Άρθρο 15 Επικουρικοί Πυροσβέστες

1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Επικουρικοί  Πυροσβέστες», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των Επικουρικών Πυροσβεστών, με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση των θέσεων των Πυροσβεστών.

2. Ως Επικουρικοί Πυροσβέστες προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Για τα κωλύματα, τα λοιπά προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, καθώς και τη διαπίστωση αυτών,  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα, πλην αυτών που αναφέρονται στις γραπτές εξετάσεις και την προφορική συνέντευξη.

3. Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου Γυμνασίου, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος  προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν.2538/1997, Α΄- 242) και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.1481/1984 (Α΄- 152), όπως ισχύει σήμερα. Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Κατ΄ εξαίρεση, ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον  δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους : α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 20 του ν.2538/1997. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ανωτέρω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και του 49ου έτους, εφόσον για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων. Για την πρόσληψη αυτών δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους  σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, για τη διαπίστωση δε της σωματικής ικανότητας και υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία Πυροσβέστες. Οι κυρωμένοι πίνακες επιτυχόντων που αφορούν υποψηφίους εποχικούς πυροσβέστες ισχύουν για τρία έτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

5. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.

6. Η ανανέωση της θητείας των Επικουρικών Πυροσβεστών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία  υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν την συμπλήρωση της 5ετίας,  εφόσον κριθούν ικανοί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.  Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της  θητείας Επικουρικού Πυροσβέστη, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Επικουρικών Πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

7. Επικουρικοί Πυροσβέστες, απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους,  να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, υπό τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Επικουρικών Πυροσβεστών.

8. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.  Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή  και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Ειδικούς Πυροσβέστες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Επικουρικών Πυροσβεστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

9. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες, πριν την ανάληψη υπηρεσίας, υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον δύο  μηνών. Ο τόπος, ο χρόνος και το είδος αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Μετά την αποφοίτησή τους, τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε περιφερειακές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος,  με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

10. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

11. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

12. Στους Επικουρικούς Πυροσβέστες εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης επιβάλλεται σ΄ αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρόσληψή του.

13. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις :

α. Αν αποτύχουν  στη βασική τους εκπαίδευση.

β. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.

γ. Με τη λήξη της 5ετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσής της ή ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.

δ. Για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

14. Για τα οικονομικά των Επικουρικών Πυροσβεστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2622/1998 (Α΄- 183), όπως ισχύει σήμερα. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται «Συνοριακοί Φύλακες», «δόκιμος αστυφύλακας», «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας», «Υπαστυνόμος Β΄» και «αστυνομικό προσωπικό» νοούνται «Επικουρικοί Πυροσβέστες», «δόκιμος πυροσβέστης», «Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος», «Ανθυποπυραγός» και «πυροσβέστες», αντίστοιχα.

15. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες ασφαλίζονται για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το προσωπικό αυτό υπάγεται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του πυροσβεστικού προσωπικού, με τους όρους και  τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.

16. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες μόνιμοι ή επί θητεία, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό.

17. Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες μόνιμοι ή επί θητεία τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό. Όσοι τίθενται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.

18. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 21:58 | kwstas xanthi

  georgia stefanou exeis apoluto dikio oxi allh dimosioi ftanei…alla gia skepsou otan se mia vardia eine 4-5 atoma uphresia an exei ena troxaio k ekeinh thn stigmh kundineuei to spiti sou ksereis poioi 8a er8oune na boh8isoune?8a sou pw egw an eise tuxerh k oi perastikoi exoune ta kotsia k isws kapoioi sumbasiouxoi pou 8a tyxh na pernane apo ekei, rwta tous kahmenous tous monimous an parakalane na mhn tuxoune 2 peristatika mazi..oi poio poloi sumbasiouxoi exoume taksh thn psuxh k to swma mas sthn uphresia eine mia ideologia h diasosh ths an8rwpinhs zwhs k periousias tou an8rwpou…eime apo ta 18 mou sto swma k twra eime 30 dn exw valei mparmpa gt an eixa valei tote twra 8a hmouna k monimos alla vlepeis exoume k mia upolipsh k dn filisame podies dn glipsame vouleftes gia na mpoume sta 21..8ewrw oti eime purosvesths oso eine k h monimoi.TIMH K DOKSA STOUS NEKROUS MAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!hmaste oloi etoimoi na dwsoume thn zwh mas gia na swsoume estw k ena dentro poso mallon gia mia AN8RWPINH ZWH!!!!dwste ena telos sth omhria massssssssssssssssssss!!eyxaristo

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 21:32 | Ηλιας

  Κύριε Υπουργέ
  Δεν πρέπει να ξεχνάται και τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος
  που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανεληπώς και όποτε τους χρειαζόντε, τα παδιά αυτά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους. Πως θέλεται να συνεχίζουν να προσφέρουν όταν τους αποξιώνετε και δεν τους δίνετε κάποια μοριοδότηση στον διαγωνισμό για ¨Επικουρικούς Πυροσβέστες¨ του Π.Σ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 20:19 | Σ.ΞΑΝΘΗ

  Κ ΥΠΟΥΡΓΕ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ 95% ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑ Κ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΞΕΙΣ:α)ΝΑ ΑΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΄΄ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ΄΄ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ,ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.β)ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 35 ΕΤΩΝ,ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 45;;ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ Κ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΒΓΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ;ΑΛΩΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ,ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΗΚΙΑ!γ)ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ!!ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙΤΕ ΑΝΤΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | ΛΑΖΑΡΟΣ

  οι ακόλουθες:

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 19:25 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 19:12 | ΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 19:06 | apostolos kayerinh

  Δεν νομιζω οτι μετα απο 18 χρονιες συμβ/χος και 8 χρονια εθελοντης με τιμητικο βαθμο αρχ/στη να με λενε επικουρικο νομιζω οτι ειναι εντελος αδικο για εμενα και χιλιαδες αλλα παιδια που θυσιασαμε πολλα απο την ζωη μας για το σωμα αυτο ας αφησουνε επιτελους τους ρατσισμους μεταξη μας απο το αρχηγειο του Π.Σ και ας τελειωνουνε με το εργασιακο μας θεμα .Οσο για τους συναδελφους που δεν βγαλανε το γυμνασιο η το δημοτικο ειχανε παρα πολλα χρονια να το τακτοποιησουνε ας μην κολλαμε αλλο σε αυτα το πολυ πολυ ας τους τοποθετισουνε καπου αλλου γιατι και αυτοι το δικαιουνται μονο να μην τους ξεχασουμε αλλα να αγωνιστουμε και για αυτους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 19:20 | πεπίτο-τσάπω

  Είμαστε δυο συμβασιούχοι πυροσβέστες εδώ κ 10 χρόνια.Το μόνο που ξέρουμε είναι να σβήνουμε φωτιές.Την αγαπάμε τη δουλειά μας.Ολα αυτά τα χρόνια ακούμε τα ίδια κ τα ίδια από όλα τα κόμματα,από την ομοσπονδία μας από τις διοικήσεις κ ‘πάει λέγοντας».Δεν μας ζητήθηκαν ποτέ ούτε απολυτήρια, ούτε πτυχία, ούτε ηλικίες κτλ.
  Κάντε μια τροποποίηση στη σύμβασή μας να δουλεύουμε όλο το χρόνο και ΜΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ…..
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ….
  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ…
  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ…. Δεν ξέρουμε αν θα διαβαστεί το σχόλιό μας,ελπίζουμε πως ναι.
  ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΜΗ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ….

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:27 | SAPEUR POMPIER

  OLOI 8ELOYME MIA DOULEIA.PWS 8A MAS LENE DEN PREPEI NA MAS NIAZEI!!!!!!!!!!!!!!EPITELOYS AYTO TO MARTIRIO NA TELEIWSEI SIGOYRA NA EINAI PANW APO 3500 8ESEIS KAI MONO APO EMAS!!!!!!!!!!!OXI POLITES!!!!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:28 | ΝΙΚΟΣ 7

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΟΜΗΡΙΑ,ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΑΜΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΙΔΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ,ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΒΟΥΝ ΣΑΝ ΕΠΟΧΙΚΟΙ,ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:48 | ALFONSO

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΝΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ. ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ.
  ΤΟΥΤΟ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΤΙΝΑΞΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΙ.
  ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΝΕΟΙ, ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΜΕΣΟΝ, ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ, ΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ, ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ, ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (20% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ), ΚΛΠ, ΚΛΠ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΟΟΥΕΡ!!!ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ ΠΗΡΑΝ ΛΟΟΥΕΡ ΣΤΑ 14 ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ!!!
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΔΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑ ΔΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ?
  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ (ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ-ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 1000 ΕΠΟΧΙΚΟΙ, ΑΦΟΥ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΊ ΑΠΌ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΑ))
  ΕΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΘΕΛΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ,ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ.ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑ ΔΕΑ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ.
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΝΔΟΤΟΙ ΩΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΣΙΕΝΣΥ(ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ). ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:45 | Αμβρόσιος Μακαντάσης

  Κύριε Υπουργέ,

  Είμαι δεκατρία χρόνια στην πυροσβεστική και τρία χρόνια στη δασική υπηρεσία,εργάζομαι ως οδηγός δασοπυροσβέστης και είμαι πενηνταδύο ετών.
  Έχω τρία παιδιά,τα δύο σπουδάζουν στο ΤΕΙ Αθήνας και το ένα είναι στο λύκειο.Αύτη τη δουλειά την έχω μάθει πολύ καλά.

  Με τον καινούριο νόμο μένω εκτός,τόσα χρόνια που εργάζομαι ως δασοπυροσβέστης δεν χρειαζοτόταν απολυτήριο λυκείου και δεν υπήρχε κανενα όριο ηλικίας.Η φωτιά για να σβήσει χρειάζεται εμπειρία και αγάπη για το δάσος.

  Πού θα βρω άλλη δουλειά για να ζήσω την οικογένεια μου;

  Ξέρω ότι η χώρα περνάει οικονομική κρίση και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε,πρέπει να αλλάξει η δασοπυρόσβεση.Θα μπορούσε να γίνεται έξι μήνες πρόληψη (καθαρισμός δάσων-δεντροφύτευση με νέες μεθόδους),στην ΠΥ υπάρχουν δασοπόνοι που γνωρίζουν το αντικείμενο και τους υπόλοιπους έξι μήνες να ασχολούμαστε με την καταστολή.Με τη πρόληψη θα εξοικονομηθούν χρήματα ενώ η καταστολή κοστίζει πολύ περισσότερο.

  Με εκτίμηση,

  ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Συναδελφε που γραφεις τα αρνητικα σχολια για το σωματειο Ιωαννινων,μαλλον δεν ξερεις να διαβαζεις.επικοινωνησε με το σωματειο σου να εξηγησουν.Ειναι κριμα να παραπληροφορεις τον κοσμο!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:54 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠ.ΠΥΡ.

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:59 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  Συγχαρητήρια για την κίνηση του Υπουργείου για την επίλυση του προβλήματος.
  Να βγει μια προκήρυξη τύπου ΚΕΠ για να τελειώνουμε και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα η ρύθμιση βγήκε για τους συμβασιούχους πυροσβέστες να περάσουν όσοι πληρούν με κάποια βασικά κριτήρια που θα έχετε συμφωνήσει π.χ Ι1. βαθμός εκπαίδευσης , προϋπηρεσία , δίπλωμα οδήγησης όσοι πληρούν και όπου έχει ανάγκη το ΣΩΜΑ .Όσοι μείνουν εκτός να εργάζονται με της παρούσης συνθήκες εώς την συνταξιοδότησή τους. Να μην γίνουν τα λάθη των προηγούμενων διαγωνισμών όπου αδικηθήκαμε όσοι πληρούσαμε τα κριτήρια απαντώντας σε ερωτήσεις άσχετες με το αντικείμενο εργασίας μας οι οποίες γνωρίζουμε όλοι γιατί μπήκαν.

  ΕΝΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
  ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟ 22 ΕΤΩΝ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:06 | Labros

  Η giorgia stefanou anaferei sto sholio tis: «οχι αλλοι δημοσιοι υπαλληλοι, ολοι θελουν την τεμπελια και το σιγουρο. Δεν το καταλαβενετε οτι ειναι υπεραριθμοι???» Η giorgia stefanou γνωριζει οτι η πυροσβεστικη αριθμει σχεδον 4000 οργανικα κενα, και στην ουσια υπολειτουργει??? οτι υπαρχουν σταθμοι που κανουν βαρδια 4-5 ατομα??? οτι αν γινει το «μπαμ» αυτοι οι υπαλλυλοι τρεχουν και δε φτανουν??? Εφοσον προφανως δεν γνωριζει την κατασταση, καλο θα ηταν να ειναι πιο συγκρατιμενη στα σχολια της… Giorgia η αληθεια ειναι οτι στην πυροσβεστικη οπως βλεπεις οι υπαλλυλοι, καθε αλλο παρα υπεραριθμοι ειναι…

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 15:43 | Γιώργος Μέγγουλης

  Είναι κοινή διαπίστωση, από όσους εμπλέκονται στη δασοπροστασία, ότι η παθογένεια της, είναι η παντελής έλλειψη πρόληψης. Μια άλλη σημαντική διαπίστωση είναι ότι ο φορέας που έχει την καταστολή θα πρέπει, για πολλούς και ευνόητους λόγους να έχει και την πρόληψη ή τουλάχιστον να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν. Δεν μπορεί να κάνουν πρόληψη και ανάταξη περιβάλλοντος, τηλεοπτικοί σταθμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φαρμακοβιομηχανίες, τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανίες ένα συνονθύλευμα από συλλόγους εθελοντών, δήμαρχοι οι κουτσές μαρίες κλπ ανορθόδοξα και αντιεπιστημονικά και όχι ο φορέας που καλείται κάθε καλοκαίρι να βγάλει το φίδι από την τρύπα σε δάση άγνωστα γι αυτόν και αδιαχείριστα.
  Θα έπρεπε λοιπόν να συσταθεί μια ειδική κατηγορία προσωπικού με την ονομασία “δασοπυροσβέστες”, να επανδρωθεί αποκλειστικά από συμβασιούχους πυροσβέστες και να αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα, στη πρόληψη, στη κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, στην ανάταξη του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση, επικουρικά, στα λοιπά καθήκοντα του πυροσβεστικού σώματος. Στο Π.Σ. υπάρχει ικανός αριθμός στο μόνιμο προσωπικό από δασολόγους, δασοπόνους, που θα μπορούσαν να είναι οι προϊστάμενοι στο προσωπικό αυτό.
  Δεν χρειάζεται καμία προκήρυξη διαγωνισμού αλλά ανανεούμενες 5ετείς συμβάσεις με 12μηνη ετήσια εργασία. Η χρηματοδότηση του επιπλέον χρόνου εργασίας δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου προ-πο αλλά θα γίνει από τα ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής, τα ΕΣΠΑ, το πρασινο ταμείο, τον ΟΑΕΔ, αρκεί κάποιοι να σηκώσουν τα μανίκια να δουλέψουν και να υποβάλλουν σχέδια και μελέτες. Τα οφέλη από τα προαναφερόμενα είναι πολλαπλά: α) δεν καταστρατηγείται η νομολογία (παρ.8 άρθρο 103 του συντάγματος β) εξυπηρετείται αφάνταστα το δημόσιο συμφέρον (συνεχής, συστηματική, ολοκληρωμένη δασοπροστασία) γ) αποκαθιστάται εργασιακά με ικανοποιητικό τρόπο το σύνολο των συμβασιούχων πυροσβεστών. δ) δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο κρατικός προϋπολογισμός αλλά αντίθετα γίνονται περικοπές δαπανών, που τόσο πολύ κόπτεται η σημερινή κυβέρνηση.
  Προκαλεί οργή και θλίψη το γεγονός ότι ο υπουργός, αν και μέλος μιας κυβέρνησης που ευαγγελίζεται την πράσινη ανάπτυξη και θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αγνοεί τα προαναφερόμενα και προχωρεί σε σχέδιο νόμου-πασάλλειμα φτιαγμένο στο γόνατο με απώτερο σκοπό να κατευνάσει τους συμβασιούχους πυροσβέστες και σταδιακά να τους οδηγήσει στην εργασιακή τους εξόντωση, σχεδόν στο σύνολό τους.
  Προκαλεί οργή και θλίψη το ότι ο αρχηγός του Π.Σ. αν και φέρεται σαν ένας άνθρωπος που εμφορείται περιβαλλοντικών αισθημάτων, εισηγείται, συναινεί και συνεργεί στο σχέδιο νόμου-λαιμητόμο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Προκαλεί οργή και θλίψη ο όλος χειρισμός των συνδικαλιστικών ταγών των συμβασιούχων πυροσβεστών, που χωρίς σύνεση, σωφροσύνη, διορατικότητα, περίσκεψη, γνώση και κρίση, οδήγησαν τον αγώνα σε μια τέτοια εξέληξη.
  Είναι πασιφανής η πρόθεση και συμπαιγνία του υπουργείου προ-πο και του ΑΠΣ, όχι να αποκαταστήσουν εργασιακά την καθημαγμένη τάξη των συμβασιούχων πυροσβεστών αλλά αντίθετα, να την ωθήσουν στην εργασιακή της εξόντωση.
  Σε πρώτη φάση, με προκρούστια λογική, καρατομούν τους απόφοιτους δημοτικού και τους πάνω από 49 ετών, για να εισέλθουν τα “δικά τους παιδιά” που με πλάγιο τρόπο θέλουν να μονιμοποιήσουν. Για να εισέλθει επίσης “νέο αίμα”, φθηνό, της γενιάς των 600 ευρώ. Στη συνέχεια, με το πέρας της πενταετής σύμβασης, με ένα νέο ΠΔ θα καρατομήσουν τους σημερινούς άμυαλους, ένθερμους, ζηλωτές του επερχόμενου νόμου με νέα κριτήρια (όχι οι του γυμνασίου, όχι οι πάνω από 40 ετών κλπ).
  Θα ικανοποιήσουν εργασιακά ένα πολύ μικρό αριθμό συμβασιούχων πυροσβεστών μονάχα για άλλοθι. Βεβαια, με δούρειο ίππο τους επερχόμενους νόμους, θα έχει μονιμοποιηθεί ένα πλήθος ημέτερων στους οποίους δεν θα συμπεριλαμβόνονται οι τωρινοί συμβασιούχοι πυροσβέστες.
  Είναι κυνικό, ανήθικο, ανάλγητο, εργασιακός κανιβαλισμός να εκπαραθυρωθεί ένας μεγάλος αριθμός συμβασιούχων πυροσβεστών σε μια εποχή με προϊούσα ανεργία και την οικονομία της χώρας σε βαθιά ύφεση.
  Οι συμβασιούχοι πυροσβέστες με γραμματικές γνώσεις δημοτικού, για να επιβιωσουν, πέραν από τον γλίσχρο μισθό της πυροσβεστικής, κάνουν δύο και τρεις δουλειές υψηλής καταπόνησης (αγρότες, οικοδόμοι, κλπ). Αυτό τους προσδίδει την ευχέρεια να έχουν την καταστολή δασικών πυρκαγιών για παιχνίδι.
  Το κριτήριο των 49 ετών είναι τελείως αυθαίρετο αφού ο ασφαλιστικός φορέας θα εξακολουθεί να είναι ο ίδιος και υπάρχει παράταση του εργασιακού βίου των μόνιμων πυροσβεστών κατά μια πενταετία. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν συσσωρευμένη εμπειρία 20-25 χρόνων και θα ήταν κρίμα να παέι χαμένη. Οι δε οικογενειακή τους κατάσταση, είναι στη πιο δύσκολη φάση, με παιδιά στην εφηβεία και με σπουδές.
  Πρέπει η πολιτεία να αποκαταστήσει εργασιακά ΟΛΟΥΣ τους συμβασιούχους πυροσβέστες με δίκαιο και παραγωγικό τρόπο, εξυπηρετώντας παράλληλα και πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον. Τρόποι και προτάσεις υπάρχουν πολλές, αρκεί οι καθ΄ύλην αρμόδιοι να επιδείξουν σοβαρότητα, όρεξη για δουλειά και αυξημένο αίσθημα ευθύνης.
  Πρέπει οι συνδικαλιστές-εκπρόσωποι των συμβασιούχων πυροσβεστών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με σύνεση, σωφροσύνη, διορατικότητα, ευρύτητα αντίληψης, οξυδέρκεια, σωστή ανάγνωση της πραγματικότητας και τέλος εκτός από το τυρί να μπορούν να βλέπουν και τη φάκα.

  Γιώργος Μέγγουλης
  Πρόεδρος συμβασιούχων πυροσβεστών Λαυρίου

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:29 | ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:42 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:18 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:44 | Δημήτριος

  Ποιά είναι η λεγόμενη εργασιακή αποκατάσΤαση ???
  2000 εποχικοί(επικουρικοί με το καινούριο) να δουλέψουν 12 μήνες και οι υπόλοιποι 3385 εποχικοί(κορόιδα με το καινούριο) να δουλέψουν 4 μήνες ?
  Αυτό θέλετε κύριοι???
  Αυτή είναι η συναδελφικότητα που υπάρχει ςτις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με όλα αυτά που έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια δεν λεγόμαστε πλέον συνάδελφοι, ΑΔΕΡΦΙΑ είμαστε.
  Ποιός θα ήθελα να δουλέψει αυτός 12 μήνες το 2011 και ο αδερφός του μόνο 4 μήνες? ΚΑΝΕΙΣ
  Για το λόγο αυτό να μην υπάρξουν διακρίσεις και να ισχύσει για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες το ίδιο ή όλοι 8μηνα ή όλοι 12μηνα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:03 | Δημήτριος

  Μια σκέψη όσον αφορά την «επικουρικότητα», κάθομαι όλες αυτές τις μέρες που έχει βγεί στον αέρα του διαδικτύου το σχέδιο νόμου, διαβάζω τα διάφορα σχόλια που γράφονται και προσπαθώ να καταλάβω τι τελικά πάει να συμβεί. Έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: για το 2011 ο προϋπολογισμός προβλέπει για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος(μόνιμοι – συνταξιούχοι – εποχιακοί), 70 εκατομύρια ευρώ λιγότερα. Για το 2011 πιθανότατα θα προβλεφθούν 2000 θέσεις επικουρικών πυροσβεστών (12μηνη απασχόληση) και οι υπόλοιποι εποχικοί θα δουλέψουν 4 ή και 5 μήνες το πολύ. Αν λάβουμε σαν δεδομένο ότι οι μισθοί των μονίμων και των συνταξιούχων δεν θα έχουν σημαντικές αλλαγές για το 2011, καταλήγουμε στο ότι τα χρήματα που θα πάρουν οι 2000 επικουρικοί (12μηνη) απασχόληση για το 2011 θα προέρχονται από τους μήνες που κόψανε απο τους εποχικούς (4 ή και 5 μήνες απασχόληση). Δεν νομίζω κανένας να επιθυμεί να πλήρωθεί τα χρήματα που θα έπαιρνε κάποιος εκ των συναδέλφων του, ο οποίος έχει οικογένεια και παιδιά να μεγαλώσει και που το 2011 θα δουλέψει μόνο 4 μήνες!!! Αυτά είχα να πώ.
  Και για του λόγου το αληθές, με απλά μαθηματικά:
  α) Για το έτος 2010 που πέρασε: 5385(εποχικοί) * 7(μήνες)= 37695
  β) Για το έτος 2011 που έρχεται:2000(επικουρικοί) * 12(μήνες)= 24000
  + 3385(εποχικοί) * 4(μήνες)= 13540
  και έχουμε 24000+13540 = 37540
  Οι παραπάνω αθροίσματα αποτελούν τον αριθμό των μηνών για όλους τους συναδέλφους.
  Επομένως αν θελήσουμε να τα υπολογίσουμε και σε ευρώ:
  Για το έτος 2010 37695(μήνες)*800(ευρώ μέσος μισθός)=30.156.000 ευρώ
  Για το έτος 2011 37540(μήνες)*800(ευρώ μέσος μισθός)=30.032.000 ευρώ

  Δηλαδή συνάδελφοι μας κοροιδεύουν μπροστά στα μάτια μας, ούτε ΔΝΤ ούτε τιποτα, ανέξοδα θα τους βγεί το παιχνίδι, όλα γίνονται καθαρα για τις εντυπώσεις, έίναι ενα άλλο επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης.
  Ξυπνήστε συνάδελφοι !!!
  Πρέπει να δείξουμε ενότητα, «η ισχυς εν τη ενώση», όπως όταν είμαστε επάνω στα βουνά και παλέυουμε με τις φλόγες, που πίνουμε νερό ο ένας από το παγούρι του άλλου, που τρώμε απο το ίδιο σάντουιτς… προσπαθούν να μας κάνουνε να φαγωθούμε μεταξύ μας, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να τα καταφέρουν ή όλοι συμβασιούχοι με 8 μήνες δουλειάς ή όλοι επικουρικοί με 12 μήνες δουλειάς.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 14:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

  OΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ…ΚΑΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ!ΜΗΝ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΑΛΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 13:29 | giorgos toumpas

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 12:58 | αβ

  …μου φαίνεται ότι στραβά αρμενίζουμε.Ας μιλήσουμε για τον Συμβασιούχο Πυροσβέστη, 45άρη με χ χρόνια προυπηρεσίας,απολυτήριο Γυμνασίου,Ι-2 στο Στρατό,έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα στο παρελθόν και δεν φημίζεται τόσο για τη διάθεσή του να δουλέψει αλλά για να κάνει λούφα και να μαζεύει κι ένσημα,με κατάστημα δικό του το οποίο είναι βέβαια στο όνομα της γυναίκας του ή στου αδερφού του κλπ,παίρνει ανεργίας,αλληλεγγύης κι αν τον ζορίσει και κανένας λέει ότι έρχεται μόνο για τα ένσημα και δεν έχει ανάγκη και απαιτεί από πάνω «ή όλοι ή κανένας».
  Μήπως θα πρέπει να του πούμε να σταματήσει να χαντακώνει τους συναδέλφους του που έχουν όλα τα προσόντα για μονιμοποίηση αλλά αυτός είναι το βαρίδι κι η αιτία που στο τέλος θα μείνουμε πάλι έξω όλοι;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 12:47 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 προσβάλλεται η ισονομία ,ισότητα και αξιοκρατία, είναι άκρως φωτογραφικό και επιεικώς απαράδεκτο. Τα όρια ηλικίας δε από το 29 να φτάνει το 49 έτος το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου!!!το ανώτερο όριο ηλικίας λόγω και της εργασίας που ζητείται να προσφέρει ο πυροσβέστης έπρεπε να είναι το 35 έτος έχοντας «ενσωματώσει» τα πάντα!! επίσης απαραίτητα να υπάρχει όριο στο ύψος (1,65) τουλάχιστον γιά όλους και να υπάρχει και αθλητική δοκιμασία πχ (5 έλξεις σε μονόζυγο) κλπ. Τέλος στην σημερινή εποχή έπρεπε το απολυτήριο Λυκείου να είναι υποχρεωτικό, η έλλειψή του υποβαθμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:38 | ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ, ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΞΩ

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 10:55 | STERGIOS.S

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ…. ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ…..ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΟΥΝ….. ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΓΑΛΑΡΙΚΑ, ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΣΤΕΙΡΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ……. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ…… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ……ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ…….ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ…….ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΜΑΣ………ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ……..ΜΗΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ…….ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ…….ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ……….

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 10:18 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Θέλω να προσθέσω κι εγώ το σχόλιό μου όσον αφορά εκείνους που υποστηρίζουν ότι όσοι έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα πρέπει να προτιμηθούν έναντι των εποχικών που κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου…
  Προσωπικά έχω τελειώσει Σχολή Θετικών Επιστημών, γνωρίζω δύο ξένες γλώσσες. Ο αδερφός μου έχει τελειώσει Λύκειο και εργάζεται (απασχολείται μάλλον, καθ’ότι η εποχική εργασία δεν είναι δουλειά, αλλά απασχόληση) ως εποχικός δασοπυροσβέστης.
  Δε νομίζω ότι θα ήταν θεμιτό και λογικό να διεκδικήσω (και εν τέλει να σφετεριστώ) τη δουλειά του ελέω οιουδήποτε προσόντος, για τους εξής λόγους:
  1) Εφόσον έχω τελειώσει συγκεκριμένη σχολή, με συγκεκριμένο επιστημονικό (ή μη) αντικείμενο οφείλει το κράτος να με προωθήσει σε θέση η οποία αφορά το αντικείμενό μου. Το ότι δεν το πράττει, δε μου παρέχει καμμιά ηθική νομιμοποίηση ως προς το να προσπαθήσω να αρπάξω τη δουλειά συνανθρώπων μου, οι οποίοι έφτυσαν αίμα να την κατοχυρώσουν, αλλά και έχουν αποκτήσει εμπειρία ετών στο πόστο του εποχικού πυροσβέστη.
  Το ότι επέλεξα (ή επέλεξαν για μένα) κάποιο αντικείμενο σπουδών χωρίς αντίκρυσμα, ίσα ίσα για να καμαρώσει ο μπαμπάς και η μαμά τον κανακάρη τους με πτυχίο, ενώ σήμερα ο ίδιος κανακάρης τρέχει και δε φτάνει για να βρει δουλειά, αυτό δε θα το πληρώσει ο διπλανός μου που αγωνίζεται χρόνια να στεριώσει στην πυροσβεστική. Τι λογική είναι αυτή «σήκω εσύ να κάτσω εγώ»…??? Αν μπορώ να απορροφηθώ σε θέση (είτε δημοσίου τομέα, είτε ιδιωτικού) συναφή με το αντικείμενο των σπουδών μου, έχει καλώς….Αν πάλι όχι, το πρόβλημα είναι δικό μου…ας πρόσεχα τι πήγαινα να σπουδάσω. Το να πετάξω από τη θέση του τον 35αρη, 40ρη ή 50ρη βιοπαλαιστή του 7μήνου με τα δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά, επειδή απλώς με έμαθαν να θεωρώ ότι «κάποιος είμαι» ή ότι το πτυχίο του πανεπιστημίου και το «πτυχίο» του ΤΕΙ αποτελούν πασπαρτού, είναι άδικο και παρανοϊκό!!!
  2) Με την ίδια λογική θα μπορούσε ο καθένας μας να θεωρήσει παράλογη ή αντισυνταγματική την προκήρυξη θέσεων μέσω ΑΣΕΠ για το διορισμό εκπαιδευτικών αποκλειστικά μεταξύ όσων κατέχουν αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ. Θα μπορούσε δηλαδή ο κάτοχος απολυτηρίου δημοτικού να υποβάλει τα δικαιολογητικά του και να δώσει εξετάσεις προ κειμένου να διδάξει σε σχολείο.
  Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν έξω από κάθε λογική, δεδομένου ότι ο δάσκαλος ή ο καθηγητής έχει εκπαιδευτεί σπουδάζοντας και αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στο ρόλο του εκπαιδευτικού.

  Το ίδιο ακριβώς και ο πυροσβέστης (είτε συμβασιούχος, είτε μόνιμος):έχει εκπαιδευτεί και εξασκηθεί επί σειρά ετών (όσα κι αν είναι αυτά) σε συγκεκριμένο ρόλο:την αντιμετώπιση πυρκαγιών, εν γένει φυσικών καταστροφών, υπαίθριων και αστικών περιστατικών και τη διάσωση ανθρώπων από κίνδυνο κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητάς τους.
  Όπως λοιπόν κανείς εποχικός πυροσβέστης δε ζητά να γίνει καθηγητής, γιατρός ή δικηγόρος, γεωπόνος ή ό,τι άλλο, ακριβώς αντίστοιχα κανείς καθηγητής, γιατρός, δικηγόρος ή γεωπόνος δε μπορεί να αξιώνει να γίνει «πυροσβέστης στη θέση του πυροσβέστη».
  Αν η ανεργία, η αλαζονεία ή η ματαιοδοξία μας έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καλό είναι να στραφούμε στους κυβερνώντες ώστε να ασχοληθούν με το «καλώς έχειν» ημών, κι όχι να στοχοποιούμε και να θυματοποιούμε εργαζομένους οι οποίοι παλεύουν δεκαετίες τώρα για το αυτονόητο, ήτοι το δικαίωμα στην εργασία, και την αξιοπρεπή διαβίωση.
  Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 10:11 | STELLA ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
  1) ΟΜΑ.ΔΑ. ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  2) Ο.Ε.ΠΥ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
  3) ΕΙ.ΠΥ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
  4) Ο.ΠΥ.ΔΙΑΣ. ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  5) Π.Π.ΔΙΑ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  6) ΕΙ.ΠΥΡΟΣ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
  7) ΔΙΑ.ΠΥΡΟΣ. ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ……ΣΕ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ.
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ….ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 10:40 | ΚΕΚΙΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΕΔΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ.- FAX: 22960 29144
  Δ/ΝΣΗ :ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 21 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
  (ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
  ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  Α. Π. 86 Μέγαρα: 02/12/2010
  Προς:
  1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Χρ. Παπουτσή.
  2) Αξιότιμο Υφυπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Εμ. Όθωνα.
  Kοιν.:
  ΠΟΣΠΥΔ

  Κύριε Υπουργέ,
  Κατόπιν της από 01-12-2010 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ του Σωματείου μας σε πλήρη απαρτία και ομόφωνα, σας αποστέλλουμε τις θέσεις μας και τις επισημάνσεις μας επί της νομοθετικής ρύθμισης:
  Παράγραφος 1 Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνουμε τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης». Επίσης δεν αποσαφηνίζονται ούτε πόσα είναι τα κενά του Πυροσβεστικού Σώματος, ούτε οι υπό προκήρυξη θέσεις. Ως εκ τούτου θεωρούμε σκόπιμο να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι:
  i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων). Τι ποσοστό θα καλυφθεί από τις ως άνω κατηγορίες;
  ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385.
  iii) το άρθρο 8 του Ν. 1951/1991 καθιερώνει υποχρέωση κάλυψης ποσοστού 20% των κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ. που προκηρύσσονται προς κάλυψη από την κατηγορία των εθελοντών.
  Παράγραφος 2 Δεν διευκρινίζεται με πόσα μόρια θα μοριοδοτούνται οι πολίτες καθώς και το ποσοστό των θέσεων που θα καλύψουν. Δηλαδή αν υποβληθούν 3.000 αιτήσεις πολιτών με βαθμό απολυτηρίου 19, επαγγελματικό δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, αγγλικά και κάποιοι είναι και εθελοντές, εμείς θα πάμε σπίτια μας;
  Επίσης, αναφορικά με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 50/2001 ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου). Παράλληλα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για όσους φοιτούν ήδη στα σχολεία 2ης ευκαιρίας και τελειώνουν φέτος ή του χρόνου. Είναι δίκαιο και πρέπει να ενταχθούν και αυτοί οι συνάδελφοι στη ρύθμιση, συνεκτιμώντας ότι οι συνάδελφοι σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία και παρ’ όλες τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τον περιορισμένο χρόνο και το αυξημένο οικονομικό κόστος, προσπαθούν να αποφοιτήσουν. Άλλωστε για το συγκεκριμένο θέμα έχει δεσμευτεί προσωπικά και ο πρώην Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης στις 03/12/2009. Τέλος, θα πρέπει να ρυθμιστεί και το ζήτημα με τους συναδέλφους που το 2009 κλήθηκαν από την πατρίδα να υπηρετήσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Είναι άδικο να παραμείνουν εκτός ρύθμισης οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι.
  Παράγραφος 3 Αναφέρεται ότι ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα κλπ θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο μη συγκεκριμένος καθορισμός των μορίων, όμως, δημιουργεί αρκετά μεγάλες προβληματικές. Έχετε υπόψη ότι π.χ. ένα πολίτης με βαθμό απολυτηρίου 19, κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας και επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ κατηγορίας θα υπερισχύει ενός συμβασιούχου πυροσβέστη με απολυτήριο βαθμό 12; Επίσης, αν κάποιος κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ κατηγορίας θα έχει παραπάνω μόρια από τον κάτοχο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας;
  Για τους λόγους αυτούς, η σχετική ρύθμιση για τον καθορισμό των μορίων πρέπει να είναι δίκαιη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. τον αριθμό των μορίων ανά κριτήριο. Δεν ορίζεται επίσης αν ο ακριβής αριθμός των μορίων θα υπολογίζεται ανά αντιπυρική περίοδο ή ανά μήνα. Θεωρούμε δίκαιο να υπολογίζεται ανά μήνα, καθώς δεν διαρκούσαν οι αντιπυρικές περίοδοι τον ίδιο αριθμό μηνών (π.χ. άλλοτε η αντιπυρική περίοδος διαρκούσε 4 μήνες, άλλοτε 3 ½ μήνες, άλλοτε 4 ½ μήνες, άλλοτε 5 μήνες). Επίσης δεν διευκρινίζεται αν θα μοριοδοτείται το ίδιο η προϋπηρεσία του Δασαρχείου με την προϋπηρεσία στην Πυροσβεστική.
  Παράγραφος 4 Η προτεινόμενη από μέρους σας διατύπωση «Κατ’ εξαίρεση, ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους…» να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, ως Επικουρικοί Πυροσβέστες προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους…».
  Στο εδάφιο (α) είναι δίκαιο να μην αποκλειστούν από τη ρύθμιση και οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν ως συμβασιούχοι πυροσβέστες το έτος 2009, δεδομένου ότι πρόκειται για 185 περίπου συναδέλφους που διαθέτουν μεγάλη προϋπηρεσία τόσο στη Δασική Υπηρεσία όσο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, απλά το 2008 δεν απασχολήθηκαν στο Π.Σ. Είναι άδικο συνεπώς οι συνάδελφοι αυτοί να μείνουν εκτός ρύθμισης.
  Επίσης το εδάφιο (β) που αναφέρεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλήφθηκε για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 20 του Ν. 2538/1997 να διευκρινιστεί ότι αφορά τους εν ενεργεία συμβασιούχους πυροσβέστες, διότι σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η ευκαιρία σε όσους προσελήφθησαν βάσει της ως άνω διάταξης και δεν ξαναπασχολήθηκαν έκτοτε στην Π.Υ. να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή.
  Αναφορικά με τους πίνακες επιτυχόντων πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αρχικοί πίνακες επιτυχόντων πρέπει να παραμένουν ίδιοι, ανεξάρτητα από την ηλικία που θα έχουν οι συνάδελφοι τη χρονική στιγμή της απορρόφησής τους στο Π.Σ. Ειδάλλως, κάθε έτος υπάρχει σαφής κίνδυνος να μένουν εκτός ρύθμισης λόγω ηλικίας 300 περίπου συνάδελφοι. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας παραμείνει το 49ο και κάποιος επιτυχών συνάδελφος είναι 48 ετών όταν εισαχθεί στους πίνακες επιτυχόντων, αλλά απορροφηθεί στο 2012 που θα είναι 50 ετών, τι θα γίνει, θα αποκλειστεί από τη ρύθμιση; Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί το σημείο αυτό.
  Επίσης, αν κάποια χρονιά δεν προσληφθεί προσωρινά ή προσληφθεί μειωμένο προσωπικό λόγω οικονομικών προβλημάτων π.χ. αντί για 1.000 άτομα το 2011, 1.000 άτομα το 2012, 1.000 άτομα το 2013 προσληφθούν 1.000 άτομα το 2011, 500 άτομα το 2012, 500 άτομα το 2013 τι γίνεται τότε; Στη πρώτη περίπτωση μπαίνουν 3.000 άτομα στην δεύτερη 2.000. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής αριθμός και χρονοδιάγραμμα.
  Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση δόθηκε μέριμνα 40% για κάλυψη συμβασιούχων πυροσβεστών στο Π.Σ. Μπήκε λιγότερο από 15%. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο νομοθέτης όριζε ότι εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις από την κατηγορία των συμβασιούχων πυροσβεστών, θα καλυφθούν από εκείνη των πολιτών, με αποτέλεσμα τελικά όλως τυχαίως οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να μείνουν εκτός ρύθμισης για μια ακόμα φορά.
  Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η διατύπωση «οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών», ουσιαστικά αφήνει πάντα ΑΝΟΙΚΤΟ το ενδεχόμενο να προσληφθούν ανά πάσα στιγμή μόνιμοι πυροσβέστες για λόγους που το Π.Σ. θα κρίνει, βάσει του ΠΔ 19/2006.
  Παράγραφος 5 Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης, να ισχύσει η διαδικασία που προβλέπεται για την πρόσληψη πυροσβεστών στο Π.Σ.
  Παράγραφος 7 Ζητάμε την απάλειψη του ορίου των 35 ετών και ζητούμε ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς.
  Δηλαδή συνάδελφοι που έχουν μετακομίσει από τη μόνιμη κατοικία τους, γιατί εντάχθησαν στη ρύθμιση και το Π.Σ. τους τοποθέτησε σε άλλη πόλη, οπότε έχουν νοικιάσει σπίτια, αν είναι 35 ετών τώρα θα παραμείνουν στο Π.Σ ως μόνιμοι, ειδάλλως σε περίπτωση που είναι 36 ετών θα πάνε σπίτια τους;
  Παράγραφος 8 Αναφορικά με τα καθήκοντά μας, τούτα πρέπει από τώρα να διευκρινιστούν και να είναι σαφή, καθ’ ότι σήμερα τελικά οι συμβασιούχοι πυροσβέστες εκτελούν πάσης φύσεως εργασίες [χρέη πυρόσβεσης στα δάση, στα σπίτια, αντλήσεις υδάτων, διασώσεις, απεγκλωβισμούς, από τροχαία ατυχήματα, τηλεφωνητές, καθαριότητα, αποψιλώσεις περιβαλλόντων χώρων, βαφές κτιρίων, επισκευές πυροφυλακίων, επισκευές οχημάτων, οδηγοί διοικητών, οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί δικύκλων (Ομάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ) κ.λ.π.].
  Παράγραφος 10 Σχετικά με το δικαίωμα προαγωγής μας, δίκαιο και εύλογο είναι να ισχύσει ό,τι ισχύει και για τους μόνιμους πυροσβέστες, δηλαδή όσοι συνάδελφοί μας κατέχουν απολυτήριο λυκείου, ή πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ να προάγονται βαθμολογικώς.
  Από τα στοιχεία που έχουμε λάβει από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και από την Ομοσπονδία, στο Π.Σ. υπηρετούσαν έως και τις 30-10-2010 5.387 πυροσβέστες. Εξ αυτών:
  Σύνολο συμβασιούχων πυροσβεστών 5.387
  49 ετών( έως 31-12-2010) έως 50 ετών 108
  50 ετών έως 55 ετών 338
  55 ετών έως 62 ετών 162
  Προσληφθέντες το έτος 2009 185
  Στρατιωτικές υποχρεώσεις το 2009 55
  Απολυτήριο Δημοτικού προ του 1980 440
  Απολυτήριο Δημοτικού μετά το 1980 386
  ΣΥΝΟΛΟ 1.674

  Στους ανωτέρω δεν συνυπολογίζουμε τους 250 συναδέλφους μας που φοιτούν σε σχολεία 2ης ευκαιρίας και θα αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο γυμνασίου το έτος 2011. Συνεπώς, 3.713 περίπου συμβασιούχοι πυροσβέστες (5.387 – 1.672= 3.713) πληρούν τις προϋποθέσεις της ρύθμισης, χωρίς να υπολογίζουμε όσους συναδέλφους αποκλειστούν από τη ρύθμιση εξαιτίας απολυτηρίου στρατού και ποινικού μητρώου.
  Αν επομένως προκηρυχθούν μόνο 3.000 θέσεις, από τη στιγμή που ένα πιθανό ποσοστό 10 % περίπου θα καλυφθεί από πολίτες (πολύτεκνους, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, κλπ), τότε 1.000 περίπου συνάδελφοι που καλύπτουν τα κριτήρια του νόμου θα παραμείνουν εκτός ρύθμισης. Συνολικά, δε θα αποκλειστούν από τη ρύθμιση 2.687 συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες. Συνεπώς, οι θέσεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε συμβασιούχους πυροσβέστες θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 4.000, για το λόγο αυτό πρέπει να διευρυνθεί τόσο το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης όσο και ο απολυτήριος τίτλος σπουδών.
  Κύριε Υπουργέ επικροτούμε την προσπάθεια σας περί ρύθμισης τους εργασιακού μας ζητήματος, θεωρούμε όμως ότι το δίκαιο και σωστό είναι η ρύθμιση που θα ψηφιστεί να αφορά και τους 5.387 συμβασιούχους συναδέλφους μας, γιατί όπως μας είπε και ένας συνάδελφος «κανένα δέντρο ποτέ δεν μου ζήτησε δίπλωμα σπουδών ούτε γαλλικά ούτε πιάνο για να με αφήσει να το σβήσω, το μόνο που νικάει τη φωτιά είναι το τσαγανό που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ΟΛΟΙ».

  Με τιμή,
  για το Δ.Σ. του Σωματείου

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 10:53 | STELLA ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ,,,ΒΛΕΠΩ ΜΙΣ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑ,,,,,ΠΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΙ ΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ….ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ,,ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΕΓΕΙΟ Π.Τ.Π..ΟΜΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ,,,ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Η ΟΤΑ….ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΚΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΖ ,,,ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ,,(ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ,ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ,,,,)ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ,,,ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ,ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ,,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ…ΓΙΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ,ΜΕ ΤΟΣΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΕΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ..ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΙΟ,ΑΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ!!!!
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 35 ..ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΗΦΘΕΙ,,,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΟ 45 ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ,,,Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
  Η 5ΕΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΩΜΕΝΗ…ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ..ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,,,Η ΜΙΑ 2ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .ΘΑ ΕΞΙΣΩΝΕ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ…Η ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ,,ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΛΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ…..ΣΩΣΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ,ΚΑΙ ΠΟΥ Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΛΗ,,,,ΔΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΡΝΕΙ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,,,,,,,, Τ Ο Λ Μ Η Σ Τ Ε ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ…..ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!!!!!!!
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 05:35 | ΜΑΡΙΛΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ

  Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω αυτή την προσπάθεια με την ελπίδα να μη μείνει μόνο στα χαρτιά για ακόμη μια φορά, αλλά να υλοποιηθεί ΑΜΕΣΑ ώστε να τελειώσει η εργασιακή ομηρία όλων μας (των συμβασιούχων πυροσβεστών).
  Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου θα ήθελα παρακάτω να αναφέρω και τις δικές μου σκέψεις – προτάσεις:

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
  «Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των Επικουρικών Πυροσβεστών»

  Καθώς δεν ορίζονται εξ’ αρχής οι οργανικές θέσεις επικουρικών πυροσβεστών, αυτομάτως στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό πάτημα για την ακύρωση τους (π.χ. αφού δεν υπάρχει οργανική θέση δεν υπάρχει και ειδικότητα).
  Σύμφωνα λοιπόν με την προσπάθεια αυτή για την επίλυση του εργασιακού (μέρους των συμβασιούχων πυροσβεστών –διευκρινίζεται από την παράγραφο 3-),
  θα έπρεπε οι οργανικές θέσεις να ανέρχονται απευθείας στο ύψος των 3500 με 4000 και όχι μέσω προεδρικού Διατάγματος που θα εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
  Και αυτό γιατί οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000.
  Άρα μέσω της αρχικής ανακοίνωσης του αριθμού των θέσεων αυξάνονται και οι πιθανότητες υλοποίησης της νέας ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες» που θα αποτελείται κυρίως από τους νυν συμβασιούχους πυροσβέστες

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  «Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου Γυμνασίου»

  Δεν θα πω αν είναι σωστό η λάθος το συγκεκριμένο κριτήριο, θα πω όμως πως δεν είναι δίκαιο να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας η επίλυση του εργασιακού προβλήματος των συμβασιούχων πυροσβεστών και πως μέσω αυτής της ρύθμισης επήλθε η μονιμοποίηση των περίπου 5500 συμβασιούχων πυροσβεστών, γιατί αυτή η ρύθμιση δεν τους καλύπτει όλους.
  Είναι απαραίτητο λοιπόν να διευκρινιστεί και να διασφαλιστεί και το πια θα είναι η εργασιακή προοπτική όσων δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.
  Επίσης σημαντικό είναι να δοθεί κάποια μοριοδότηση και στην επιπλέον εκπαίδευση για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και ΙΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι απαραίτητο να μοριοδοτηθούν επιπλέον οι κάτοχοι πτυχίων ώστε να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους στην συνέχεια στο έπακρο από το Πυροσβεστικό Σώμα. Επιπλέον μοριοδότηση να δοθεί στους κατόχους οποιοδήποτε τύπου Λυκείου. (Αφού θα δοθεί μοριοδότηση πέραν του βαθμού του απολυτηρίου γυμνασίου και για π.χ. κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, είναι κρίμα να χαθούν η γνώση και οι κόποι τόσων χρόνων μελέτης όλων αυτών των συναδέλφων, αφού δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ένταξης τους στο σώμα, πέραν της συμμετοχής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.)

  «Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».

  Γιατί και πάλι να μην ορισθούν εξ αρχής, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε για μια ακόμη φορά, στη μοίρα της απόφασης της εκάστοτε διάθεσης (καλής ή κακής), του εκάστοτε υπουργού, της εκάστοτε κυβερνήσεως.
  Τα μόρια που βαθμολογείται κάθε κριτήριο δεν καθορίζονται τώρα, αλλά με μεταγενέστερη απόφαση υπουργού πράγμα που μπορεί στο μέλλον να γίνει ακόμη ένα καλό πάτημα για τον αριθμό των συμβασιούχων που θα μπορούσαν να ενταχθούν. Αυτό που στην ουσία διαφοροποιεί τους συμβασιούχους από τους πολίτες είναι η πριμοδότηση της προϋπηρεσίας τους και πρέπει να είναι ουσιαστική και μεγάλη.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
  «Οι κυρωμένοι πίνακες επιτυχόντων που αφορούν υποψηφίους εποχικούς πυροσβέστες ισχύουν για τρία έτη.»

  Να υπάρξει υποχρέωση πρόσληψης από τον πίνακα επιτυχόντων εντός της 3ετιας και να διασφαλιστεί ότι τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία που θα αποδειχθούν επιτυχόντες θα είναι στους κυρωμένους πίνακες, και θα απορροφηθούν -προσληφθούν υποχρεωτικά στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 3ων ετών.
  Ούτως ώστε να μην υπάρχει μόνο η αναφορά στην ισχύ του πίνακα αλλά και η απόλυτη εξασφάλιση μας.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
  «Μετά την αποφοίτησή τους, τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες»

  Μια από τις σπουδαιότερες υπηρεσιακές ανάγκες κατά τη γνώμη μου είναι η άμεση επέμβαση, και σε αυτό πέραν της σωστής εκπαίδευσης και των γνώσεων πολύ σημαντικό ρόλο έχει και η ορθή γνώση της εκάστοτε περιοχής, και αυτό μόνο με ένα τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί. Γι΄αυτό εγώ θα πρότεινα την τοποθέτηση των Επικουρικών Πυροσβεστών κατά προτεραιότητα στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης γιατί σαν εργαζόμενοι θα αποδώσουν τα μέγιστα, καθώς θα βρίσκονται σε περιβάλλον γνώριμο σε αυτούς.
  Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει και το ότι με μέσω αυτού δεν διαταράσσεται η οικογενειακή, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα τους.
  Επίσης με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να μεταφερθούν και οι μόνιμοι συνάδελφοι στον τόπο που επιθυμούν και έτσι να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάγκη τους για αποσπάσεις και μεταθέσεις και θα πάψει η ταλαιπωρία και η ανασφάλεια που υφίσταντο αυτοί και οι οικογένειες τους.
  Και μην ξεχνάμε πως αφοσιωμένος – λειτουργικός εργαζόμενος είναι αυτός, που δεν έχει ως κύριο μέλημα, το πώς θα συντηρεί οικονομικά την οικογένεια του, αφού θα έχει μόνιμη εργασία πλέων, καθώς και αυτός, που είναι κοντά στην οικογένεια του, χωρίς να ζει με τις δυσκολίες της απόστασης.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
  «Οι Επικουρικοί Πυροσβέστες απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις : γ. Με τη λήξη της 5ετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσής της ή ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.»

  Μου θυμίζει τη διαδικασία μονιμοποίησης των ΕΠ.ΟΠ. -Επαγγελματιών Οπλιτών- (Οι Επαγγελματίες Οπλίτες απολύονται: όταν λήξει η 7ετής αρχική υποχρέωσή τους και εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση μονιμοποίησης).
  Αυτό το αναφέρω γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το όνομα – ειδικότητα που θα φέρουμε ενώ το κυριότερο που μας ενδιαφέρει είναι να αναγνωριστούν οι κόποι και η ανοχή μας στα τόσα χρόνια συμβάσεων και επιτέλους να αποκτήσουμε σταθερή και μόνιμη εργασία, (θα παραθέσω τις απόψεις συναδέλφου γι’ αυτό το θέμα όχι τόσο για το αν μας υποβιβάζει το όνομα επικουρικός αλλά για να σας δείξω πως με καλή θέληση μπορούν να υπάρξουν διάφορες λύσεις και σε αυτό το ζήτημα.
  27 Νοεμβρίου 2010, 19:52 | Πελαγία Χρυσανθοπούλου Στην παρ. 8: Η ονομασία «Επικουρικοί» δεν τιμά καθόλου τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Τα κύρια καθήκοντα της νέας ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο., είναι η δασοπροστασία και η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια, από την στιγμή που αυτές αποτελούν ένα ειδικό και ξεχωριστό κομμάτι της πυρόσβεσης, από την στιγμή που «οι εμπλεκόμενοι είναι αρχικά όσοι έχουν τη δασοπυρόσβεση ως κύριο επαγγελματικό τους καθήκον» (οδηγός δασοπυρόσβεσης – δασοπροστασίας του Δρ. Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου σελ. 50) και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την πολυετή εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών στον τομέα αυτό τους έχει καταστήσει ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.
  Επίσης οι συμβασιούχοι πυροσβέστες μετέχουν επιτυχώς σε πάσης φύσεως συμβάντα όπως αποδεικνύετε και από τα δελτία συμβάντων του Π.Σ.
  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθή και προτείνουμε αντ’ αυτού τις ονομασίες «Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων» ή «Πυροσβέστες Δασών και Πυρασφαλείας» ή «Ειδικοί Πυροσβέστες».
  (Αν και εμένα προσωπικά δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα γιατί απλά ήμουν είμαι και θέλω να συνεχίσω να είμαι πυροσβέστης, χωρίς να με νοιάζει αν θα είναι μόνη της η λεξη η με συνοδεία άλλης, γιατί για μένα δεν μετράει η λέξη αλλά η συνειδητοποίηση του της έννοιας και του λειτουργήματος που εκτελείτε και η ορθή πράξη αυτού την ώρα του καθήκοντος ).

  Συνάδελφοι μην ξεχνάτε πως μέσω αυτής της διαβούλευσης δίνεται σε όλους μας η δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας χωρίς να διακόψει κανένας τον οποιοδήποτε, εκμεταλευτήτε το και αναφέρετε αυτά που σκέπτεστε γιατί είναι αποδεδειγμένο πως πολλά μυαλά σκέφτονται πολύ καλύτερα από λίγα.
  Άλλωστε η δουλειά μας μας έχει μάθει πως εν ώρα καθήκοντος δεν υπάρχουν προστριβές, παρά μόνο αδελφική συνεργασία. Και αυτοί τη στιγμή έχουμε όλοι καθήκον να βοηθήσουμε στην επίλυση του εργασιακού μας προβλήματος που τόσο έντονα ταλανίζει τις ζωές όλων μας.

  Τέλος θα ήθελα να αναφέρω πως δεν είμαι αντίθετη με αυτή την προσπάθεια, αλλά……όποιος καεί στο χυλό….. φυσάει και το γιαούρτι.
  Ζητώ συγνώμη για την κατάχρηση του χώρου και του χρόνου σας.

  Με εκτίμηση
  Καλαβριώτη Μαριλέτα
  Συμβασιούχος Πυροσβέστης

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 01:09 | ΝΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 01:13 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Α) Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνουμε τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  Β) Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385.
  Γ) Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  Δ) Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό μας καθεστώς, η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας μας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες.
  Ε) Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μας στο Π.Σ. ζητούμε ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  Ζ) Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  Τέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνουμε, όπως είχαμε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό μας, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;
  Εκφράζουμε συγκρατημένη αισιοδοξία για την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της εργασιακής μας θέσης και πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της περί τακτοποίησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμβασιούχων πυροσβεστών και αφού λάβει υπ’ όψη της το γεγονός ότι όσοι συνάδελφοί μας δεν συμπεριληφθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο μπαίνουν αυτομάτως σε καθεστώς ανεργίας, θα υιοθετήσει τις ως άνω λογικές και δίκαιες προτάσεις μας, πολλές εκ των οποίων, άλλωστε, έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει σε συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 01:16 | ΝΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Α) Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνουμε τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  Β) Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385.
  Γ) Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  Δ) Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό μας καθεστώς, η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας μας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες.
  Ε) Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μας στο Π.Σ. ζητούμε ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  Ζ) Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  Τέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνουμε, όπως είχαμε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό μας, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;
  Εκφράζουμε συγκρατημένη αισιοδοξία για την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της εργασιακής μας θέσης και πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της περί τακτοποίησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμβασιούχων πυροσβεστών και αφού λάβει υπ’ όψη της το γεγονός ότι όσοι συνάδελφοί μας δεν συμπεριληφθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο μπαίνουν αυτομάτως σε καθεστώς ανεργίας, θα υιοθετήσει τις ως άνω λογικές και δίκαιες προτάσεις μας, πολλές εκ των οποίων, άλλωστε, έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει σε συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:50 | kapetan NIKOLAS

  ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΟΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:47 | kapetan NIKOLAS

  ΜΠΡΑΒΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ,,,,ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΟΝΟΜΑ,,,,,,,,ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ,,,ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ..ΘΑ…. ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ,,,,,ΣΩΣΤΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ,,,ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ….ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ,ΑΦΟΥ ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 ΚΑΙ ΠΛΕΩΝ ΕΤΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ 33 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 43 ΑΥΤΟΣ?ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕ? ΔΕΝ ΠΑΛΕΨΕ? ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ? ΓΙΑΤΗ ΛΟΙΠΟΝ ?ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,,ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4200 ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ,ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ.ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΜΙΛΑΜΕ,,,,,ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ….ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑΣ ΤΟΣΟ ΕΤΩΝ .ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ….

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:07 | FIREMAN199VOLOS

  ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Σ ! ! !.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ,ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΑΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΤΙΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΚΑΝΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΟΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ .ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.ΑΝΑΠΑΣΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ,ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ.ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΝΕ ΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ Η ΩΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10(ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΑΣΩ).ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ Η »ΠΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟΥΣ» ΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΝΑΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΤΟ Π.Σ.ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΗ ,ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ,Η ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΟΘ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ………………….ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 33-34 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΟΙ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:13 | ANASTASIADHS LEYTHERIS

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ!!!ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΣΙΔ/ΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ!32 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ- ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 45ΕΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:41 | ANASTASIADHS LEYTHERIS

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ!!!ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΣΙΔ/ΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ!32 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ- ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 45ΕΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΝΩΣΕΙΣ!

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | Ελευθεριος Κομματης

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:25 | paraschos

  Χαιρετιζω την προσπαθεια που εγινε εκ μερους της κυβερνησης και του υπουργειου.Ειμαι στο σωμα απο το 2001 συμβασιουχος-εποχικος 22 χρονων τοτε,τωρα 31 την διαρκεια αυτη εγιναν δυο διαγωνισμοι μονιμου προσωπικου με το μονο κριτηριο να ησουν γαλαζιο παιδι,οπως αποκαλουσαν τα στελεχοι της προηγουμενης κυβερνησης η αν ειχες ανωτατες «ακρες» στο αρχηγειο,τα μονα κριτηρια να περασεις γραπτες εξετασεις και την περιβοητη συνεντευξη…Γινοσουν λοιπον πυροσβεστης.Τωρα κοιταζω με απορια την ονομασια του νεου θεσμου που ονομαζεται «Επικουρικος» και αυτοματως καταλαβαινω απο που ηρθε αυτη η κομπλεξικη ονομασια απο τα κομπλεξικα συνδρομα που εχουν ανωτατα στελεχοι του αρχηγειου πυροσβεστικου σωματος,επισης απο την ιδια νοσο πασχουν μεχρι και οι πιο απλοι μονιμοι πυροσβεστες προς εμας τους εποχικους δευτερης ταχυτητας εργαζομενους.Η καταλληλη ονομασια ειναι «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΔΙΑΣΩΣΗΣ».-Γραμματικες γνωσεις γυμνασιο-λυκειο αφου θα κατατεθει αλλωστε στο τελος της πενταετιας.-Μετα το τελος της πενταετιας ανεξαρτητου ηλικιας αιτηση για ενταξη στο μονιμο προσωπικο,οπως ειναι με τους Ειδικους Φρουρους,Συνοριοφυλακες.-Θεσεις τοσες ωστε να καλυπτουν το μεγαλυτερο ποσοστο των εποχικων πυροσβεστων- 5 μορια για καθε μια αντιπυρικη περιοδο-Χρωμα στολης ενα για ολους το ιδιο με το μονιμο προσωπικο,αλλιως κυριε υπουργε οι δυο ταχυτητες θα παραμεινουν στο σωμα.Δυο ταχυτητες που πρεπει να απαλειψετε κυριε υπουργε για το καλυτερο πνευμα και ομαδικοτητας προς το πυροσβεστικο εργο. Ευχαριστω

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:19 | Κωνσταντίνα Πανταζή

  θα ήθελα να απευθυνθώ στους ηθίνωντες, στους νομοκράτες, σε αυτούς που μέχρι πρότεινος έσχιζαν τα ιμάτια τους ότι θα κοίταζαν την εργατιά, ότι όλοι θα έχουν δουλειά και ότι θα ζούσαν μια καλύτερη ζωή, ότι αυτοί δεν θα είναι σαν τους άλλους.ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ.Με αυτό θέλω να πω:ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ, γιατί με αυτό το νομοσχέδιο πετούν στον κάλαθο των «αχρήστων» και όχι των «ανακυκλώσιμων», όλους εμάς που είμαστε από 49 ετών και πάνω.Εμάς που από το 1980 μέχρι σήμερα, δηλαδή 30 ολόκληρα χρόνια, μια ζωή, δώσαμε στο Σώμα όλα τα νιάτα μας, την δύναμη, τον ενθουσιασμό, τα όνειρα μας, τις ελπίδες μας και έχουμε καταθέσει την ψυχή μας σε αυτό το υπέροχο, ευγενές και θεάριστο έργο, τόσο που γίναμε και ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.Τώρα πια δεν σας κάνουμε, δεν αξίζουμε και μας πετάτε σαν τις λεμονόκουπες και τα αποτσίγαρα.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  Από το 1990 στο Δασαρχείο και στην συνέχεια στην Π.Υ. Λαυρίου
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:58 | ΧΡΗΣΤΟΣ.

  Αξιοτιμε κ.Υπουργε!
  Ειμαι Συμβασιουχως Πυροσβεστης Πυροσβεσης-Διασωσης 11 χρονια.(ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΕΡΜΑ ΕΩΣ ΕΔΩ!!! ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!!!)Σας παραθετω της προτασεις μου:
  1) Το Πυροσβεστηκο Σωμα χρειαζεται πανω απο ολα την «ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ» του. Οχι σε Πυροσβεστες δυο ταχυτητων και διαφορετικου εργασιακου καθεστωτος.
  2) Αμεση Εργασιακη Αποκατασταση τον Συμβασιουχων Πυροσβεστων στο Σωμα για να επελθει η εργασιακη ειρηνη και να ειναι ακομη πιο αποτελεσματικο στο εργο του. (ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗ ΚΑΝΕΙΣ).
  3) Οσοι απο εμας ειναι εως 45ετων ενταξη στο Σωμα με τον βαθμο του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ την αναλογη εκπαιδευση και τοποθετηση στους τοπους οπου υπηρετουμαι ολα αυτα τα χρονια. (Υπαρχουν Υπηρεσιες και Κλιμακια που λειτουργουν σαν ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΜΟΝΟ ΣΕΖΩΝ.) Οι υπολοιποι να παραμεινουν με 12μηνη συμβαση στο Σωμα μεχρι την συνταξιοδοτηση τους. Χωρις αλλα κριτηρια,ιατρικες εξετασεις και δοκιμασιες. Εχουμαι προσληφθει μεσω ΑΣΕΠ και οχι ρουσφετολογικα, ενω εχουμαι εξεταστει και δοκιμαστει περισοτεραις φορες απο το υπαρχων Πυροσβεστικο προσοπικο.
  4) Ασφαλιση στο ΙΚΑ εως εχει σημερα για ολους με Μισθολογικες και Βαθμολογικες προαγωγες αναλογες αυτων που προβλεπονται σημερα απο τον κανονισμο του Πυροσβεστικου Σωματος.
  5) Ανανεωση και προμηθεια των υλικοτεχνικων μεσων πυροσβεσης-διασωσης και ατομικου εξοπλισμου τον Πυροσβεστων.(Ακαταληλα λογο παλαιοτητας οχηματα και μηχανηματα καθως και ελλειπης μεσα ατομικης προστασιας.)
  6) Καλυτερευση συνθηκων εργασιας και παραμονης σε συμβαντα, σταθμους υπηρεσιων,κλιμακια,περιποληκα δασων και πυροφυλακια.
  7) Το πορισμα επιτροπης της ομαδας εργασιας που ειχε συσταθει απο τον προκατοχω σας ηταν σαφως καλητερο απο αυτο που παρουσιαζεται εδω.
  8) Τελος το πιο σημαντικο για τις μερες μας ειναι βαση μελετης οτι «ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ»ο κρατικος προυπολογισμος και «ΣΤΥΧΙΖΟΥΜΑΙ» λιγοτερο απο οτι η προσληψη ιδιωτων. (Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΑΣ.)
  Αυτα και πολλα αλλα ειναι μονο μερικες απο της προτασεις μου για να σταθη το Πυροσβεστικο Σωμα ανταξιο των περιστασεων και των καιρων.
  Αξιοτιμε κ.Υπουργε δεν ειμασται ΕΠΑΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΙΑ,,,ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,,, ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
  *ΧΡΗΣΤΟΣ* «ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΕΡΓΟΣ»

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:37 | Παπαναστασίου Χ. ετών 14

  Καμιά φορά ρωτάω τον πατέρα μου πως πάει το θέμα της μονιμοποίησης, και μου λέει πως όλα πάνε καλά.Κατά βάθος όμως ξέρω,πως άλλη μια οικογένεια θα μείνει άνεργη.Γι’αυτό τον λόγο πρέπει να προχωρήσει αυτό το θέμα.Η γενιά μου έχει μπει στη λίστα των θυμάτων της οικονομικής κρίσης λόγο κάποιων ανεγκέφαλων ,και λυπάμαι πολύ γι’αυτό,λυπάμαι γιατί ξέρω πως μια μέρα θα αναγκαστώ να φύγω απ’την Ελλάδα. Μου είχε πει μια φορά και μου λέει ακόμα πως πρώτα πρέπει να πετύχεις τον στόχο σου,και μετά να γυρίσεις να δεις πίσω σου.Έφυγε πολλές φορές απ΄το σπίτι,κανένας όμως δεν με ρώτησε ποτέ εάν μου έλειψε.Και όλο αυτό γιατί?, για να κατεβαίνουν στις πορείες για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους να τρώνε ξύλο, και στην τελική να μην γίνεται τίποτα.Ο Θεός είναι μεγάλος και μπορεί τα πάντα, ωα με θυμηθείτε .Το γράφω απλός ως ένας 14χρονος.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:20 | εφη!!!

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΛΔ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!!!ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΟΥΣ….ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.!ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΖΗΜΙΩΝΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜ. ΠΥΡΟΣΒ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ….

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:21 | Τσικνάκης Λυκούργος

  ΕΙΜΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ. ΕΧΩ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 43 ΧΡΟΝΩΝ. ΤΟ ΒΠΕΠΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΔΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΤΟΥ 2008-2010. ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ? ΓΙ’ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ. ΜΗΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΛΕΦΤΗΣ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:53 | Παπαχατζης Φωτης

  Ονομαζομαι Παπαχατζης Φωτης και ειμαι πυροφυλακας στο Π.Κ. Βυτινας. Δουλευω δεκα χρονια ως εποχικος κι εχω βαρεθει την εργασιακη αυτη αβεβαιοτητα και τους γριφους καθε τοσο του υπουργειου σας. Αγνωστος αριθμος θεσεων για μια ,παλι, πενταετια, δωδεκαμηνη αυτη τη φορα,αν υπαρχουν χρηματα, αν θα υλοποιηθει, αν ,αν,αν. Η δουλεια μας, που δεν ειναι αν, αλλα καθημερινες εξετασεις τοσα χρονια φαινεται δεν σας εχει πεισει. Μας βαζετε κι αλλα, κι αλλα κριτηρια. Ξεχνατε οτι δουλευουμε πολλα χρονια και η μονη ταυτοτητα μου, τα μονα πτυχια μου ειναι, και πρεπει να ειναι η δεκαετης εργασια μου. Μπορειτε να την αξιολογησετε? Οχι. Ουτε θελετε, ουτε εχετε τα κοτσια. Ουτε οι υπηρεσιες οπως τις εχετε φτιαξει εχουν αυτην την αξιοπιστια. Αν σας κανω καλα τη δουλεια, κυριοι του υπουργειου και του αρχηγειου, ανταμοιψτε με. Αν οχι να παω στο σπιτι μου. Αν σε φωτια «κουτσαθω»[ξερετε τι εννοω], ναι τοτε δεν εχω καμμια θεση στην πυροσβεστικη. Αν ομως ανταποκρινομαι στο καθηκον μου, γιατι πρεπει τωρα να με κοιταζετε στα δοντια? Μου ζητατε, απολυτηρια γυμνασιου. Εγω σας απαντω οτι προσπαθω να κανω καλα τη δουλεια μου τρεχοντας οποτε τυχει κεραυνος εδω στα κορφοβουνια σαν αλλος πρ Ηλιας .Σας ενδιαφερει καθολου αυτο? Μαλλον οχι. Μου ζητατε την ηλικια μου. Ο ευσυνειδητος εξηνταρης για ποσους τριανταρηδες καθισμενους στον ησκιο κανει? Και δεν καταλαβα, οι οικοδομοι γιατι κρεμονται στις σκαλωσιες 60 και 65 ετων? Το Π.Σ.εχει πιο βαρια καθηκοντα? Ας μην απαντησω. Λυπαμαι, εγω ειμαι του δημοτικου, ειμαι και μεγαλος, και ο στρατος μου, απ οτι θυμαμαι δεν ειναι και Ι1. Και ευτυχως που μου χαρισατε το υψος γιατι ειμαι κομματι κοντος Αλλα το βουνο και το δασος που υπηρετω το ξερω τοσο καλα και κυριως , το αγαπω.[Ενταξει, μην συγκινηθειτε τωρα…] Τι εχετε στ αληθεια στο μυαλο σας για μενα. Κλωτσια ενα ωραιο πρωι, ετσι ξαφνικα για να ναι και surprise? Στερωντας μου εστω κι αυτα τα πενιχρα ποσα των 5, 6 ,7 χιλιαδων ευρω τον χρονο, που τα μειωνετε κιολας, μα που για εδω την μικρη επαρχια ειναι πολυτιμα? [Εκει καταντησαμε, να παρακαλαμε και για τα διολου αυτονοητα ψιχουλα}. Σιγουρα εχει προσφερει πολλα η ΠΟΣΠΥΔ, ομως θεωρω ολισθημα το να μπαινει στο παζαρι των κριτηριων. Οι 5400, ποσοι ειμαστε, ειμαστε ενα σωμα αδιασπαστο, μονο κακο κανει ο κατακερματισμος μας σε κατηγοριες, ταχυτητες και…ικανοτητες. Μην ξεχνατε οτι η ρυθμιση αυτη δεν εχει καμμια σχεση με μονιμοτητα. Οσο για μενα, εγω πρεπει να απορριφθω στα σιγουρα, περα απ ολα τ αλλα, λογω αφελειας. Γιατι χανω την ωρα μου να γραφω ολα αυτα, λες και θα ασχοληθει απ το ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.κανεις να τα δει. Και γιατι πιστευω πως μονο με το να κανει ο καθενας καλα τη δουλεια του θα ειναι το δημοσιο κερδοφορο, κι οχι χρεωκοπημενο, οπως ειναι τωρα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:14 | Τσικνάκης Λυκούργος

  1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
  2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!
  3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
  4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των «επικουρικών πυροσβεστών», η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
  5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
  6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
  7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;