Άρθρο 6 Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων στις αστυνομικές αρχές

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να διατίθενται στις αστυνομικές αρχές και Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για κάλυψη των αναγκών τους, χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών και ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έγινε αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους.

2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε διαπιστωθεί ότι το μέσο δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ή διαταχθεί αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική απόφαση η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 177 του ν.2960/2001 (Α΄- 265), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 16:08 | Παντελής Καλαποθάκης

  Προσοχή στον γενικό όρο πλωτά και εναέρια μέσα. Δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ως προϊόν κατάσχεσης πχ μία φουσκωτή λέμβος και ένα εμπορικό πλοίο. Ενώ η κατάσχεση σε κάθε περίπτωση είναι επιβεβλημένη στα πλαίσια της προανάκρισης, η περαιτέρω αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δήμευση) εξαρτάται από το μέγεθος (αξία), τη χρήση (ιδιωτική, δημόσια), την ενδεχόμενη συμμετοχή σε συστήματα ή σχεδιασμούς κρατικών ή κοινωφελών μεταφορών, την εξάρτηση με θέσεις εργασίας (πληρώματα, συντηρητές) κλπ. Σε κάθε περίπτωση η δήμευση θα πρέπει να βασίζεται σε απολύτως ξεκάθαρες διατάξεις, όχι μόνο για τη διευκόλυνση των δικαστικών οργάνων στο έργο τους αλλά και για την κατανόησή τους από τους πολίτες έτσι ώστε να αποτελούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα πρεπει να αναφέρεται ρητά πως άμεση προτεραιότητα στα οχήματα αυτά θα έχει η ΕΛ.ΑΣ.με την αντίστοιχη υποχρέωση του οργανισμού Διαχείρισης να ενημερώνει για τα διαθέσιμα κλπ αυτ-τα, την κάθε Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας με αποδειξη και μόνο κατόπιν παραίτησης ενδιαφέροντος απο την ΕΛ.ΑΣ., να έχουν δικαίωμα απόκτησης τα λοιπά νομικά & φυσικά πρόσωπα.
  Με το σημερινό καθεστώς μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος εξασφαλίζει αυτοκίνητα για τους κληρικούς της.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:05 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Θετικό μέτρο αν και προσωπικά θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα οχήματα πρέπει πρώτα να δεσμεύονται από όλου τους φορείς του δημοσίου (στρατό, αστυνομία κτλ) και να πηγαίνουν στον ΟΔΔΥ μόνο αν δεν τα θέλουν οι παραπάνω υπηρεσίες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 13:20 | brenda

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 13:54 | spuros toumpas

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 13:22 | katerina toumpa

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 08:00 | Απόστολος Τσιώλης

  ΝΑΙ να δίδονται τα κατάλληλα οχήματα στην ΕΛΑΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 05:59 | Γεώργιος Νικόπουλος

  Τα κατασχεθέντα αποτελούν δημόσια περιουσία και το προϊόν της δημοπρασίας τους αποτελεί δημόσιο έσοδο.
  Η προμήθεια οχημάτων και σκαφών για τις ανάγκες μιας υπηρεσίας είναι δαπάνη της υπηρεσίας.
  Είναι σκανδαλώδες και αδιανόητο σήμερα να μην γίνεται η καλύτερη εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και να μεταβιβάζεται αυτή σε κάποια υπηρεσία χωρίς αντικειμενική εκτίμηση της αξίας της και χωρίς να υπολογίζεται ως δαπάνη της.
  Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς και όχι υπόγειες χρηματοδοτήσεις επιβάλλεται να δημοπρατούνται όλα τα κατασχεθέντα και στις δημοπρασίες να μπορούν να συμμετέχουν και δημόσιες υπηρεσίες.
  Φυσικά το ίδιο πρέπει να ισχύσει για όλους όσους έχουν προνομιακή μεταχείριση από τον ΟΔΔΥ.
  Αν βέβαια σας ενδιαφέρει η σωτηρία της χώρας περισσότερο από άλλα συμφέροντα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | βασιλης πρεκας

  Τα κατασχεμένα γενικά πρέπει να αξιοποιούντε σόλες τις δημόσιες υπερεσίες,σώματα ασφαλείας και στρατού.Αν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό με κανονικές συνθήκες και τα χρήματα να δίνονται για τις υπόλοιπες ανάγκες των σωμάτων.Οπως πρέπει με τις μετατάξεις να φτιαχτούν συνεργεία επισκευαστικά των οχημάτων ,σκαφών,κ.λ.π ετσι θα εξοικονομηθούν πολλά χρήματα και θάνε πιο αποτελεσματικές οι μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την συντήρηση και επισκεύη αυτών.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 20:59 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ

  ΝΑΙ, αλλά θα ήταν τουλάχιστον άκομψο, να βλέπουμε ως περιπολικά διάφορες λιμουζίνες πολυτελείας! Επίσης να προσεχθεί, να μην πάει στα Σώματα Ασφαλείας πληθώρα οχημάτων, που θα χρησιμεύουν στις ιδιωτικές μετακινήσεις των αξιωματικών και όχι μόνο. Η διάθεση των εν λόγω οχημάτων να γίνεται με ταυτόχρονη απόσυρση άλλων, ακατάλληλων, ακριβών στην συντήρηση και ανασφαλών.
  Να επιλέγονται οχήματα που να έχουν υψηλές προδιαγραφές ως προς την Προστασία του Περιβάλλοντος, χωρίς βέβαια να γίνονται υποχωρήσεις στην αποτελεσματικότητά τους σε στιγμή δράσης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 15:35 | ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέλιος Πρόεδρος της Ένωσης ΑΣτυνομικών Κοζάνης

  Σχετική διάταξη υπάρχει, θα πρέπει στην νέα διάταξη να ορίζεται ρητά, ότι από την στιγμή που τα εν λόγω οχήματα ζητούνται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες αυτά θα πρέπει να δεσμεύονται και όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που προβλέπει ο σχετικός Νόμος να αποδίδονται στις Υπηρεσίες που τα ζητούν.
  Να μην μπορεί δηλαδή ο Ο.Δ.Δ.Υ. να τα βγάλει σε δημοπρασία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.
  Έχω ασχοληθεί με το θέμα ως διαχειριστής της Α.Δ. Κοζάνης και διαπίστωσα ότι το πρόβλημα είναι στο ότι ο Ο.Δ.Δ.Υ. θέλει τα καλά αυτοκίνητα να τα βγάζει σε δημοπρασία και να μην τα παραχωρεί στο Δημόσιο.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 12:23 | ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος ένωσης Αστυνομικών Λάρισας

  Θετικότατο μέτρο και πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή διότι τα περιπολικά οχήματα αυτή τη στιγμή στην Αστυνομία και ειδικότερα στη Λάρισα είναι εν δυνάμει νεκροφόρες. Περιπολικά 10ετίας, με 1.000.000 χιλιόμετρα, και με ετήσιο κόστος συντήρησης τουλάχιστον 6.000,00 ευρώ, (όταν η αξία του στο εμπόριο δεν φτάνει στα 1.000,00),και αρκετά από αυτά έχουν προταθεί για απόσυρση. Είναι επικίνδυνα και για τη ζωή των αστυνομικών αλλά και για τους πολίτες γιατί δεν μπορούν να ανταπροκριθούν άμεσα σέ κάθε κλήση για την εντιμετώπιση των περιστατικών.