Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της Οδηγίας) Υποχρέωση γνωστοποίησης

1. Η Υπηρεσία  ενημερώνεται άμεσα για ένα ναυτικό ατύχημα ή συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Α/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ και του ΥΑΑΝ.
2. O πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία για ένα ναυτικό ατύχημα ή συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.