Άρθρο 3 Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία  Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με αποστολή τον χειρισμό και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και τον συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Επίσης, η εν λόγω Υπηρεσία αποτελεί και την  υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρμογή των αποφάσεων 574/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών».

2. Η εν λόγω Υπηρεσία στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αποσπάται σ’ αυτή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης, στην εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν.3614/2007 (Α΄- 267) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.

3. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της προαναφερόμενης Υπηρεσίας  ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Από την  έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καταργούνται τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.3613/2007 (Α΄- 263), καθώς και οι αποφάσεις υπ΄ αριθμ. 4000/1/45-ια/6-10-2008 (Β΄- 2129) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 4000/1/45-κβ/17-7-2009 (Β΄- 1467) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 22:36 | Damalis

  Σε θετική περίπτωση, στην παράγραφο 2 θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων της ΕΛ.ΑΣ όπως παρακάτω:
  • Συμμετοχή στο συμβούλιο ενός εκπροσώπου των ανωτάτων Αξιωματικών,
  • ενός εκπροσώπου των ανωτέρων Αξιωματικών,
  • ενός εκπροσώπου των Ανθυπαστυνόμων,
  • ενός εκπροσώπου των αρχιφυλάκων,
  • ενός εκπροσώπου των υπαρχιφυλάκων,
  • ενός εκπροσώπου των αστυφυλάκων,

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 20:01 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΟΣ

  Πολύ καλά τα υπόλοιπα σχόλια αλλά το θέμα δεν είναι οι αμοιβές του προσωπικού που πρόκειται να αποσπασθεί – ή μήπως είναι.
  1. Το προσωπικό της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.
  2. Γιατί να αποσπαστούν ένστολοι και να μήν μεταφερθούν υπάλληλοι του υπόλοιπου Δημόσιου τομέα.
  3. Θα προβλεφθεί η ΑΠΟΛΥΣΗ με παράλληλη στέρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση που αποδειχθεί κατάχρηση προς ιδίον όφελος κρατικών ή κοινοτικών κονδυλίων;

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 11:32 | Μάρθα Λαμπρινέα

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται η σύσταση αυτοτελούς «Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».
  Όταν αναφέρεται ο όρος «Ευρωπαϊκά και Αναπτυξιακά Προγράμματα « εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δράσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης που περιλαμβάνει Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) που συγχρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα ειδικότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα που το απαρτίζουν;

  Σε θετική περίπτωση, στην παράγραφο 2 θα πρέπει προβλεφθεί η συμμετοχή αποσπασμένου προσωπικού τόσο από το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Εξωτερικών.

  Επιπροσθέτως, στην ίδια παράγραφο 2 γίνεται μνεία των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 (εδάφια α’) του άρθρου 18 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007» όπου προβλέπονται τα εξής:

  Παράγραφος 5 εδάφιο α’ :«….Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις της οργανικής θέσης υπαλλήλων αποσπασμένων ή τοποθετημένων σε ειδικές υπηρεσίες λογίζονται ότι καταβλήθηκαν νομίμως…».

  Παράγραφο 6 εδάφιο α΄ :«….Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους προσόντα, η αναπροσαρμογή του, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων
  του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν….»

  Κατόπιν της εφαρμογής του Νόμου αυτού στη νεοσυσταθείσα Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία σε ποιους θα χορηγούνται τα ανωτέρω επιδόματα: μόνο στους αποσπασμένους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ ή και στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας; ‘Η ακόμη και στους πολιτικούς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αν τελικά συμπεριληφθούν στο προσωπικό που θα πρέπει να στελεχώνει τη νέα αυτή Υπηρεσία;

  Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας/ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων.

  Επίσης, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προβλεφθεί κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω αρμόδιων Υπηρεσιών (Σώματα Ασφαλείας).

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 11:56 | 6o Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων & Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται η σύσταση αυτοτελούς «Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».
  Όταν αναφέρεται ο όρος «Ευρωπαϊκά και Αναπτυξιακά Προγράμματα « εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δράσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης που περιλαμβάνει Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) που συγχρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα ειδικότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα που το απαρτίζουν;
  Σε θετική περίπτωση, στην παράγραφο 2 θα πρέπει προβλεφθεί η συμμετοχή αποσπασμένου προσωπικού τόσο από το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Εξωτερικών.
  Επιπροσθέτως, στην ίδια παράγραφο 2 γίνεται μνεία των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 (εδάφια α’) του άρθρου 18 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007» όπου προβλέπονται τα εξής:

  Παράγραφος 5 εδάφιο α’ :«….Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις της οργανικής θέσης υπαλλήλων αποσπασμένων ή τοποθετημένων σε ειδικές υπηρεσίες λογίζονται ότι καταβλήθηκαν νομίμως…».

  Παράγραφο 6 εδάφιο α΄ :«….Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους προσόντα, η αναπροσαρμογή του, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων
  του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν….»

  Κατόπιν της εφαρμογής του Νόμου αυτού στη νεοσυσταθείσα Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία σε ποιους θα χορηγούνται τα ανωτέρω επιδόματα: μόνο στους αποσπασμένους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ ή και στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας; ‘Η ακόμη και στους πολιτικούς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αν τελικά συμπεριληφθούν στο προσωπικό που θα πρέπει να στελεχώνει τη νέα αυτή Υπηρεσία;
  Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας/ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων.
  Επίσης, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προβλεφθεί κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω αρμόδιων Υπηρεσιών (Σώματα Ασφαλείας).

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 00:32 | ΑΡΗΣ

  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΣ?

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 19:32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ? Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΕ (3) ΑΡΧΗΓΟΥΣ [ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ] (3) ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ [ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ] ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥ!!!!!!!!!! ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΠΕΛΟ?

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 21:27 | Σπύρος

  Η Υπηρεσία θα πρέπει να στελεχωθεί και από προσωπικό του ΠΣ αφού και αυτό αξιοποιεί ευρωπαικά προγράμματα.