Άρθρο 12 Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών

1. Οι Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν.3448/2006 (Α΄- 57), συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λειτουργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και η διοίκησή τους ανατίθεται σε ανώτερο αξιωματικό της.

2. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3448/2006 αναφέρεται Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας νοείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, αντίστοιχα. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του προαναφερόμενου άρθρου καταργείται.