Άρθρο 13 (Άρθρο 13 της Οδηγίας) Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 125 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), ο πλοίαρχος του πλοίου οφείλει, μεταξύ άλλων:

α. να διασώζει όλες τις πληροφορίες από έντυπους και ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες, ημερολόγια πλοίου, ηλεκτρονικές και μαγνητικές καταγραφές και βιντεοταινίες·

β. να διασώζει τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή του καταγραφέα ταξιδίου και από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν, κατά και μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή της συσκευής·

γ. να αποτρέπει την επανεγγραφή ή άλλη αλλοίωση αυτών των πληροφοριών·

δ. να αποτρέπει την παρέμβαση σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό ο οποίος μπορεί ευλόγα να θεωρηθεί σημαντικός για τη διερεύνηση του ατυχήματος.
2. Οι κατά τόπον αρμόδιες λιμενικές αρχές σε συνεργασία με την Υπηρεσία οφείλουν, μεταξύ άλλων, να συλλέγουν και να φυλάσσουν το ταχύτερο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμεύουν για τις διερευνήσεις κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 8β.
3. Τα εμπλεκόμενα μέρη με το ναυτικό ατύχημα ή συμβάν και τη λειτουργία του/ων εμπλεκομένου/ων με αυτό πλοίου/ων οφείλουν να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της διερεύνησης του ναυτικού ατυχήματος.