο του 2009 από τον προκατοχό σας και τον κ.Βούγια αλλά για άγνωστους λόγους δυστυχώς δεν προχώρησε.
  Θα πρότεινα σε σας λοιπόν να τολμήσετε και να γίνετε ο αρχιτέκτονας αυτού του νέου Σώματος.’Αλλωστε υπάρχουν πολλά παρόμοια διεθνη παραδείγματα και οργανωτικά μοντέλα που μας πείθουν για το αντίθετο (πχ μοντέλο διαχείρισης στις ΗΠΑ).
  Επίσης ήθελα να πω ότι θεωρώ αδόκιμη την ονομασία επικουρικοί και αυτο γιατι εξααιτίας της διασποράς των περιπολικών 7 μήνες το χρόνο, επανδρώνουμε τα οχήματα τα οποία κάνουν την πρώτη προσβολή όχι μόνο σε περιστατικά πυρκαγιών αλλά και σε τροχαία,διασώσεις, αντλήσεις κλπ.
  Και ειδικά στο θέμα με τα τροχαία θα πρέπει επιτέλους ν υπάρξει σε όλο το προσωπικό πιστοποιημένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και να πάψουμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην εμπειρία και στο φιλοτιμο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:56 | ALFONSO

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
  ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΓΕΙ.

  ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ!!!

  ΕΝΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:17 | Δοξαριώτης Νίκος

  Δοξαριώτης Νίκος
  Συμβασιούχος Πυροσβέστης
  Περιβαλλοντολόγος/ Χαρτογράφος

  Σχολιασμός

  Το νομοσχέδιο όπως το είδαμε δεν είναι νομοσχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης των δασοπυροσβεστών ή αναδιάρθρωσης του ΠΣ, καθώς κυρίως πραγματεύεται έναν Διαγωνισμό πρόσληψης μια νέας κατηγορίας πυροσβεστών. Μάλιστα όπως είναι διατυπωμένο είναι γεμάτο κενά αβεβαιότητες και αποκλεισμούς καθώς
  I. θα υπάρξουν δασοπυροσβέστες που θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό λόγω κριτηρίων ηλικίας και δημοτικού
  II. θα υπάρξουν δασοπυροσβέστες που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και θα «αποτύχουν» καθώς θα είναι λιγότεροι από τις οργανικές θέσεις
  III. θα υπάρξουν δασοπυροσβέστες που θα «πετύχουν» αλλά δεν θα προλάβουν να προσληφθούν εντός τριετίας γιατί τόσο θα ισχύουν οι λίστες επιτυχόντων
  IV. θα υπάρξουν δασοπυροσβέστες που θα προσληφθούν ως επικουρικοί αλλά την αποφράδα μέρα του διορισμού τους θα είναι 35 ετών και 1 μέρα με αποτέλεσμα να αγωνιούν για την επόμενη πενταετία ως επικουρικοί
  V. όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από το μνημόνιο και την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους
  VI. όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από τις «αγαθές» προθέσεις του εκάστοτε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και την μεγαθυμία του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία θα δοκιμάζονται κάθε χρόνο

  Πρόταση

  1. Δημιουργία «Ομάδας Δασοπυρόσβεσης» που στελεχώνεται από «Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης», αντί «Επικουρικών Πυροσβεστών» και έχει σταθερή δομή
  2. Οι «Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης» εκτός από προφανή καθήκοντα δασοπυρόσβεσης- δασοπροστασίας, επιπλέον ασκούνε γενικές υπηρεσίες και συνεπικουρούν το Π.Σ. όπου απαιτείται.
  3. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών οι οποίοι αποκτούν την ειδικότητα του «Πυροσβέστη Δασοπυρόσβεσης»
  4. Εναλλακτικά, μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών
  a) ως μόνιμοι Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης με πλήρη δικαιώματα και κύρια ειδικότητα την δασοπυρόσβεση,
  b) ως «μόνιμοι» εποχικοί Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης με θητεία έως την συνταξιοδότηση τους και 6-μηνη τουλάχιστον υπηρεσία ανά έτος
  5. Εάν προκριθεί η λύση 4, διαγωνισμός με μοριοδότηση τέτοια που πρακτικά θα αποκλείει άλλους υποψηφίους, μη συμβασιούχους πυροσβέστες
  6. Συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων των κατηγοριών 4α μόνιμοι Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης και 4β «μόνιμοι» εποχικοί Πυροσβέστες Δασοπυρόσβεσης
  7. Αριθμός οργανικών θέσεων της κατηγορίας 4α ικανός να καλύψει την πλειοψηφία των σημερινών συμβασιούχων πυροσβεστών
  8. Πλήρης απορρόφηση όλων των επιτυχόντων της κατηγορίας 4α ως μόνιμων Πυροσβεστών Δασοπυρόσβεσης και αυτοδίκαιη κατάταξη των υπόλοιπων συμβασιούχων πυροσβεστών στην κατηγορία 4β ως «μόνιμων» εποχικών Πυροσβεστών Δασοπυρόσβεσης.
  9. Όλοι οι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των «μόνιμων» εποχικών Πυροσβεστών Δασοπυρόσβεσης εξελίσσονται βαθμολογικά
  10. Ενιαίο μισθολόγιο στο Π.Σ., όλοι οι πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εποχικών Πυροσβεστών Δασοπυρόσβεσης απολαμβάνουν τις ίδιες αμοιβές για ίδιες υπηρεσίες
  11. Εάν προκριθεί η λύση 4, προσμέτρηση ακαδημαϊκών κριτηρίων στον διαγωνισμό (Λύκειο, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΠΜΣ κ.α.)
  12. Δυνατότητα άμεσης εισαγωγής (στο x έτος) της Σχολής Ανθ/πυραγών και στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών πτυχιούχων δασοπυροσβεστών χωρίς όρια ηλικίας, την πάροδο 5ετίας ως «επικουρικών» κλπ

  Επί προσωπικού (και όχι μόνο)

  Δασοπυροσβέστης ετών 44+ με σπουδές στις επιστήμες του περιβάλλοντος και της χαρτογραφίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με ικανότητα στο πεδίο και αγάπη για την εργασία του καλείται να:
  a) πάρει μέρος σε διαγωνισμό με άγνωστο αριθμό οργανικών θέσεων και ρυθμό απορρόφησης
  b) εάν επιτύχει να περιμένει 1 – 3 έτη (όσο ισχύουν οι πίνακες) έως να διαπιστώσει στην πράξη αν θα προσληφθεί ως επικουρικός πυροσβέστης
  c) εφ’ όσον προσληφθεί να εργαστεί ως επικουρικός πυροσβέστης επί 5 έτη χωρίς προοπτική μονιμοποίησης (λόγω ηλικίας)
  Σ’ αυτόν τον υπάλληλο στην πραγματικότητα δεν δίνεται προοπτική, ενώ παράλληλα η Πολιτεία στερείται σημαντικές υπηρεσίες. Εάν η Πολιτεία μας χρειάζεται οφείλει να το δείξει έμπρακτα, επικαλούμαι δε την επαναλαμβανόμενη επίκληση του Πρωθυπουργού στην αξιοκρατία.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:31 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  Κύριε Πρωθυπουργέ κύριοι Υπουργοί η Δημόσια Διαβούλευση για τα θέματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα για το Άρθρο 15 Επικουρικοί Πυροσβέστες σε λίγα λεπτά τελειώνει, και θέλω με αυτό το σχόλιο να ευχηθώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τα 897 σχόλια.
  Δώστε τη λύση που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους που χρόνια παλεύουν κάθε καλοκαίρι με τις φλόγες, και έχουν αποδείξει ότι δεν τις φοβούνται, τώρα αγωνιούν για το αποτέλεσμα αυτού του Σχεδίου Νόμου, που για πρώτη φορά έχει φθάσει σε αυτή τη μορφή.
  Να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους, είτε συμπεριληφθούν είτε όχι .
  Άλλωστε είναι και η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
  Ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε
  Με εκτίμηση Γιάννης Παπαναστασίου

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:03 | ioannis

  Παρακαλω οπως μεριμνησετε σε ρυθμιση αναλογη με τα ισχυοντα στις προκυρηξεις προσληψεως στις ενοπλες δυναμεις(επ.οπ.) οσον αφορα στη σωματικη ικανοτητα . Δηλαδη ατομα Σ.Ι. 1 και 2.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:15 | antonis

  κάθομαι και σκέφτομαι πως να ξεκινήσω!!!είναι δυνατόν!!!επικουρικοί πυροσβέστες?γιατί όχι μόνιμοι πυροσβέστες?θα έχουμε δηλαδή αλλα δάση για τους επικουρικούς αλλα για τους μόνιμους?αλλα περιστατικά για τους μεν και αλλα για τους δε?ή θέλουμε να φτιάξουμε ακόμα ένα σώμα ασφαλείας δυο και τριών ταχυτήτων?γιατι?όλοι ίσα δικαιώματα αλλα και υποχρεώσεις!!!οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν!!!ας ψάξει το κράτος να δει πως θα γλυτώσουμε απο τη γραφειοκρατεία και να περιορίσει τις προσλήψεις απο αλλου!!επιτέλους απελευθερώστε τους ανθρώπους αυτούς απο τα δεσμά της αβεβαιότητας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:21 | ΙΩΝΑΣ

  1)ΝΑ ΑΠΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ.2)ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ 49 Κ ΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΥΟΔΩΤΗΘΟΥΝ.3)ΝΑ ΜΠΟΥΝ Κ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΟ 2009,ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ 20.21.22 ΧΡΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ Κ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ..ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΙ?ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ,ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ Κ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΞΩ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Κ ΤΟΥΣ ΚΟΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΠΥΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΜΠΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.ΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΥΠΟΤΥΠΟΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ Κ ΜΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ?ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ……ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΤΟ Κ ΛΙΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ.ΔΕ ΘΑ ΠΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΩ ΑΝΤΑΜΕΙΨΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΩ…….

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:21 | Ταξιαρχης Μετετες

  1. Όσον αφορά την παρ. 1: Δεν ορίζονται οργανικές θέσεις επικουρικών πυροσβεστών. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει οργανική θέση δεν υπάρχει και ειδικότητα.
  Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι οργανικές θέσεις ώστε στο μέλλον να μην υπάρχουν κολλήματα, ενώ φρονούμε ότι αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερες των 3.000. Ο λόγος για τον αριθμό αυτόν είναι διότι πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000. Εξάλλου αυτός ο αριθμός δεν θα καλυφθεί άμεσα αλλά μέσω κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων σε βάθος 3ετίας (παρ. 4 σχεδίου νόμου).
  2. Όσον αφορά την παρ. 4 α) Όσον αφορά το (β) για το εργατοτεχνικό προσωπικό να αναφέρετε καθαρά ότι αφορά τους εν ενεργεία εποχικούς πυροσβέστες που παλαιότερα εργάζονταν ως εργατοτεχνίτες και β) Να διασφαλιστεί ότι ΟΛΟΙ όσοι θα θεωρηθούν επιτυχόντες και τα ονόματά τους είναι στους κυρωμένους πίνακες, θα ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 3ων ετών.
  3. Στην παρ. 7 αναφέρει ότι «επικουρικοί πυροσβέστες, απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό πυροσβέστη» ενώ αναφέρει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα παραμείνουν ως επικουρικοί. Θεωρούμε σωστό ότι μετά το πέρας της 5ετίας όλοι οι επικουρικοί πυροσβέστες πρέπει να εντάσσονται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
  4. Η νέα ειδικότητα θα έχει την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες». Ετυμολογία της λέξης «επικουρικός = αυτός που χρησιμεύει για επικουρία, ενισχυτικός, βοηθητικός (στρτ.) εφεδρική δύναμη, δευτερεύουσας σημασίας».
  Τα κύρια καθήκοντα όπως αυτά αναγράφονται στο σχέδιο νόμου (παρ. 8) είναι αυτά της δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι «επίσης, δύναται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού».
  Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ΔΕΝ είναι ο πυροσβέστης «επικουρικός» αφού του ανατίθενται καθήκοντα «κύρια» και ειδικά όπως η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια.
  Πρέπει να επισημανθούν επίσης τα παρακάτω:
  α.) Τα δασικά περιπολικά επανδρώνονται κατά 99% μόνο από συμβασιούχους πυροσβέστες.
  β.) Τα περιπολικά αυτά είναι εκείνα που 15 ώρες την ημέρα περιπολούν στις περιοχές ευθύνης τους και πρώτα επεμβαίνουν σε συμβάντα και εφόσον εκτιμηθεί η κατάσταση και χρειαστεί ζητούν ενισχύσεις – βοήθεια από τους μόνιμους συναδέλφους.
  γ.) Η εκπαίδευση η οποία μας παρέχει η υπηρεσία κάθε χρόνο, το πρόγραμμα της οποίας και σας επισυνάπτουμε, επικεντρώνετε στην πυροσβεστική τέχνη και ειδικότερα στην δασοπυρόσβεση.
  δ.) Στον «Οδηγό Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση του Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου» που διένειμε το Πυροσβεστικό Σώμα, στην σελ. 50 αναφέρει ότι «οι εμπλεκόμενοι είναι αρχικά όσοι έχουν τη δασοπυρόσβεση ως κύριο επαγγελματικό τους καθήκον»
  ε.) Τέλος, ο διαχωρισμός των πυροσβεστών σε επικουρικούς – βοηθητικούς θα δημιουργήσει κλίμα αρνητικό μεταξύ των δύο (επικουρικών και μονίμων).
  Συμπερασματικά, από την στιγμή που τα κύρια καθήκοντα της νέας ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο., είναι η δασοπροστασία, η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια, από την στιγμή που αυτές αποτελούν ένα ειδικό και ξεχωριστό κομμάτι της πυρόσβεσης, όπως αποδεικνύετε παραπάνω, και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την πολυετή εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών στον τομέα αυτό τους έχει καταστήσει ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθεί και προτείνουμε αντ’ αυτού τις ονομασίες «Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων» ή «Πυροσβέστες Δασών και Πυρασφαλείας» ή «Ειδικοί Πυροσβέστες».
  5. Τέλος στην παρ. 10 να αναφέρετε ότι όσοι έχουν απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ να μπορούν να προάγονται βαθμολογικά όπως ισχύει και για τους μόνιμους πυροσβέστες μετά το πέρας της 5ετίας.