Άρθρο 19 (Άρθρο 21 της Οδηγίας) Πρόσθετα μέτρα

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ευχέρεια των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων ΠτΠ και ΠΑΑΝ να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν παραβιάζουν αυτόν, δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δυσμενώς την επίτευξη του σκοπού του και δεν παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση των στόχων του.