Άρθρο 13 Συμπλήρωση διατάξεων άρθρων 7 του ν.1339/1983 και 3 ν.3812/2009

1. Το εδάφιο η) του άρθρου 3 του ν.3812/2009 (Α΄- 234) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του,  ως εξής :

«η) Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.1339/1983 (Α΄- 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2452/1996 (Α΄- 283) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.2713/1999 (Α΄- 89)».

2. Στην έννοια του πυροσβεστικού υπαλλήλου, που αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.1339/1983, όπως ισχύει κάθε φορά, περιλαμβάνεται και ο πυροσβεστικός υπάλληλος εποχιακής απασχόλησης, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.123/2003 (Α΄- 108), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.121/2007 (Α΄- 155). Η  προβλεπόμενη διετής προθεσμία για την υποβολή αίτησης πρόσληψης από τα δικαιούμενα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.