Άρθρο 1 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

1.  Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Το Γραφείο έχει ως αποστολή τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την περαιτέρω προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του και αφορούν :

α. Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την έννοια του άρθρου 137 Α του Ποινικού Κώδικα,

β. Παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής, ή της σωματικής ακεραιότητας ή υγείας, ή  της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας,

γ. Παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και

δ. Κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας  συμπεριφορά,

σε βάρος πολιτών, καθώς και τις συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο τόπο και χρόνο.

2. Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες και γραπτές, να υποβάλλονται δε στο Γραφείο ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου. Αν ο καταγγέλλων αγνοεί την ελληνική γλώσσα, μπορεί να παραστεί με διερμηνέα. Αν ο καταγγέλλων αδυνατεί να γράψει, η καταγγελία καταγράφεται από υπάλληλο του Γραφείου, αναγιγνώσκεται και υπογράφεται απ΄ αυτόν, αφού προηγουμένως γίνει ειδική μνεία της αδυναμίας του καταγγέλλοντος να γράψει. Κατ’ εξαίρεση, η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη, γραπτή ή προφορική, μόνο εφόσον περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, ικανά να οδηγήσουν στη διερεύνησή της, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη με πράξη της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. Η προφορική καταγγελία καταγράφεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο του Γραφείου που την δέχεται.

3.  Στο Γραφείο λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία  συγκροτείται από έναν επίτιμο Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο,  από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από έναν επίτιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή Εφετών, ως μέλη. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε καταγγελία ή περιστατικό για την αξιοπιστία τους και για το αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γραφείου και αποφασίζει με πράξη της είτε για την προώθησή της προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές είτε για την απόρριψή της ως απαράδεκτης. Αν η καταγγελία ή το περιστατικό αφορά και αξιόποινη πράξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ. και αν πρόκειται για αυτόφωρο έγκλημα ή συντρέχει κίνδυνος εκ της αναβολής, η ανακοίνωση προς τον Εισαγγελέα κοινοποιείται αμέσως και στην αρμόδια για τη διενέργεια προανάκρισης Υπηρεσία του οικείου Σώματος.

4. Επίσης, η Επιτροπή της προηγουμένης παραγράφου ερευνά υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε βάρος της Ελλάδος για παράβαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ν.δ.53/1974), με την οποία διαπιστώνονται ελλείψεις της πειθαρχικής διαδικασίας ή νέα στοιχεία που δεν αξιολογήθηκαν στην πειθαρχική έρευνα ή την εκδίκαση της υπόθεσης. Στις  περιπτώσεις αυτές η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων Σωμάτων διαβιβάζουν την ως άνω απόφαση και το σχετικό φάκελο της διοικητικής έρευνας στην επιτροπή, η οποία επανεξετάζει συνολικά την υπόθεση καθώς και τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού και μπορεί να αποφασίζει την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης, ανεξάρτητα από την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος, ιδίως όταν :

α. διαπιστώνει ότι η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης από τα πειθαρχικά όργανα του Σώματος είχε κενά ή ελλείψεις,

β. αποκαλυφθούν νέα, άγνωστα στα πειθαρχικά όργανα που διερεύνησαν ή εκδίκασαν την υπόθεση, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά,

γ. διαπιστώνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν τεθεί στη διάθεση της πειθαρχικής διαδικασίας δεν αξιολογήθηκαν αποτελεσματικά και

δ. βεβαιωθεί ότι ουσιώδη επιρροή στην απόφαση είχαν πλαστά έγγραφα ή πειστήρια ή δωροδοκία ή άλλη από πρόθεση παράβαση του καθήκοντος του πειθαρχικού οργάνου.

5. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η επανάληψη της διερεύνησης της υπόθεσης, η σχετική απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται με όλα τα στοιχεία του φακέλου στον Αρχηγό του οικείου Σώματος, ο οποίος δεσμεύεται από την απόφαση και διατάσσει νέα έρευνα.  Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το πειθαρχικό δίκαιο του Σώματος στο οποίο ανήκει το προσωπικό. Αν η επιτροπή κρίνει  ότι δεν απαιτείται η εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης διαβιβάζει την απόφασή της στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

6. Η επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Υπηρεσία του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι οποίες υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν ή να διαβιβάζουν αντίγραφα εγγράφων που αφορούν την υπόθεση, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί οποιοδήποτε απόρρητο. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την επιτροπή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής της.

7. Τα Πειθαρχικά Όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος υποχρεούνται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα κάθε πειθαρχική υπόθεση που αφορά σε πράξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου.

8.  Η  Επιτροπή υποβάλλει κατ΄ έτος Έκθεση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις δραστηριότητες της Γραφείου και τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισημαίνονται δε οι διαπιστώσεις της για τα αίτια της σχετικής με την αποστολή του Γραφείου παραβατικής συμπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

9. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και κάθε άλλη δημόσια αρχή ή Υπηρεσία, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση και ουσιαστική συνδρομή στο προσωπικό του Γραφείου για την εκπλήρωση της αποστολής του.

10. Το Γραφείο εδρεύει στο νομό Αττικής και διαθέτει πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις δαπάνες λειτουργίας του εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

11. Η λειτουργία του Γραφείου αυτού δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές υποβολής και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές.

12. Το Γραφείο στελεχώνεται με το αναγκαίο και κατάλληλο για τη λειτουργία του προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο αποσπάται σε αυτό χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό πρέπει να  διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του. Το ένστολο προσωπικό των ως άνω Σωμάτων απαιτείται επιπλέον να έχει αξιολογηθεί, κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, με το γενικό χαρακτηρισμό «εξαίρετος» και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων.

13. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς.  Ο πρόεδρος της Επιτροπής ασκεί και τη διοίκηση του Γραφείου. Ως αναπληρωτής του Νομικού Συμβούλου ορίζεται πάρεδρος του ιδίου Γραφείου Νομικού Συμβούλου, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η θητεία των επίτιμων δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω θέσεις ορίζεται διετής, δυναμένη να ανανεωθεί μία ακόμη φορά.

14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου, καθορισμού των επιμέρους αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργάνων και του προσωπικού του, διαδικασιών υποδοχής και ενημέρωσης των πολιτών, συνεργασίας με τα Σώματα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

15. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένας θεσμός που έχει σχέση με την παρακολούθηση της ποιότητας του έργου των δημόσιων Υπηρεσιών και την παρέμβασή του σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι να επεμβαίνει εκφράζοντας τους όρους και τις απόψεις των πολιτών.Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.Το βλέπομε αυτό σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών του Δημοσίου η οποιαδήποτε εσωτερική Υπηρεσιακή κρίση ή πειθαρχικός έλεγχος είναι σχεδόν άνευ σημασίας.Βασικός λόγος της μη αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά και οι πολιτικοί εκπρόσωποί μας, που χρησιμοποιούν όλες τις Υπηρεσίες προς άγρα ψήφων.
  Αυτά τα δύο πράγματα είναι που δημιουργούν τα προβλήματα.Πως θα διώξει πειθαρχικά ένας προϊστάμενος τον υφιστάμενό του;Ενας από τους δύο την επομένη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη, θα πρέπει να αλλάξει εργασιακό χώρο.Διότι κάποιες σχέσεις, από σχέσεις συνεργασίας μετατρέπονται σε τυπικές σχέσεις κάτι που δεν μπορεί να περπατήσει σε δημόσιες Υπηρεσίες.Οι οποίες δεν έχουν ούτε καθηκοντολόγιο.Πως όταν ένας πειθαρχικά ανώτερος έχει οδηγήσει έναν σε λήψη πειθαρχικών μέτρων θα δώσει προφορική εντολή την επομένη στο ίδιο πρόσωπο να ασκήσει κάποια δραστηριότητα;Δεν θαλάβει την απάντηση να δώσει γραπτή εντολή κάτι που δεν είναι δυνατόν νασυμβαίνει απ’ ότι μέχρι σήμαρα γνωρίζομε για όλες τις πράξεις των Υπηρεσιών;Αρχίζει λοιπόν άμεσα ένας εσωτερικός πόλεμος και συνεχής διαμάχη που εμπλέκει και άλλους στην υπόθεση.Οπότε λογικό είναι να επιθυμεί ο καθένας το άμεσο κλείσιμο της υπόθεσης.Δεν μπορεί λοιπόν να συσχετίζεται το θέμα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών με τις εσωτερικές πειθαρχικές διαδικασίες του οργανισμού της Αστυνομίας.Η Αστυνομία δεν μπορεί να μπεί σε καθεστώς αυτοελέγχου στο θέμα αυτό.επίσης μην αγνοούμε το γεγονός ότοι και οι εισαγγελικές αρχές τους έχουν συνεργάτες.Πως λοιπόν θα τους διώξουν; Λόγω λοιπόν του ανθρώπινου παράγοντα υπάρχει επιείκεια.Αφήστε που οι Εισαγγελείς δεν πρόκειται να συλληφθούν από Αστυνομικούς, γιατί αυτοί να στραφούν εναντίον τους; (Για δέστε πόσες κλήσεις έχουν πληρώσει δικαστικοί εν γένει.Δεν πιστεύω ότι δεν κάνουν παραβάσεις. Το γράφω αυτό διότι όπως έχει δοθεί στην δημοσιότητα το θέμα σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο.Ιδιαίτερα το άρθρο 9 είναι ένα ευχολόγιο.Είναι κατ’ αντιγραφή ανάλογου άρθρου από τον θεσμό του Συνήγορου του Πολίτη θεσμό που και ο τελευταίος αιρετός «Αρχοντας» όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις τον έχει γραμμένο.Πως θα συνδράμει μια υπηρεσία όταν οι εσωτερική συνοχή της προεξάρχει έναντι της τήρησης των νόμων; Και ποιος τηρεί τους Νόμους σήμερα;ο ανθρώπινος λοιπόν παράγοντας είτε το θέλομε είτε όχι ηθελημένα ή αθέλητα δημιουργεί στρεβλώσεις στο συγκεκριμένο θέμα.Ποιός θα νοιαστεί για τον Αλβανό η τον Πακιστανό αν καταστρατηγήθηκαν τα δικαιώματάτου και δεν θα φροντίσει να έχει καλές σχέσεις με τον συνάδελφό του καλύτερα;Η σιωπή λοιπόν είναι ο κανόνας.
  Από την άλλη εφ’ όσον μέχρι σήμερα από την στιγμή της σύλληψης κάποιου η της εξέτασης και διακρίβωσης των στοιχείων του όπως λέγεται το θέμα δεν γίνεται κατά τρόπο δημόσιο, τότε ακριβώς αρχίζει και το δημόσιο πρόβλημα.Διότι ο οποιοσδήποτε κρατούμενος τίθεται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης και από κεί και πέρα αρχίζει το καθεστώς της διαπλοκής.Παρεμβαίνουν πολιτικοί και αφήνονται ελεύθεροι κρατούμενοι.Πως λοιπόν θα διωχθεί ένας Αστυνιικό όταν πιθανόν από άλλες περιπτώσεις έχει πολιτική προστασία;
  Ο έλεγχος λοιπόν από εξωτερικό ανεξάρτητο όργανο συγκροτούμενο από Πολίτες.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:46 | Vice

  Το μεγάλο πρόβλημα του μέσου πολίτη σήμερα δεν είναι η αστυνομική αυθαιρεσία, αλλά η αδράνεια της αστυνομίας. Αστυνομικοί δηλώνουν αναρμόδιοι όταν τους καταγγέλεται παρεμπόριο ακόμα και μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σου ή μέσα στην παιδική χαρά (συγκεκριμένο παράδειγμα: λαθρομετανάστης πουλάει μόνιμα λαθραία παιχνίδια μέσα στην παιδική χαρά της Πλατείας Μέμου, στον Κορυδαλλό). Αστυνομικός της τροχαίας δηλώνει αναρμόδιος όταν του επισημαίνεται αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά του πάνω σε ράμπα αναπήρων.
  Ο πολίτης έχει το συναίσθημα της αδυναμίας ή αμέλειας εφαρμογής του νόμου από την αστυνομία. Μερικοί αστυνομικοί, κατ’ιδίαν, λένε ότι τα χέρια τους είναι δεμένα. Δεν ξέρω αν αληθεύει κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει μία γενικότερη εντύπωση ότι έτσι είναι.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 23:55 | gkatzios

  Κύριε υπουργέ,

  Το έργο του Αστυνομικού είναι ιδιόμορφο, πολύπλοκο και πολυσύνθετο και ο Αστυνομικός δεν είναι απλά ακόμα ένας ‘’δημόσιος υπάλληλος’’. Καθημερινά και πάντα ακολουθούμενος τους νόμους και το σύνταγμα έρχεται σε αντιδικίες με πολίτες, οι οποίοι άλλοτε είναι καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι, εριστικοί, αντιδραστικοί και άλλοτε σκληροί κακοποιοί.
  Κύριε υπουργέ, ξέρετε κάνα παράνομο να είναι φίλος της Αστυνομίας;
  Άρα υπάρχει φόβος μήπως κάποιος κακοπροαίρετος πολίτης ο οποίος δεν του άρεσε η έννομη ενέργεια κάποιου Αστυνομικού τον καταγγείλει επώνυμα παρουσιάζοντας στρεβλά τα γεγονότα για λόγους αντεκδίκησης ή και ανώνυμα στο Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας το οποίο βρίσκεται στα σκαριά και ελαφρά τη καρδία βγει σε διαθεσιμότητα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 19:08 | Καραμπέτ Γιακουπιαν

  1.Το «Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» πρεπει να ειναι
  επαρκως επανδρωμενο. Να μην αποτελει αλλοθι οτι κατι γινεται και στην πραγματικοτητα να μη γινεται τιποτα.
  2.στην παραγραφο 11 του αρθρου 1,οριζεται οτι » Η λειτουργία του Γραφείου αυτού δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές υποβολής και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές.» Ετσι θα δημιουργουνται επικαλυψεις με αλλες δομες και θα προκαλουνται καθυστερησεις η/και εμπλοκες με αποτελεσμα να ακυρωνεται ο σκοπος συστασης του εν λογω γραφειου. Το γραφειο αυτο να παραγει εργο με τροπο υπευθυνο και αποτελεσματικο,αλλως δεν χρειαζεται αλλη μια υπηρεσια στην οποια να ξοδευονται τα λεφτα του φορολογουμενου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 14:28 | Αντωνιος Κ.

  Κυριοι,
  κατ αρχην διαφωνω καθετα με την ιδρυση μιας ακομη υπηρεσιας στις τοσες αλλες που εχουμε. Και οχι μονον για οικονομικους λογους, αλλα κυριως για την πολυπλοκοτητα.
  Το θεμα ειναι απλο, υπαρχει η υπηρεσια του Συνηγορου του Πολιτη.
  Με το καταλληλο προσωπικο η υπηρεσια αυτη ειναι η πλεον ιδανικη.

  Διαφωνω επισης και για τις λεγομενες επωνυμες καταγγελιες. Ετσι δινεται η δυνατοτητα στο οργανο το οποιο μηνυει-καταγγελει ο πολιτης να εχει προσβαση στα προσωπικα στοιχεια και ενδεχομενως να εχει ετσι την δυνατοτηα να ασκησει διαφορων ειδων βια στον καταγγελλοντα.
  Οταν ομως η καταγγελια αυτη γινει επωνυμα, αλλα στην υπηρεσια του συνηγορου του πολιτη, ο καταγγελομενος δεν θα εχει προσβαση εως οτου τελειωσει η διαδικασια.
  Και εφ οσων το οργανο της ταξης αποδειξει οτι η καταγγελια ηταν ψευδης και καταχρηστικη, τοτε να του δινεται η δυνατοτητα να ασκει καθε νομιμο δικαιωμα του εναντιον του κατεγγελοντως.
  Εδω θα ηθελα να σημειωσω οτι ειμαι με το μερος της εννομης ταξης, οσο αυτη δεν καταπατει τα ατομικα δικαωματα των πολιτων.
  Δεν εχουν να φοβηθουν τιποτε και απο κανεναν τα εντιμα, ενοπλα η μη, οργανα της ταξης.
  Και τελειωνοντας, μια καλα αμοιβομενη αστυνομια σε συνδιασμο με πολυ καλη εκαπαιδευση ειναι οτι καλυτερο. Και να τελειωσει αυτο το αισχος να μπαινει καποιος στην αστυνομια επειδη μονο και μονο εγραψε 20ρια στις πανελληνιες. Για την αστυνομια χρειαζονται εκτος απο γνωσεις του αντικειμενου και ευφυΐα αντικειμενου.
  Ενας αριστος στα μαθηματικα δε μπορει να ειναι και αριστος αστυνομικος.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 14:57 | Ευστάθιος Ευσταθιάδης

  Πολύ σωστή η πρόθεση του υπουργείου, διότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα αυθαιρεσίας κυρίως σε αλλοδαπούς. Φυσικά όλα εξαρτώνται από την παιδεία και την εκπαίδευση των αστυνομικών, ένας σωστά και σύγχρονα εκπαιδευμένος αστυνομικός δεν νομίζω να αυθαιρετεί. Η λέξη κλειδί είναι ο σεβασμός στον πολίτη φυσικά και αντιστρόφως ο πολίτης προς τον αστυνομικό, αλλά την αρχή πρέπει να την κάνει πάντα το όργανο της τάξης. Ο σεβασμός κερδίζεται.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 09:24 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝ

  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ «ΓΝΩΣΤΟΥΣ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΚΟΥΣ.
  Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 08:53 | Παντελής Καλαποθάκης

  Από ότι κατάλαβα, επιχειρείται η ισχυροποίηση των καταγγελιών των πολιτών για αυθαιρεσίες οργάνων, η διασφάλιση της αντικειμενικής διερεύνησής τους και η οργάνωση – συντονισμός των διαδικασιών. Μέχρι εδώ καλώς.
  Η απουσία από την Επιτροπή στελεχών των Υπηρεσιών των καταγγελλομένων και η δυνατότητα «επιβολής» στον αρμόδιο Αρχηγό της επανεξέτασης υποθέσεων τις οποίες έχει είδη κρίνει είναι σαφής απαξίωση των διοικητικών του ικανοτήτων και κατ’επέκταση των ικανοτήτων όλων των αξιωματικών για ορθή διοίκηση. Και να σκεφθεί κανείς ότι ο Αρχηγός και οι δι’ αυτού τοποθετημένοι σε διοικητικές θέσεις αξιωματικοί είναι επιλογή του ιδίου Υπουργού κάτω από τη σκέπη του οποίου θα λειτουργεί η Επιτροπή. Με άλλα λόγια δίνεται η εντύπωση ότι η πολιτική ηγεσία αδυνατεί να διοικήσει τη φυσική, πράγμα που είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύει.
  Διαφωνώ με όσους πιστεύουν ότι ο πειθαρχικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες. Αντίθετα ο έλεγχος αυτός πρέπει να ανατίθεται σε επιλεγμένα για την ακεραιότητα και αντικειμενικότητά τους στελέχη των Υπηρεσιών τα οποία μπορούν να συλλάβουν σε όλο του το εύρος το εργασιακό αντικείμενο των καταγγελλομένων. Εάν σε μια Υπηρεσία υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης τέτοιων στελεχών, τότε είναι αυτονόητο ότι η Υπηρεσία πρέπει να διαλυθεί.
  Γενικά πάντως το ύφος της διάταξης αποπνέει έναν αέρα βεβιασμένης επίσημης παραδοχής της αδυναμίας μας να επιλύσουμε ένα κλασικό διοικητικό πρόβλημα και της καταφυγής μας σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας «μαγγανείες».
  Στο μεταξύ, εδώ και κάμποση ώρα προσπαθώ μάταια να θυμηθώ κάποιο περιστατικό αυθαιρεσίας από στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος. Συνεκτιμώντας το ανθρωπιστικό έργο που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, τις συνθήκες και τους κινδύνους κάτω από τους οποίους εργάζονται, τα επανειλημμένα περιστατικά αυτοθυσίας και τον αριθμό των στελεχών τους που χάθηκαν εν ώρα Υπηρεσίας θεωρώ ότι το να περιλαμβάνεται το Πυροσβεστικό Σώμα σε μια τέτοια διάταξη αγγίζει τα όρια της ύβρεως.
  Εάν πραγματικά μας απασχολεί η αυθαιρεσία των στελεχών των ΣΑ θα πρέπει να εντοπίσουμε τις γενεσιουργές αιτίες και να προσπαθήσουμε να τις εξαλείψουμε. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά στην εκπαίδευση – μετεκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης η ψυχολογική παρακολούθηση (και όπου χρειάζεται υποστήριξη) θα πρέπει να αποδεσμευθεί από την χρήση του όπλου όπου προβλέπεται αποκλειστικά και να επεκταθεί σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης και διοίκησης, όχι ως μέσο αποπομπής αλλά ως διαρκής μηχανισμός εξυγείανσης και αξιολόγησης των στελεχών και πρόληψης ατυχών περιστατικών.
  Τέλος, όσον αφορά την παράγραφο 6. εκτιμώ ότι στη φράση «… χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί οποιοδήποτε απόρρητο.» θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι πρόκειται για προσωπικό απόρρητο και όχι κρατικό. Σε διαφορετική περίπτωση πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση διατάξεων με όσες αφορούν την απαγόρευση δημοσιοποίησης κρατικών απορρήτων (ΚΑΕΔΥ, ΕΚΑ, ΣΠΚ κλπ).

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 02:48 | Γκίλιας Ιωάννης

  α.Θα πρέπει να προβλεφθεί στο Γραφείο 3ψήφιος αριθμός τηλεφώνου, χωρίς χρέωση, ο οποίος να κοινοποιείται ευρέως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους πολίτες, ώστε να γίνει βίωμά τους και να μπορούν να τον χρησιμοποιούν με ευκολία (πχ 100, 166, κλπ).Σε συνέχεια αυτού, θα έλεγα ότι ο πολίτης πρώτα θα έπρεπε να καταγγέλει την παράβαση των οργάνων της πολιτείας τηλεφωνικά και επώνυμα και στη συνέχεια, εφ’όσον του ζητηθεί, να αποστέλει οποιδήποτε στοιχείο ή έγγραφο, σχετικό με την υπόθεση.
  β.Πρακτικά, πώς θα ικανοποιείται ο «κακοποιηθείς πολίτης» από την Πολιτεία, πέραν της τυχόν πeιθαρχικής ή ποινικής δίωξης του οργάνου;
  Θα υπάρξει πρόβλεψη γιά ηθική, οικονομική ικανοποίηση, κλπ στο επίπεδο του Γραφείου ή η όλη διαδικασία θα είναι γραφειοκρατική και ο πολίτης, μετά την προσκόμιση/αποστολή των στοιχείων δεν θα έχει ουδεμία ενημέρωση;
  γ. Καίριο θεωρώ ότι είναι το ζήτημα των μαρτύρων, οι οποίοι σε τέτοιες περιπτώσεις σπανίως υπάρχουν.Προκειμένου το Γραφείο να αποκτήσει έναν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, θα πρέπει να αναπτύξει ανάλογη φιλοσοφία κατά το «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο», «ο Πολίτης έχει πάντα δίκιο», έως ότου το όργανο-παραβάτης αποδείξει με αδιάσειστα στοιχεία το αντίθετο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 01:26 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ

  Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία όμως…

  Στην παρ.4 η περίοδος: «ανεξάρτητα από την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος» αντιβαίνει έμμεσα στην αρχή της απαγόρευσης της αναδρομικότητας του νόμου αν καταλήξει σε επιβολή τιμωρίας. Αν πάλι δεν καταλήξει σε τιμωρία δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να ερευνηθεί εκ νέου υπόθεση η οποία έχει παραγραφεί.

  Ως προς τη στελέχωση του γραφείου (παρ. 12) από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν εξασφαλίζεται η αμεροληψία τους αφού τα ίδια προσόντα έχουν και όσα στελέχη υπηρετούν στις εξειδικευμένες ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες με αυτό το νομοσχέδιο κρίνεται ότι μπορεί να αποδειχτούν ανεπαρκείς.
  Επίσης τα προσόντα: «διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του» είναι αόριστοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να προκύψουν από κανένα υπηρεσιακό έγγραφο στους τηρούμενους φακέλλους του προσωπικού και κατά συνέπεια δεν είναι διϋποκειμενικά ελέγξιμοι-επαληθεύσιμοι, άρα αίολοι.
  Ορθότερο θα ήταν το γραφείο να στελεχώνεται με εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με π.χ. τριετή θητεία.

  Διαπιστώνεται τέλος μια πολύ σοβαρή έλλειψη. Αν η καταγγελία αποδειχθεί ψευδής το προσωπικό δεν αποζημιώνεται ούτε ηθικά ούτε υλικά με μέριμνα της υπηρεσίας και κανείς κρατικός φορέας δεν κινείται αυτεπαγγέλτως για να τον υποστηρίξει. Θα μπορούσε το εν λόγω γραφείο να εξουσιοδοτηθεί με την αρμοδιότητα του άρ.368 παρ.3 Π.Κ. η οποία βρίσκεται σε αδράνεια.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 23:37 | Papadopoulos

  • Παρατηρήσεις, επί του σχεδίου Νόμου για το Άρθρο 1

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του 27 Νοεμβρίου 2010, 03:30 | Γκούζιος. Δημήτριος Να εισάγονται στις νέες Αστυνομικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο υποψήφιοι αστυνομικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε σχολής ΑΕΙ διότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ με μεταπτυχιακά και διδακτορικά,
  1. Το υφιστάμενο καθεστώς εκπαίδευσης των Αστυνομικών σήμερα είναι αρκετά απαρχαιωμένο. Η εκπαίδευση των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ γίνεται στη σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας και διαρκεί 8 εξάμηνα. Η εκπαίδευση των Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ γίνεται στη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και διαρκεί 5 εξάμηνα.
  2. Αν ο αξιότιμος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιθυμεί πραγματικά να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΛ.ΑΣ, καλό είναι να ξεκινήσει από μηδενική αφετηρία την εκπαίδευση όλων των αστυνομικών.
  3. Είναι πρώτης προτεραιότητας ανάγκη να αναβαθμιστούν οι Αστυνομικές Σχολές και δη των Αστυφυλάκων σε Σχολές Πανεπιστημιακού επιπέδου.
  4. Να εισάγονται στις νέες Αστυνομικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο υποψήφιοι αστυνομικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε σχολής ΑΕΙ (να προηγούνται στην κατάταξη πτυχιούχοι νομικής, πολιτικών επιστημών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και λοιπών ανθρωπιστικών σπουδών) και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  5. Να δίδεται η ευκαιρία στους αστυνομικούς (Αστυφύλακες και Αξιωματικούς) για να συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης και σεμιναρίων στο αντικείμενό τους, ώστε μετά από λίγα χρόνια να υπάρξει μια νέα γενιά αστυνομικών με πολλά ποιοτικά προσόντα.
  6. Τέλος σε τέτοια κρίση που βρίσκεται η χώρα μας θα πρέπει να αναλογιστούν κάποιοι στην κυβέρνηση το πόσο μεγάλη ανάγκη θα έχει προσεχώς η χώρα τα σώματα Ασφαλείας!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 21:17 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Αλλη μιά επιτροπή.Υπάρχουν νόμοι για την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας από αστυνομικούς και πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα.Για την προστασία των αστυνομικών που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους επειδή κινδυνέυουν να κατηγορηθούν ψευδώς από τον οποινδήποτε τι θα γίνει;Περιπτώσεις τέτοιες υπάρχουν πάρα πολλές.Ξεχνάμε ότι οι αστυνομικοί είναι Έλληνες Πολίτες και αυτοί και μάλιστα κινδυνέυουν καθημερινά,τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, για την προστασία μας.Ποιός αστυνομικός πηγαίνει στη δουλειά του σήμερα με όρεξη να προσφέρει;Τι φταίει γι’αυτό;Αυτά να διορθώσετε.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 20:00 | Γιωργος

  Αντι να σχηματίζονται επιτριπές,παραεπιτροπές και γραφειοκρατεία,που θα οδηγούσε ξανά σε ατημωρησία και αυθεραισία το προβλημα θα μπορούσε να λυθεί απλά.Η καταχρηση εξουσίας γίνεται είτε φανερά (οπ’οτε υπάρχουν μη ένστολοι μάρτυρες) είτε σε κρυφά σε μέρη που η μαρτυρία άλλων μη ενστόλων μαρτύρων δεν υπάρχει.Οι άνθρωποι γενικά ρέπουν στην επίδειξη δύναμης ειτε αυτή προέρχεται από εξουσία που τους παρέχεται από τον νόμο η από την φύση. Τροχοπέδι στην καταχρηστική ασκηση της εξουσίας είναι αφ ενός ο νόμος και η δικαιοδοσία που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά.Οι αγγλοσάξωνες έχουν μερικώς λύσει το πρόβλημα της κατάχρησης της εξουσίας στα απόκρυφα μέρη τηε Αστυνομικής χωροταξίας. Υπάρχει νομοθετική ρύθμισης που… Οποπιοσδήποτε συλλαμβάνεται -ακόμα και για εξακρήβωση ταυτότητος.αμέσως θα πρέπει να συμβουλεύεται από τους αστυνιμικούς για την δυνατότητα του, να έχει παρόντα κατά την ανάκρηση ένα δικηγόρο.Η αστυνομία θα πρέπει να τον κατηγορήσει αμέσως με τα στοιχεία που θα έχει η να το ελευθερώσει. Η μή παρουσία δικηγόρου λειτουργεί υπερ του συλληφθέντος και όπιαδήποτε συλληψη η κατηγορία που απαγγέλθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου θεωρείται άκυρη.Η όποια κακοποίηση του συλληφθέντος είτε αποτρέπεταιι από την παρουσία του δικηγόρου είτε καταγράφεται απόν δικηγόρο . Η αστυνομία θα πρέπει να αποδείξει ότι ο συληφθείς είναι ένοχος και όχι ο συληφθείς οτι δεν είναι Η Υπηρεσίας εωτερικών υποθέσεων που υπάρχει αναλαμβάνει μετά το αδίκημα του ένστολου να εξακρηβώσει την κατάχρηση εξουσίας του ενστόλου. Φυσικά οι νομικοί του υπουργείου μπορούν να στοιχειοθετήσουν ένα νόμο απλό συγχρονο που θα αποτρέπει κακοποιήσεις και κατάχρηση της εξουσίας που η πολιτία έχει δώσει στους ένστοκους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:01 | Alkyon

  Είναι πολυ θετικό βήμα για το σεβασμό τον ανθρωπίνων δικαιωμάτων: δεν έχει δικαίωμα ο κάθε στραβός αστυνομικός να βγάζει τα νεύρα από το σπίτι του στον πολίτη ή, όπως συμβαίνει πιο συχνά, στον μετανάστη, νόμιμο ή παράνομο.Η βία δικαιολογείται μόνο για αυτοάμυνας. Ο αστυνομικός δεν μπορεί να είναι και δικαστής.
  Το πρόβλημα είναι πώς θα αποδεικνύεται η άσκηση φυσικής η σωματικής βίας. Και το δεύτερο, να μην γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος αυτού και κατηγορηθούν αδίκως έντιμοι αστυνομικοί.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:46 | Παπαπροδρόμου Γεώργιος

  Αναφορικά με την παράγραφο 8 του άρθρου 1
  Η υποβολή της ετήσιας έκθεσης της επιτροπής θα μπορούσε να υποβάλλεται και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής (θεσμών και διαφάνειας ‘η δικαιοσύνης) προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για τα θέματα αυτά.
  Επίσης, από τη νομοθεσία της ΕΕ υπάρχει ή προβλέπεται αντίστοιχο όργανο.
  Θεσμικά, πως αντιμετωπίζεται στις διάφορες χώρες μέλη το θέμα;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το Π.Δ. 120/2008 δεν είναι αρκετό για τον πειθαρχικό έλεγχο των αστυνομικών;
  Οι διατάξεις του Π.Κ, του Κ.Π.Δ., η λειτουργία των Εσωτερικών υποθέσεων;
  Μήπως άραγε ετοιμάζουμε το άνοιγμα της κερκόπορτας στους αντιεξουσιαστές και σ’όλο τον μηχανισμό παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που έχουν στήσει, να αλώσουν με τους δικηγόρους τους τα σώματα ασφαλείας,να εκ του ασφαλούς, χωρίς συγκρούσεις,ανέξοδα;
  Και τέλος πως θα διασφαλίζονται οι των Σωμάτων Ασφαλείας απο ψευδείς καταγγελίες;
  Ή μήπως θα πρέπει στο πολλαπλάσιο πλέον να προσπαθούν να αποδείξουν πως «δεν είναι ελέφαντες»!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 15:20 | gyiannits

  1. Ως προς την αυθαιρεσία των Αστυνομικών Οργάνων υπάρχει ήδη η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Αντί να συσταθεί το προτεινόμενο Γραφείο θα μπορούσε είτε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είτε ο Συνήγορος του Πολίτη να αναλάβουν την αρμοδιότητα ελέγχου των πεπραγμένων της ΕΛ.ΑΣ. και όχι μόνον των περιπτώσεων αυθαιρεσίας αλλά και της κατά συρροήν και κατ’εξακολούθησιν παράβασης ή πλημμελούς άσκησης καθήκοντος εκ μέρους των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. (όπως «του τροχονόμου που έβλεπε τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες να περνούν με κόκκινο» κ.α. ιστορίες αστυνομικής απραξίας που έχουν επίπτωση στην ποιότητα ζωής και την ίδια την ζωή των πολιτών, ιδίως των κινουμένων πεζή).

  2. Πολλοί Δικαστικοί δεν εμπλέκονται στην ιστορία με την προτεινόμενη ρύθμιση; Εδώ δεν προλαβαίνουν την απονομή Δικαιοσύνης και η χώρα καταδικάζεται για ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑ από το ΕΔΑΔ, θα προλαβαίνουν να εξετάζουν εντός της προβλεπομένης εκ του ΚΔΔ προθεσμίας των 50ημερών τις καταγγελίες;;

  3. Μήπως πρέπει να ξανασκεφθούν όλα τα παραπάνω οι «εγκέφαλοι» που εισηγήθηκαν την συγκεκριμένη ρύθμιση και αντί ενός επιπλέον θεσμού να επιφορτήσουν υφιστάμενους και οργανωμένους θεσμούς (ΣΕΕΔΔ-ΣτΠ) με το καθήκον αυτό;;;

  Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
  Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:00 | Mustafa Gurbuz

  Είναι μια εποικοδομητική προσπάθεια για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ μελών δημόσιας ασφαλείας και μελών της κοινωνίας. Για την ορθή και πτυχωμένη εφαρμογή του νομού όμως απαιτείται η αναγνώριση του στελέχους της αυθαιρεσίας. Άρα θα πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί το άτομο που κάνει κατάχρηση του καθήκοντος. Για την εξασφάλιση αναγνώρισης, θα πρέπει να κατέχει κάθε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας έναν αριθμό αναγνωρίσιμο, ορατό και σε κατάλληλο σημείο της στολής του.