Άρθρο 25 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3079/2002 (Α΄122)

Στο άρθρο 6 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α΄311), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 άρθρο 2 Μέρος Β’ του ν. 3569/2007 (Α΄122), προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως:

«9.α) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για όσους κατατάσσονται σε αυτό πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας.

β) Σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης ή απόταξης αυτών από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων παραμονής τους στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ακολουθούν την προ κατάταξής τους στρατολογική κατάσταση και εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάμεις.

γ) Όσα Στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εξέρχονται για λόγους υγείας πριν από την παρέλευση διετούς πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξής τους, απαλλάσσονται της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.».