Άρθρο 11 Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2168/1993 (Α΄- 147), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.3103/2003 (Α΄- 23) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3181/2003 (Α΄ – 218), αντικαθίσταται  ως εξής :

«Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για δέκα (10) έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.2168/1993 προστίθεται εδάφιο στ΄, ως εξής:

«στ. Σε θάνατο συζύγου ή τέκνου μετόχου».