Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της Οδηγίας) Κόστος

1. Στις περιπτώσεις διερευνήσεων στις οποίες συμμετέχουν δύο ή περισσότερα Κράτη μέλη, οι αντίστοιχες δραστηριότητες της Υπηρεσίας παρέχονται δωρεάν.
2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Υπηρεσία αιτηθεί τη συνδρομή οργανισμού διερευνήσεων Κράτους μέλους, το οποίο δεν εμπλέκεται σε υπό διερεύνηση ναυτικό ατύχημα, ή οργανισμός διερευνήσεων Κράτους μέλους αιτηθεί τη συνδρομή της Υπηρεσίας, όταν αυτή δεν εμπλέκεται στη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήματος, η Υπηρεσία οφείλει να συμφωνήσει με τον οργανισμό αυτό, όσον αφορά την επιστροφή των καταλογισθέντων δαπανών.
3. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από ή περιέρχονται στους οικείους ΚΑΕ της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8α.