Άρθρο 5 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3103/2003 (Α΄ – 23), αντικαθίσταται ως εξής :

«β. των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο του ν.3666/2008 (Α΄-105),  που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ΄ αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (Α΄- 65) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (Α΄ – 101), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν.3731/2008 (Α΄- 263), αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη της παρ. 7, στελεχώνεται από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σ΄ αυτήν για τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί μια φορά για χρονικό διάστημα τριών ετών. Το ως άνω προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για την στελέχωσή της. Ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Στο άρθρο 2 του ν.2713/1999 προστίθεται παρ. 7 ως εξής :

«7. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού του άρθρου 3, να αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα της Υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2713/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που υπηρετούν».

5. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3α του άρθρου 14 του ν.3686/2008 (Α΄- 158), αντικαθίσταται ως εξής :

«6. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους μετατίθενται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιοδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας τους οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μετατίθενται, εφόσον επιθυμούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση».

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για το αστυνομικό προσωπικό που μετατίθεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής :

«5. Στα πρόσωπα του παρόντος άρθρου παρέχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αναγκαία προστασία. Ανάλογη προστασία παρέχεται και στους ουσιώδεις μάρτυρες των υποθέσεων αυτών, τους πραγματογνώμονες, τα θύματα ή τους συγγενείς τους ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται στενά με αυτούς, όπου τούτο είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 έως και 4 του ν.2928/2001 (Α΄- 141).  Ως αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών για την εφαρμογή των ως άνω μέτρων προστασίας του παρόντος άρθρου νοείται ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 3».

8. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3103/2003 (Α΄- 23), αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Στις περιπτώσεις που ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για εγκλήματα του παρόντος νόμου δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο, το δε τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο αίρεται με σχετική διάταξη του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού του άρθρου 3, αν κριθεί ότι η άρση επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας».

9. Στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του άρθρου 33 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. περιλαμβάνονται και οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των υγειονομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:37 | ΛΑΖΑΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 33: Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
  1. Η προανάκριση και η προανακριτική εξέταση (άρθρ. 31 παρ. 1 στ. α’ και β’) γίνονται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες, β) από τους βαθμοφόρους της χωροφυλακής που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπενωμοτάρχη, και γ) από τους αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν βαθμό τουλάχιστον υπαρχιφύλακα.
  2. Αν οι παραπάνω δεν υπάρχουν ή έχουν κώλυμα και έως ότου αναλάβουν την προανάκριση, αν υπάρχει κίνδυνος για την αναβολή, η προανάκριση γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας.
  3. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 2 στ. α’).

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:39 | ΤΑΚΗΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 9 του άρθρου 5
  Προσωπική μου άποψη είναι ότι από τα μεγαλύτερα λάθος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία, είναι η αθρόα πρόσληψη Αστυνομικών Ειδικών Καθηκόντων. Αυτομάτως δημιουργήθηκε μια κατηγορία αστυνομικών, οι οποίοι απολαμβάνουν πολλά περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τους Γενικών Καθηκόντων Αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες Υπηρεσίες και εκτελούν τα πολύ περισσότερα καθήκοντα, έχοντας ούτε το ένα δέκατο των υποχρεώσεων (π.χ. αμετάθετο, αδυναμία διοίκησης, μη εκτέλεση ανακριτικών πράξεων, μη εκτέλεση άλλων υπηρεσιών όπως μέτρα σε γήπεδα ή διαδηλώσεις, ακόμη ακόμη ωράριο, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει αυτόφωρο, το ωράριο πάει περίπατο – πλην όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου επικαλούμενοι τα ιδιαίτερα καθήκοντα…. και άλλα πολλά). Δυστυχώς παρά την καλή θέληση ορισμένων από τους συναδέλφους αυτούς να ενταχθούν στην λειτουργία του Σώματος, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που αυτό γίνεται πραγματικότητα.
  Απορώ για πιο λόγο υπάρχουν αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων. Άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται η Ελληνική Αστυνομία αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων, αλλά η πρόσληψη πρέπει να γίνεται ως πολιτικό προσωπικό. Έτσι ο καθένας θα ξέρει τι κάνει και τι δεν κάνει, ενώ τώρα υπάρχει μια κατάσταση πραγματικά στηριζόμενη στην τύχη. Και τι εννοώ τύχη… Έγινε διαγωνισμός πριν ένα χρόνο περίπου, για πρόσληψη ειδικών καθηκόντων για στελέχωση των υπηρεσιών οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση ήταν διήρκεσε ενάμιση μήνα (μέσα Ιουλίου με τέλος Αυγούστου). Στη συνέχεια έγιναν οι τοποθετήσεις, δίχως να διευκρινιστούν τα καθήκοντα. Έγιναν προσλήψεις για την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, δίχως να υπάρχουν καν τα εργαστήρια. Οπότε οι συνάδελφοι που θα προσλήφθηκαν για να εξετάζουν πειστήρια, δεν κάνουν πραγματικά τίποτα. Τώρα δημιουργείται η οικονομική αστυνομία με ταυτόχρονη κατάργηση υπηρεσιών οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι; Πού θα υπηρετούν; Πώς είναι δυνατόν να υπηρετούν αστυνομικοί και μάλιστα αξιωματική σε διωκτική υπηρεσία χωρίς ανακριτικά καθήκοντα; και από τη άλλη, πώς είναι δυνατόν να έχεις ανακριτικά καθήκοντα με ενάμιση μήνα εκπαίδευση. Πώς είναι δυνατόν να είναι προϊστάμενος την μια μέρα ο ειδικών καθηκόντων, δίχως δικαίωμα υπογραφής και την άλλη μέρα ο γενικών καθηκόντων. Αυτό είναι μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Τι θα γίνει σε λίγα χρόνια όταν όλοι οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων γίνουν Ταξίαρχοι; Πώς είναι δυνατόν μια υπηρεσία όπως η Πληροφορική να έχει 50 Ταξίαρχους; Ακούγεται μακρινό, όμως είναι πολύ σύντομο.
  Σέβομαι απόλυτα τις γνώσεις και τα χρόνια που πέρασαν διαβάζοντας. Ας υπηρετήσουν στην Αστυνομία. Δεν είμαι αρνητικός. Ίσα ίσα πιστεύω πως μπορούν να βοηθήσουν και μάλιστα πάρα πολύ. Όχι όμως ως αστυνομικοί. Οι λέξεις «Εμείς» και «Εσείς» ακούγονται σε καθημερινή βάση σε υπηρεσίες όπου συνυπάρχουν αστυνομικοί γενικών και ειδικών καθηκόντων και μπορεί να φανεί αστείο, αλλά ακούγεται μόνο από αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων. Αστυνομικοί δύο ταχυτήτων. Και για όσους ξέρουν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου με τους γνωστούς τρόπους «ανοίγονται» θέσεις από το πουθενά για αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων, από την μια μέρα στην άλλη. Όχι. Όχι στους αστυνομικούς δύο ταχυτήτων.
  Τι προτείνω:
  Να μην ξαναγίνει πρόσληψη αστυνομικού ειδικών καθηκόντων, αλλά μόνο ως πολιτικό προσωπικό
  Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαρτήτως τους αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων που έχουν προληφθεί ως σήμερα να επιλέξουν αν επιθυμούν να γίνουν γενικών καθηκόντων (γεγονός που σημαίνει ότι θα επακολουθήσει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση στις σχολές τις Αστυνομίας) ή να γίνουν πολιτικό προσωπικό, έτσι ώστε σε βάθος π.χ. τριετίας να εκλείψει ο θεσμός των ειδικών καθηκόντων.
  ΥΓ: Ας αφήσουμε πια αυτή την δύστυχη Ελληνική Αστυνομία να δουλέψει
  ΥΓ2: Θεωρώ υποτιμητικό προς το πρόσωπο των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι έφαγαν 4 χρόνια από τη ζωή τους κλεισμένοι σε μια σχολή (εσώκλειστο δηλαδή) για να πάρουν το ΣΠΑΘΙ, να δίνεται σπαθί και στους ειδικών καθηκόντων. Πείτε με κομπλεξικό, πείτε με όπως θέλετε, αλλά όλοι ξέρετε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι ξέρετε τι σημαίνει το ΣΠΑΘΙ για έναν ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 15:58 | Μερίδα ειδικών καθηκόντων των αναφερόμενων υπηρεσιών

  Σχετικά με την παράγραφο 9, του άρθρου 5:

  Η ανάληψη ανακριτικών καθηκόντων και δη η ένταξή μας στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους ακυρώνει το όλο πλαίσιο μέσω του οποίου διοριστήκαμε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η μεταβολή αυτή των καθηκόντων μας η οποία έγινε κατόπιν διορισμού καλύπτεται Συνταγματικά, πόσο μάλλον θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τους επαγγελματικούς και ηθικούς κανόνες που διέπουν οποιαδήποτε πρόσληψη.
  Στην προκήρυξη με την οποία έγινε ο διορισμός των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων (βλ. http://www.astynomia.gr/images/stories/2010/18012010_prok_eid_kat.pdf) οι οποίοι τελικώς τοποθετηθήκαμε στις υπηρεσίες οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν αναγραφόταν ούτε καν η υπηρεσία στην οποία θα διοριστούμε, και κατά πόσο αυτή είναι Διωκτική, πόσο μάλλον δεν γινόταν λόγος πουθενά για ανακριτικά καθήκοντα.

  Με την ένταξή μας στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους αυτόματα καταλύεται η όποια διαφορά στις υποχρεώσεις μας με αυτές των γενικών καθηκόντων. Αντίθετα όπως αναφέρεται σε πολλά από τα προηγούμενα σχόλια εξακολουθούν να ισχύουν οι αρνητικές μας διαφορές στην εξέλιξή μας και στην ιεραρχία (οι γενικών καθηκόντων θεωρούνται πάντα αρχαιότεροι). Οι ανάγκες και η λογική πίσω από την πρόσληψη ατόμων με ειδικές επιστημονικές γνώσεις στην Ελληνική Αστυνομία είναι ο εμπλουτισμός της με ανθρώπους που το επιστημονικό τους πεδίο επιτρέπει την ενίσχυση του έργου της μέσω του διαμοιρασμού των γνώσεών τους κάτι το οποίο διαφαίνεται και από τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης (πτυχίο, μεταπτυχιακό και δημοσιεύσεις).

  Σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζουμε το έργο των συναδέλφων γενικών καθηκόντων, το οποίο είναι και δύσκολο και απόλυτα σεβαστό, αλλά αποτελεί επιλογή η οποία ήταν συνειδητή ενώ αντιθέτως στην περίπτωση του προσωπικού ειδικών καθηκόντων τα καθήκοντα αυτά επιβάλλονται με την παρούσα παράγραφο χωρίς καμία δυνατότητα επιλογής. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα έπρεπε να έχει γίνει πριν την αποδοχή του διορισμού μας ή τουλάχιστον να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη γιατί αποτελεί ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα. Με το υπάρχον πλαίσιο κανείς δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι αύριο μεθαύριο δεν θα μετακινηθούμε σε υπηρεσίες άσχετες με τις σπουδές μας ή ότι δεν θα αναλάβουμε θέματα για τα οποία ούτε την ανάλογη εκπαίδευση έχουμε ούτε κάποια ιδιαίτερη γνώση. Οι απόφοιτοι των σχολών Αξιωματικών εκπαιδεύονται 4 χρόνια σε νομικά και αστυνομικά ζητήματα για να είναι έτοιμοι να αναλάβουν γενικά ανακριτικά καθήκοντα. Η ανάθεση των ίδιων ακριβώς καθηκόντων και σε εμάς θα κατέλυε αυτόματα και την έννοια της σχολής, εφόσον κάποιος μπορεί χωρίς καμία εκπαίδευση και γνώση σε νομικά ζητήματα να εκτελέσει ακριβώς το ίδιο έργο.

  Καταλήγοντας, προτείνουμε η συγκεκριμένη παράγραφος του νομοσχεδίου να αφαιρεθεί ή να ισχύσει με προϋποθέσεις όπως πολλοί ακόμη συνάδελφοι έχουν προτείνει. Θα μπορούσε λοιπόν η ισχύς της να αφορά προσωπικό το οποίο δεν έχει διοριστεί ακόμη ώστε ο καθένας να έχει την επιλογή ή όχι της συγκεκριμένης θέσης και όχι να επιβάλλεται κατόπιν αποδοχής διορισμού θίγοντας βασικά Συνταγματικά διακαιώματα. Επίσης ο ορισμός επιστημονικού προσωπικού ως γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις γνώσεις και την εκπαίδευση που έχει λάβει και προτείνεται να αντικασταθεί με τον ορισμό ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων που θα αναλαμβάνουν καθήκοντα τα οποία έρχονται σε συμφωνία πάντα με τις σπουδές τους. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται και η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας αλλά καθορίζεται και η διαφορετικότητα στην θέση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού διασφαλίζοντας την προσφορά του με βάση τις γνώσεις του στο συνολικό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 15:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

  Η εκχώρηση καθηκόντων Γενικών Ανακριτικών Υπαλλήλων στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9 του Άρθρου 5, σαφώς χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και διευκρίνισης.
  Καταρχήν επισημαίνεται ότι οι ειδικότητες των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, καθώς επίσης και όσων σαφώς εξαιρούνται από την συγκεκριμένη διαδικασία, ήτοι υγειoνομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων, περιλαμβάνουν επίσης και τις ειδικότητες των Βιολόγων και Βιοχημικών, οι οποίοι υπηρετούν κυρίως και εξ΄ όσων γνωρίζω, στα συναφή με το αντικείμενο τους Τμήματα της Δνσης Εγκλ/κών Ερευνών.
  Το γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο των εν λόγω Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων προφανώς δεν έχει καμία συνάφεια με τις γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ένας Γενικός Ανακριτικός Υπάλληλος, ως επίσης τέτοιου είδους γνώσεις δεν θεωρούνταν απαιτούμενο προσόν κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους.
  Επίσης, ο ήδη υπάρχων φόρτος εργασίας στα συγκεκριμένα επιστημονικά τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας μάλλον δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια ώστε ο ελάχιστος αριθμός των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων να ανταπεξέλθει εκ παραλλήλου στις υποχρεώσεις και να καλύψει ανάγκες των Γενικών Ανακριτικών Υπαλλήλων, που δεν σχετίζονται με την τεχνογνωσία και τα ειδικά επιστημονικά του καθήκοντα.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρείται αναγκαία, πριν την ψήφιση του εν λόγω νόμου, η ενσωμάτωση διευκρινιστικών παραγράφων στις οποίες θα αναφέρονται ρητώς και ξεκάθαρα οι ιδιαίτερες παράμετροι και τα καθήκοντα Γενικών Ανακριτικών Υπαλλήλων για τις διάφορες ειδικότητες Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές και κατά το δοκούν διασταλτικές ή συσταλτικές ερμηνείες του Νόμου.-

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 01:34 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ

  Η τροποποίηση της παρ.3 χρήζει διευκρινήσεων. Πόσες φορές μπορεί να αποσπασθεί και μετά από πόσο καιρό μετά τη λήξη της τελευταίας απόσπασης, ώστε να μη γίνει κατάχρηση της διάταξης; Επίσης αντί για «εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Υπηρεσίας» ίσως θα ήταν ακριβέστερο ή χρησιμότερο το «εξειδικευμένες γνώσεις σε διερευνώμενη υπόθεση». Η απόσπαση δε ας έχει διάρκεια και περισσότερο από ένα έτος (π.χ. μέχρι 18 μήνες ή 2 έτη) αν απαιτείται να διευρευνηθεί υπόθεση η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

  Η τροποποίηση της παρ.5 περί μετάθεσης «σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση» καλύτερα να λείπει αφού μπορεί να επαναφέρει προηγούμενο καθεστώς της πίεσης για μετάθεση στην Υπηρεσία μόνο και μόνο για να πάει κάποιος στο χωριό του. Ας δοθεί πρόσθετη μοριοδότηση για μετάθεση αν είναι τόσο χρήσιμη αυτή η παράμετρος, αν και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι.

  Ως προς την παρ.9, επιτέλους πια, 26 χρόνια μετά την ενοποίηση καλύτερα να τροποποιηθούν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες μιλούν ακόμα, σε λίγες ημέρες εν έτει 2011, για προσωπικό της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, παρά να γίνονται παραπομπές σε σχετικά άρθρα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 00:13 | ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

  1 ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ
  2 ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ
  3 ΔΙΑΦΩΝΩ Μ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ
  4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ
  5 ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΟΛΑ ;;;;;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 22:42 | Papadopoulos

  Σωστή η συγκεκριμένη παράγραφος η οποία, επιτρέπει στις δύσκολες εποχές που ζούμε όπου η πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι περιορισμένη, να καλύπτονται γενικά αστυνομικά καθήκοντα και από το προσωπικό ειδικών καθηκόντων σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη προσωπικού γενικών καθηκόντων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:44 | Παπαπροδρόμου Γεώργιος

  Αναφορικά με την παράγραφο 9 του Άρθρου 10 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε αξιωματικός ειδικών καθηκόντων να ασκήσει καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κ.Π.Δ., θα ήταν μόνο εαν ήταν πτυχιούχος Νομικού Τμήματος κάποιας Νομικής σχολής, από τις τρεις που υπάρχουν στη χώρα μας (Αθηνών, Αριστοτέλειο και Δημοκρίτειο)ή ανάμεσα στα άλλα προσόντα του ήταν απόφοιτος κάποιας παραγωγικής σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν ως υποχρεωτικά και εξετάζονται σχετικά μαθήματα Ποινικού Δικαίου (Γενικό – Ειδικό) και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τυχόν τοποθέτηση επί του θέματος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αλλά και των Δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
  Αναμένω με ενδιαφέρον επίσης την προβλέπομενη από τη διαδικασία τοποθέτηση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 15:00 | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΔ 24/1997 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ
  ΕΙΝΑΙ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
  ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 3 ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ , ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ .
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΩΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!!!!!!!!!!!!!
  ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΠΠΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3686/2008 ( ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
  ΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ )
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 20:37 | Γεωργαντάς Θεόφιλος

  Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να ξέρω εκ των προτέρων αυτήν την εξέλιξη.
  Δεν μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξω να παραμείνω στην πρότερη κατάσταση-θέση η να μεταβώ στις νέες διατάξεις.

  Αν είναι να γίνει…

  Θα γίνει κάποια εκπαίδευση; (Τι, πως και για πόσο χρόνο;)
  Θα υπάρχει κάποιο στάδιο προσαρμογής;
  Θα υπάρξει κάποιο καθηκοντολόγιο;

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 14:46 | Πέτσιου Ξανθή

  Όσο αφορά την παράγραφο 9. του Άρθρου 5.

  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων καθώς και το κατώτερο προσωπικό Ειδικών καθηκόντων προσλήφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους γνωστικούς τους επιστημονικούς τομείς.

  Η όποια ανάθεση ανακριτικών καθηκόντων, δε δύναται να εξελίξει την θέση τους μέσα στο σώμα γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι πρόσληψης κατά την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία δεν δικαιολογούν ανάθεση αμιγώς αστυνομικών καθηκόντων.Επίσης τα ανακριτικά καθήκοντα δεν θα εξελίξουν την ειδική γνώση του προσωπικού για εφαρμογή νέων τεχνολογιών δεδομένου ότι οι τεχνολογίες προχωρούν και εξελίσσονται διαρκώς και δεν θα ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού.

  Είναι απορίας άξιον πως για την κτίση του τίτλου του ανακριτικού υπαλλήλου, τόσο οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων όσο και το κατώτερο προσωπικό, χρειάζονται 2 – 4 έτη στη σχολή κατά τα οποία διδάσκονται πληθώρα μαθημάτων με νόμους, κανονισμούς κτλ. ενώ το προσωπικό ειδικών καθηκόντων μπορεί με μια παράγραφο σε κάποιο άρθρο να εξομοιώνεται με τους ως άνω συναδέρφους.Άλλωστε από τις 52000 προσωπικό μόλις 250 άτομα είναι προσωπικό ειδικών καθηκόντων πράγμα το οποίο δεν δικαιολογεί καμία ανάγκη για ανακριτικά καθήκοντα μιας και καλύπτονται από το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό.

  Συνοψίζοντας θεωρώ ότι μια τέτοια τροποποίηση καταλύει τον διαχωρισμό προσωπικού ειδικών και γενικών καθηκόντων επιφέροντας κατάφωρη αδικία τόσο για τους μεν όσο και για τους δεν.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 11:10 | 6o Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων & Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται η σύσταση αυτοτελούς «Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».
  Όταν αναφέρεται ο όρος «Ευρωπαϊκά και Αναπτυξιακά Προγράμματα « εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δράσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης που περιλαμβάνει Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) που συγχρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα ειδικότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα που το απαρτίζουν;
  Σε θετική περίπτωση, στην παράγραφο 2 θα πρέπει προβλεφθεί η συμμετοχή αποσπασμένου προσωπικού τόσο από το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Εξωτερικών.
  Επιπροσθέτως, στην ίδια παράγραφο 2 γίνεται μνεία των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 (εδάφια α’) του άρθρου 18 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007» όπου προβλέπονται τα εξής:

  Παράγραφος 5 εδάφιο α’ :«….Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις της οργανικής θέσης υπαλλήλων αποσπασμένων ή τοποθετημένων σε ειδικές υπηρεσίες λογίζονται ότι καταβλήθηκαν νομίμως…».

  Παράγραφο 6 εδάφιο α΄ :«….Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους προσόντα, η αναπροσαρμογή του, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων
  του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν….»

  Κατόπιν της εφαρμογής του Νόμου αυτού στη νεοσυσταθείσα Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία σε ποιους θα χορηγούνται τα ανωτέρω επιδόματα: μόνο στους αποσπασμένους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ ή και στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας; ‘Η ακόμη και στους πολιτικούς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αν τελικά συμπεριληφθούν στο προσωπικό που θα πρέπει να στελεχώνει τη νέα αυτή Υπηρεσία;
  Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας/ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων.
  Επίσης, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προβλεφθεί κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω αρμόδιων Υπηρεσιών (Σώματα Ασφαλείας).

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 19:44 | Κοκκαλάκης Δημήτρης

  Η παράγραφος 9 του Άρθρου 5 αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση «Παραθύρου» σε νομοσχέδιο, το οποίο στο μέλλον λόγω των παρερμηνειών που θα λάβει, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να διορθώσει.

  Τη στιγμή που ο Θεσμός των Αξ/κων Ειδικών Καθηκόντων δεν έχει τύχει της πρέπουσας προσοχής, έρχεται η συγκεκριμένη διάταξη και κυριολεκτικά μέσα σε μια γραμμή να προσδώσει καθήκοντα, τα οποία οι συνάδελφοι Γενικών Καθηκόντων αποκτούν μέσα σε τέσσερα χρόνια φοίτησης και πρακτικής στη σχολή Αξ/κων της ΕΛΑΣ.

  Ως εκ τούτου Απαιτείται:
  – άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης πρότασης
  – σαφής προσδιορισμός των περιπτώσεων όπου θα αποδίδεται ο
  ρόλος του ανακριτικού υπαλλήλου (αποκλειστικά σε Υπηρεσίες Ασφαλείας, Ηλεκτρονικό, Οικονομικό έγκλημα)
  – σαφής καθορισμός των υποθέσεων όπου θα εμπλέκονται οι Αξ/κοι Ειδικών
  Καθηκόντων (πάντα σε συνάρτηση με το γνωστικό τους πεδίο)
  – κατάρτιση νέου νομοσχεδίου στο οποίο θα περιλαμβάνεται σε μεγαλύτερη έκταση και ανάλυση η συγκεκριμένη διάταξη αλλά και στο οποίο θα θεραπεύονται τα κακώς κείμενα που έχουν να κάνουν με το θεσμό και περιγράφηκαν σε έκταση από τους υπόλοιπους σχολιαστές.

  Ευχαριστώ

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 18:14 | Γιάννης

  Παρατηρώντας τις αρνητικές ψήφους και την κατανομή τους στα post των θεμάτων του επιστημονικού προσωπικού, θα πρότεινα να γραφεί ένα post με τον αντίλογο των διαφωνούντων θεωρώντας ότι θα είναι πιο γόνιμο πέρα από μια γενικότερη ανώνυμη άρνηση.
  Ευχαριστώ

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 11:49 | Παναγιώτης Πουλόπουλος

  Στην παράγραφο 9 του Άρθρου 5 απονέμονται καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων στους αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων πλην των υγειονομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων. Διαβάζοντας κανείς την αιτιολογική έκθεση αυτής της τροποποίησης συνειδητοποιεί ότι η ρύθμιση αυτή αναφέρεται στο νέο-εισερχόμενο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Ασφάλειας για την πάταξη του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος, με «αυθαίρετο» τρόπο όμως γενικεύει για όλο το υπάρχον προσωπικό ειδικών καθηκόντων για να εξαιρέσει «περιέργως» τους ιατρούς, αστυκτηνίατρους και ιερείς. Δεν παρέχεται καμιά αιτιολογία αυτής της κλιμακωτής και ταυτόχρονα διφορούμενης σκέψης η οποία εκδόθηκε για δημόσια διαβούλευση.

  Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης έρχεται σε αντίθεση με τους όρους και την διαδικασία πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού παρελθόντων ετών όλων των ειδικοτήτων. Αναρωτιέμαι αν έχει εξεταστεί η συνταγματικότητα μιας τέτοιας ενέργειας.

  Μια τέτοια τροποποίηση καταλύει ουσιαστικά το λόγο διαχωρισμού προσωπικού ειδικών και γενικών καθηκόντων μιας και η ιδιότητα των ειδικών καθηκόντων ως μη-ανακριτικών υπαλλήλων αποτελούσε μια από τις βασικές διαφορές τους από το προσωπικό γενικών καθηκόντων και επέτρεπε τη συνύπαρξη τους σε τεχνικές υπηρεσίες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 11:57 | Φλώρος Χρήστος

  Σχετικά με την παράγραφο 9, του άρθρου 5, που αναφέρεται στην εκχώρηση ανακριτικών καθηκόντων στους αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων:

  Η διάταξη επιχειρεί, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, να αντιμετωπίσει τα νομικά κενά στην άσκηση των καθηκόντων του νέο-προσληφθέντος επιστημονικού προσωπικού των Υπηρεσιών αντιμετώπισης ηλεκτρονικού και οικονομικού εγκλήματος. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια εκ του προχείρου αντιμετώπιση του θέματος που γεννά περισσότερα προβλήματα.

  Ως προς την εγκυρότητα του νομοθετήματος, προκύπτουν κενά και ασυμφωνίες σε σχέση με το νομικό πλαίσιο πρόσληψης των υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων, το οποίο ουδεμία αναφορά έκανε στη ανάληψη από αυτούς ανακριτικών αρμοδιοτήτων. Επίσης, ακατανόητη δείχνει η προτίμηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης για υπαγωγή των υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, και όχι στους ειδικούς, καθώς βρίσκεται σε δυσαρμονία τόσο με τον τίτλο τους, όσο και με τον χαρακτήρα της πρόσληψης των υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων. Τέλος, προκύπτουν θέματα άνισης αντιμετώπισης, δεδομένου ότι εξαιρούνται από τη διάταξη οι ειδικότητες των ιατρών και των αστυκτηνιάτρων.

  Αναφορικά τις επιδιώξεις του νομοθετήματος, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων καθαρά αστυνομικού χαρακτήρα στο σύνολο του προσωπικού ειδικών καθηκόντων, δηλαδή του επιστημονικού δυναμικού της αστυνομίας, αλλοιώνει τον κυρίως τεχνοκρατικό προορισμό του και αποδυναμώνει κάθε σοβαρή προσπάθεια για τον επιστημονικά στηριζόμενο εκσυγχρονισμό της. Έτσι διαιωνίζεται δυστυχώς και η κυρίαρχη μέχρι σήμερα πρακτική στις τάξεις της αστυνομίας, που υποστηρίζει πως η αντιμετώπιση προβλημάτων έχει να κάνει με την ποσοτική και όχι την ποιοτική διαθεσιμότητα προσωπικού.

  Εν κατακλείδι, η αστυνομία έχει ανάγκη όχι από πλημμελώς καταρτισμένους σε νομικά θέματα νέους ανακριτικούς υπαλλήλους, αλλά από επιστήμονες που θα της προσφέρουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, και τις εμπειρίες τους από την εργασιακή τους προϋπηρεσία. Αυτή η επιδίωξη δυστυχώς πλήττεται σοβαρά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 11:24 | Δημήτρης

  Αναφορικά με την παράγραφο 9 του Άρθρου 5 που προβλέπει ότι «…Στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του άρθρου 33 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. περιλαμβάνονται και οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των υγειονομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων…».

  Συμφωνώ με όσα έχουν γραφτεί παραπάνω και θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:
  1. Στη μέχρι τώρα νομοθεσία και στον κανονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν υπάρχουν διατάξεις που να ορίζουν επακριβώς ποιά είναι τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων. Σαν αποτέλεσμα αυτού έχει παρατηρηθεί να χρησιμοποιείται το εν λόγω προσωπικό σε Υπηρεσίες που δεν συνάδουν με τη επιστημονική τους ιδιότητα (Αντιπροσωπείες, Επιτηρήσεις κλπ), ακόμη και όταν είναι αυτονόητο ότι δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μη το επιτρέπει.
  2. Διαφορετική αντιμετώπιση είχαν από παλαιότερα σε παρόμοια θέματα οι αξιωματικοί (υγειονομικοί, αστυκτηνίατροι) και διαφορετική οι αξιωματικοί που υπηρετούν στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ (Οικονομικών, Πληροφορικής, Τεχνικών). Οι πρώτοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων θεωρούνται επιστήμονες και σπανίως χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα άσχετα με το επιστημονικό τους πεδίο. Οι δεύτεροι φαίνεται ότι τα κάνουν όλα και «συμφέρουν». Όπου βολεύει δηλαδή την Υπηρεσία είναι Αξιωματικοί και όπου δεν την βολεύει είναι Ειδικών Καθηκόντων. Τώρα μάλιστα και με την εν λόγω διάταξη φαίνεται ότι και επίσημα θα έχουμε αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων 2 ταχυτήτων.
  3. Προτείνω την αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου από το συγκεκριμένο άρθρο και την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΛ.ΑΣ έτσι ώστε να οριστούν επακριβώς τα καθήκοντα του Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων δίνοντας έμφαση στα επιστημονικά τους καθήκοντα.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 14:28 | Βικτωρία Σκουλαρίδου

  H παράγραφος 9 του συγκεκριμένου άρθρου σε συνδυασμό με την τελευταία παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης που προσπαθεί να στοιχειοθετήσει την αναγκαιότητα χαρακτηρισμού του επιστημονικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων ως «γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι» προκειμένου να παταχθεί, κατά κύριο λόγο, το οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα, δεν λαμβάνει υπόψη μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο:

  Τα τελευταία χρόνια έχουν διενεργηθεί αρκετοί διαγωνισμοί για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών καθηκόντων με πολύ υψηλές απαιτήσεις (μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ.) με σκοπό τη στελέχωση όχι ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (π.χ. Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ.λπ.) αλλά άλλων κρίσιμων ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ελληνικής Αστυνομίας (π.χ. Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Πληροφορικής, Διεύθυνση Τεχνικών, κ.λπ.) οι οποίες παρέχουν αντίστοιχη εξειδικευμένη υποστήριξη στις επιχειρησιακές Υπηρεσίες (π.χ. τεχνική υποστήριξη η Δ/νση Πληροφορικής, χειρισμό οικονομικών θεμάτων η Δ/νση Οικονομικών, κ.λπ.) και έχουν ανάγκη να απαρτίζονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει επιστημονική κατάρτιση αλλά και συσσωρευμένη επαγγελματική εμπειρία (κυρίως για προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προέρχεται από ιδιώτες).

  Το προσωπικό αυτό επουδενί δεν απαιτείται να διαθέτει το χαρακτηρισμό «γενικός ανακριτικός υπάλληλος» εφόσον τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του αφορούν την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης (expertise) στο πεδίο γνώσης του κάθε φορά (π.χ. Επιστήμονας Πληροφορικής, Οικονομολόγος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κ.λπ.) και όχι τη διενέργεια π.χ. κάποιας προανάκρισης για τη δίωξη κάποιου εγκλήματος που έχει επιτελεστεί.

  Επιπροσθέτως, σε προκηρύξεις διαγωνισμών για την πρόσληψη ιδιωτών ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων που έχουν ήδη διενεργηθεί δεν αναφέρεται ρητά η εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων «γενικού ανακριτικού υπαλλήλου» γεγονός το οποίο ενδεχομένως να αποτελούσε για κάποιον τροχοπέδη και ανασταλτικό παράγοντα για να προχωρήσει σε αποδοχή διορισμού εφόσον δεν συνάδει με εξειδικευμένα επιστημονικά καθήκοντα που προβλέπονται στη θέση που κάθε φορά καλείται να καλύψει (π.χ. γνώσεις οικονομικών θεμάτων, γνώσεις σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, γνώσεις πάνω σε θέματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.).

  Η συγκεκριμένη παράγραφος φαίνεται να ανοίγει το δρόμο ώστε, στις δύσκολες εποχές που ζούμε όπου η πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων θα είναι περιορισμένη, να καλύπτονται γενικά αστυνομικά καθήκοντα και από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη άλλου προσωπικού. Κάτι τέτοιο όμως οδηγεί το εξειδικευμένο προσωπικό σε αλλαγή προσανατολισμού, απομάκρυνση από το αντικείμενο εξειδίκευσής του, αλλοτρίωση και τελικά, απαξίωση, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες «τρέχουν» και το κάθε επιστημονικό πεδίο εξελίσσεται συνεχώς.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται η αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου από το συγκεκριμένο άρθρο ή ο εμπλουτισμός της με εξαιρέσεις και άλλου προσωπικού ειδικών καθηκόντων που δεν εμπλέκεται σε διωκτικές διαδικασίες και όχι μόνο των συγκεκριμένων κατηγοριών που αναφέρονται ήτοι, αστυκτηνιάτρων, ιατρών και ιερέων.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 13:18 | Παπαδοπούλου Ουρανία

  Αναφορικά με την παραγραφο 9. του Άρθρου 5.
  Στις Υπηρεσίες Τεχνικών, Πληροφορικής, Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το επιστημονικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων προσελήφθη με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας και επαγγελματικής εμπειρίας.
  Τα ανακριτικά καθήκοντα τα οποία πλέον εξετάζεται να ανατεθούν στο επιστημονικό προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικοτήτων και αντικειμένου είναι πέρα όρων της προκήρυξης και του σκοπού πρόσληψης τους κατά το παρελθόν.
  Επιπρόσθετα επιβάλλεται η άσκηση αστυνομικού έργου στο επιστημονικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. το οποίο με μια παράγραφο σε ένα άρθρο ενός νέου νόμου και μια ολιγοήμερη “αστυνομική εκπαίδευση” βαφτίζεται γενικός ανακριτικός υπάλληλος.
  ● Έχει αξιοποιηθεί το προσωπικό ειδικών καθηκόντων στις Τεχνικές Υπηρεσίες;
  ● Συμμετέχει ενεργά στον εκσυγχρονισμό αυτών των Υπηρεσιών και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποστήριξης των μάχιμων Υπηρεσιών;
  ● Συμμετέχει στην διοίκηση και τον σχεδιασμό των έργων;
  ● Ο φόρτος εργασίας στις Υπηρεσίες πλέον είναι τόσο μεγάλος που το προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων πρέπει να αναλάβει ΚΑΙ το αστυνομικό έργο;
  Εν κατακλείδι είναι χρήσιμη η επιστημονική σπουδή στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας για να είναι όμως ουσιαστική, σύγχρονη και να αποτελεί επιστημονική τεχνογνωσία εκτιμώ ότι πρέπει να συνδυάζεται απαραιτήτως με επαγγελματική εμπειρία η οποία πρέπει να αποδεικνύεται και να συνεκτιμάται κατά την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού με βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, αδειών ασκήσεως επαγγέλματος κλπ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 11:46 | Γιώργος

  Γενικά Ανακριτικά Καθήκοντα ίσον γενικά αστυνομικά καθήκοντα. Επιστημονικό προσωπικό δεν είναι μόνο οι γιατροί και επιστήμη δεν είναι μόνο η ιατρική. Αυτά που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση ότι επιστημονικό προσωπικό της πληροφορικής και της οικονομικών υπηρετούν στις Υπηρεσίες Δίωξης Ηλεκτρονικού και Οικονομικού Εγκλήματος δεν ίσχυουν γιατί η στελέχωση αυτών των υπηρεσιών με επιστημονικό προσωπικό ξεκίνησε αυτό το έτος. Η πλειοψηφία του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκότων κατηγορίας πληροφορικής, οικονομικών και τεχνικών, απασχολείται σε υπηρεσίες του Αρχηγείου, όπου η φύση του έργου τους δεν έχει καμία σχέση με έρευνα και δίωξη εγκλήματος. Ως εκ τούτου, η ανάθεση γενικών ανακριτικών καθηκόντων συμπληρωματικά με τα ειδικά, σημαίνει προσωπικό που πλέον τα κάνει όλα (και ειδικά και γενικά ανακριτικά καθήκοντα), έχει όλες τις υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα (κατάλυση αρχαιότητας, μη άσκηση δοίκησης στις υπηρεσίες όπου υπηρετεί). Ερώτηση: Από την στιγμή που το αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων πλέον δεν θα υπολείπεται σε καθήκοντα, το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων που υπηρετεί στις υπηρεσίες Πληροφορικής και Οικονομικών του Αρχηγείου, θα συνεχίσει να υπηρετεί εκεί; Και αν ναι, ποιός ο λόγος πλέον; Ή θα βγαίνει το επιστημονικό προσωπικό με ένα μήνα εκπαίδευση μέτρα, διμοιρίες κλπ, και οι υπόλοιποι που αποφοίτησαν απο παραγωγικές σχολές και εκπαιδεύτηκαν επι σειρά ετών, θα συνεχίζουν κανονικά την καθημερηνότητά τους στο Επιτελείο; Αντί να χαρακτήριστούν λοιπόν οι Διευθύνσεις της Πληροφορικής και της Οικονομικών ειδικές, και να στελεχωθούν με το κατάλληλο, απο πλευράς εξειδίκευσεις, προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, το νομοσχέδιο οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο άκρο με το επόμενο βήμα να είναι και στην πράξη η κατάργηση του επιστημονικού προσωπικού πλην των υγειονομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων. Ελπίζω στην απόσυρση του Άρθρου 5 Παρ.9 και την αντικατάσταση του με συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα των Υπηρεσιών της Πληροφορικής, Οικονομικών και Τεχνικών στα πρότυπα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου και των ιατρείων που αυτή εποπτεύει. Όσο αφορά το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες Δίωξης της Αστυνομίας, πρόταση μου είναι, να έχει ειδικά ανακριτικά καθήκοντα που θα απορέουν απο την υπηρεσία που υπηρετεί.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 23:43 | Αθανάσιος

  Αναφορικά με την παράγραφο 9 του Άρθρου 5 που προβλέπει ότι «…Στους γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του άρθρου 33 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. περιλαμβάνονται και οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των υγειονομικών, αστυκτηνιάτρων και ιερέων…»

  Η ως άνω διάταξη θα πρέπει να τύχει εφαρμογής, για τους μετά την ψήφιση του παρόντος προσληφθησόμενους, καθόσον για τους  ήδη προσληφθέντες και μεταταγέντες ίσχυαν και ίσχυσαν διαφορετικά κριτήρια και όροι  επιλογής και έχουν μέχρι σήμερα αναπτύξει στους τομείς της επιστήμης τους υψηλές πρακτικο-εκτελεστικές ικανότητες .Εξάλλου δεν είναι αντιληπτό γιατί εξαιρεί ο νομοθέτης τους υγειονομικούς και αστυκτηνιάτρους δεδομένου ότι το οικονομικό έγκλημα ανθεί και στους χώρους της υγείας και χρειάζονται οι εξειδικευμένες γνώσεις τους.

  Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ 24/1997) το προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων θεωρείται κατώτερο από το προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και μάλιστα σε περιπτώσεις ομοιοβάθμων, αρχαιότερος θεωρείται πάντα ο αστυνομικός Γενικών Καθηκόντων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποκτήσεως του βαθμού του. Για παράδειγμα σε περίπτωση που προαχθεί σήμερα ένας αστυνομικός Γενικών Καθηκόντων αυτόματα καθίσταται αρχαιότερος από τον ομοιόβαθμο συνάδελφο του Ειδικών Καθηκόντων, ακόμη και αν αυτός κατέχει επί σειρά ετών τον ίδιο βαθμό και μέχρι πρότινος ήταν αρχαιότερος ασκώντας ο ίδιος διοίκηση στον συνάδελφο Γενικών Καθηκόντων που μόλις προήχθη. Είναι προφανές ότι έτσι καταλύεται η ουσιαστική έννοια της ιεραρχίας, με άμεσο επακόλουθο τα διαρκή προβλήματα-αντιπαλότητες στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τη μη δυνατότητα ύπαρξης συνέχειας τόσο στην διοίκηση όσο και στον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Υπηρεσίας.
  Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (π.δ. 99/2009) το Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων δύναται να ασκεί διοίκηση σε μία Υπηρεσία μέχρι το επίπεδο Τμήματος και μόνο όταν δεν υπάρχει ομοιόβαθμος αστυνομικός Γενικών ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποκτήσεως του βαθμού του.
  Πιστεύω πως με το παρόν νομοσχέδιο θα μπορούσε να θεραπευτεί μια αδικία σε βάρος του προσωπικού ειδικών καθηκόντων και για τον λόγο αυτό προτείνω την απαλοιφή της διάταξης του πδ 24/1997 που προβλέπει ότι σε περιπτώσεις ομοιοβάθμων, αρχαιότερος θεωρείται πάντα ο αστυνομικός Γενικών Καθηκόντων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποκτήσεως του βαθμού του.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 21:22 | Λευτέρης Δελλαπόρτας

  Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου του Νόμου, η αναφορά ότι “τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονται Ειδικοί Επιστήμονες στους τομείς ΙΔΙΩΣ του Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος” δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι από το 2003 έχει προσληφθεί επιστημονικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων εξ Ιδιωτών, το οποίο συνδράμει στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Πληροφορικής, Τεχνικών) με καθαρά επιστημονικό αντικείμενο εργασίας.

  Το παραπάνω προσωπικό δεν εξειδικεύεται στην έρευνα εγκλημάτων και το αντικείμενο της εργασίας του δεν συνάδει με τα καθήκοντα ενός ανακριτικού Υπαλλήλου. Στην αδόκητη περίπτωση που η ως άνω διάταξη ψηφιστεί, τότε θα πρέπει να ισχύει ΜΟΝΟ για τους -μετά την ψήφιση του παρόντος -προσληφθέντες, εφόσον αυτοί δεν υπηρετούν σε Τεχνικές Υπηρεσίες και το αντικείμενο τους αφορά, εκτός των άλλων, και ανακριτικά καθήκοντα.

  Σημειώνεται δε ότι για τους ήδη προσληφθέντες στις Τεχνικές Υπηρεσίες ίσχυαν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και όροι πρόσληψης, κατά τον καιρό εισαγωγής τους στην Ελληνική Αστυνομία, που δεν δικαιολογούν την επέκταση των εργασιών τους σε, αμιγώς αστυνομικά, καθήκοντα που είναι ασύμβατα με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Είναι δε απορίας άξιον γιατί εξαιρείται επανειλημμένα, σε επίπεδο νομοθετικό, από την ισχύ των εκάστοτε διατάξεων μόνο μία συγκεκριμένη ομάδα του επιστημονικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ (γιατροί και αστυκτηνίατροι). Δεν ισχύει η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλο το επιστημονικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων; Τυχόν ανακριτικά καθήκοντα, ουδόλως συμπεριλήφθηκαν στους βασικούς όρους της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση την οποία διορίστηκε κατά το παρελθόν το επιστημονικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και ενδεχομένως να αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα για την αποδοχή του διορισμού.

  Επιπρόσθετα, οι προαναφερόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες δεν έχουν έως σήμερα νομοθετικά χαρακτηριστεί ως “Ειδικές Υπηρεσίες”, με αποτέλεσμα να έχουν στελεχωθεί σε μεγάλο βαθμό από συναδέλφους γενικών καθηκόντων, οι οποίοι ωστόσο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και ικανοί να ασκήσουν ανακριτικά -αστυνομικά καθήκοντα εάν ποτέ αυτό απαιτηθεί.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 11:49 | ΛΙΟΚΑΥΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

  Αρκετά καλή και δίκαιη πρόταση για τους συναδέλφους που έχουν αφιερώσει τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους για την περαιτέρω εξέλιξη τους και μέσω αυτών την γενικότερη εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ…

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 09:57 | ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Όσο αφορά την παραγραφο 9. του Άρθρου 10.
  Οι υπάρχοντες Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προσλήφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την παροχή εξιδεικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.
  Ιδιαίτερα σε επιτελικές υπηρεσίες όπου η εναλλαγή των καθηκόντων των υπαλλήλων ανάλογα με τις περιστάσεις «μέτρα τάξης, επιφυλακές κ.α.»,
  καθώς και με τις συνεχιζόμενες αφαιμάξεις προσωπικού λόγω μετακινήσεων, προσέφεραν μια σταθερότητα στην λειτουργία της υπηρεσίας καθώς και στην μετάγγιση γνώσεων στο υπόλοιπο προσωπικό.
  Με την συγκεκριμένη διάταξη διαφωνώ, διότι ναι μεν η αιτιολόγική έκθεση αναφέρεται στην επίλυση προβλημάτων προσαρμογής των νέοπροσληφθέντων στην Ειδική υπηρεσία, αλλα αδιαφορεί πλήρως για την επαγγελματική εξέλιξη του υπόλοιπου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων.
  Αντι δηλαδή να περιχαρακώνεται η επιστημονική ιδιότητα του καθε υπαλλήλου και να ενισχύεται με διατάξεις που διακρίνουν την ιδιαιτερότητα αυτή σε όλο το φάσμα των κανονισμών,
  έρχεται μια διάταξη και εξομοιώνει τα πάντα.
  Όλοι ξέρουμε οτι η αστυνομία λειτουργεί με κανονισμούς της δεκαετίας του 60 οπότε μην απορήσει κανείς εάν σε λίγο καιρό
  το «ειδικό προσωπικό» κληθεί να ασκέι πλήρη καθήκοντα αστυνομικών υπαλληλων τους δρόμους απουσία άλλων διατάξεων

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 15:26 | Γιάννης Παπαδόπουλος

  Από ενδιαφέρον για τα σχόλια επί του νομοσχεδίου κατέληξα στο άρθρο αυτό, όπου πραγματικά δεν περίμενα να δω σχόλιο για το βαθμολόγιο! Μακάρι όντως η Ελληνική Αστυνομία να αρχίσει κάποια στιγμή να δίνει κίνητρα στα μέλη της να ασχολούνται με πανεπιστημιακές σπουδές κ.λ.π. κατανοώντας από μόνη της ότι μία τέτοια προσπάθεια μπορεί να αποδειχτεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να πετάξουν από πάνω τους την «ρετσινιά» του αμόρφωτου κ.λ.π. που την συνόδευε επί χρόνια.
  Αν ο κόσμος θέλει «ποιοτική» αστυνομία, τότε το ίδιο το Υπουργείο θα πρέπει να αποτελέσει την οντότητα η οποία θα υποστηρίξει την προσπάθεια που κάνει το κάθε μέλος της ξεχωριστά δίνοντας τα κίνητρα του εκείνα ούτως ώστε στο τέρμα της προσπάθειάς του να κρίνει ότι άξιζε τον κόπο.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 22:55 | Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου

  Προτείνεται η προσθήκη δέκατης παραγράφου §10 (ή σε όποιο άλλο σημείο του νόμου κρίνετε ότι πρέπει να προστεθεί), όπου αναγράφεται ότι:

  Στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) εισάγονται ανεξάρτητα του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού εισακτέων, ανεξάρτητα από τη σειρά αρχαιότητας και την ηλικία τους, ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι πριν από την ψήφιση του Ν.3181/2003 υπηρετουσαν ως αστυνομικοί και ανεξάρτητα με το βαθμό που φέρανε έως την ψήφιση του Ν.3181/2003, διατηρούσαν αποδεδειγμένα την φοιτητική τους ιδιότητα σπουδάζοντας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ισότιμο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο ή οποιοδήποτε ισότιμο προς αυτά τμήμα και από το οποίο έλαβαν εν συνεχεία έως το πέρας του ακαδημαικού έτους 2008-2009 πτυχίο ή δίπλωμα, εφ’ όσον πληρούν και τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.

  Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή εφ’ όσον ο αστυνομικός δεν έχει κάνει χρήση του πτυχίου ή του διπλώματός του προκειμένου να προαχθεί στον βαθμό του Αρχιφύλακα Ανακριτικού Υπαλλήλου κατόπιν εξετάσεων και έχει ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου: 3 χρόνια αν πρόκειται για κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. διάρκειας φοίτησης 8 εξαμήνων και 2 χρόνια αν πρόκειται για κάτοχο διπλώματος Πολυτεχνικής Σχολής, Ιατρικής Σχολής ή άλλου αντιστοίχου τμήματος, διάρκειας φοίτησης 10 εξαμήνων και άνω και χωρίς κανένα άλλο ηλικιακό ή άλλο περιορισμό.

  Η προσθήκη αυτή ικανοποιεί την αδικία η οποία έχει επέλθει τόσο εις βάρος των αστυνομικών οι οποίοι φοιτούσαν το 2003 και δεν είχανε το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αλλά και όσων αστυνομικών έχουνε λάβει το πτυχίο τους έως και κατά το ακαδημαικό έτος 2008-2009 που ήταν και η τελευταία χρονιά κατά την οποία ίσχυσαν οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.3387/2005 που επέτρεπε σε κάποιο αστυνομικό να εισαχθεί στο ΤΕΜΑ χωρίς εξετάσεις.