Άρθρο 2 Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας

Το άρθρο 6 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41) αντικαθίσταται ως εξής :

«  Άρθρο 6

Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο συγκροτείται από τους :

α. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ως πρόεδρο.

β. Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

γ.  Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

δ.  Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

ε.  Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

ζ.  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου.

η. Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

θ. Υπαρχηγό της Ελληνικής Ακτοφυλακής

ι. Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και

ια. Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη.

2. Τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου δεν αναπληρώνεται σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, πλην των αναφερομένων στα εδάφια ζ΄ και ια΄ της προηγουμένης παραγράφου. Η συμμετοχή του προέδρου σε κάθε συνεδρίαση είναι υποχρεωτική.

3. Το Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. Καθορίζει τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Προτείνει στον Υπουργό τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης.

γ. Προτείνει στον Υπουργό τα προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

δ. Διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και αποφασίζει για την ακολουθητέα στρατηγική προς αντιμετώπισή τους.

ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των αποφάσεών του προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και την ημερήσια διάταξη.

5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού από τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του και εφόσον εξασφαλίζεται για τα συζητούμενα θέματα η ακόλουθη, κατά περίπτωση, σύνθεση :

α. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν όλα τα Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου ή θέματα πολιτικής προστασίας ή πολιτικής άμυνας της χώρας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέλους από κάθε Σώμα και Υπηρεσία.

β. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο τα τρία  Σώματα, απαιτείται,  απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέλους από κάθε Σώμα.

γ. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο ένα Σώμα, απαιτείται η παρουσία και των δύο (2) μελών από το Σώμα αυτό.

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου».

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 01:20 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ

  Στην περίπτωση θ’ έχετε παραλείψει το «Λιμενικού Σώματος-» πριν το «Ελληνικής Ακτοφυλακής».

  Θα ήταν χρήσιμο να προβλέπεται ότι το εν λόγω όργανο συνεδριάζει σε τακτική βάση, την οποία θα καθορίσετε, αλλά και έκτακτα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Συμμετοχή στο συμβούλιο ανώτατου Αξιωματικού απόφοιτου της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και αναβάθμιση της προαναφερθείσας σχολής στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:30 | βασιλης πρεκας

  Γιά το θέμα του γραφείου συντονισμού της εθνικής ασφάλειας,πρέπει να οργανώσετε το προστασίας του πολίτη.Αποψη μου είναι το προστασίας του πολίτη νανήκη στο υπουργείο αμύνης,να αποτελείται απο τα σώματα στρατού και ασφαλείας,όπου με τις γνώσεις τον εξοπλισμό τις επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις που υπάρχουν,το πολυ προσωπικό θάνε αποτελεσματικό και ευέλικτο και το κυριότερο αποτελεσματικό στην κάθε απειλή απο καιρικά φαινόμενα,απο εσωτερικά,ακόμα και εθνικά.πρέπει να αξιοποιήσετε επιτέλους τους είδη υπάρχοντες μηχανισμούς,καθώς τα πολλά ατομα εξουσίας και συντονισμού δεν αποφέρουν έργο μόνο μπελάδες και πολλά εξοδα,γιατί δεν αξιοποιήτε τους ένστολους αρχηγούς και αξιωματικούς που έχετε που μπορούν να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε αποστολή η εργασία τους δοθεί με το καλίτερο τρόπο,συνάμα εκπαιδευετε συνεχώς το προσωπικό και δεν γίνετε αντιπαραγωγικό,θα εκμεταλευτήτε τις γνώσεις και την ικανότητα όλων των μονάδων και θάχετε την καλίτερη αποτελεσματικότητα και εκεί που είναι να δημιουργήσετε μηχανισμούς που δεν θα δουλέψουν οπως δεν δουλεύουν και τωρα διότι πολλοί ανθρώποι απο διαφορετικούς χώρους και μη γνώστες του αντικειμένου ποτέ δεν θάχη αποτέλεσμα,δώστε τα χρήματα για εξοπλισμό των μονάδων για την επίτευξη των στόχων τους.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΟΣ

  Η πρακτική αντικατάστασης άρθρων των νόμων, αντί της επαναψήφισης ενός εννιαίου κειμένου (νέου νόμου) που θα καταργεί πλήρως τον προκάτοχο του, είναι μία ΆΠΑΡΑΔΕΚΤΗ πρακτική που έχει οδηγήσει σε ένα χαοτικό λαβύρινθο Νόμων – Διατάξεων – κλπ εγγράφων καθιστώντας το όλο σύστημα παραγωγής νομοθεσίας αναξιόπιστο και οδηγώντας στην μή τήρηση των νόμων.