Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών, εφαρμόζεται σε ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα:

α. στα οποία εμπλέκεται πλοίο, το οποίο φέρει την ελληνική σημαία, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων στα ελληνικά νηολόγια αλιευτικών σκαφών,

β. τα οποία συμβαίνουν σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, εντός των εσωτερικών υδάτων και της χωρικής θάλασσας της Ελλάδας, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ή εντός της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδας και για τα οποία παρέχεται συνδρομή ή αρωγή από παράκτιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους,

γ. τα οποία αφορούν άλλα ουσιαστικά συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους και ιδίως όταν οι συνέπειές τους επεκτείνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή αφορούν σε Έλληνες υπηκόους ή κατόχους ελληνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
2. Ο παρών δεν εφαρμόζεται σε ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα που αφορούν:

α. πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία και άλλα πλοία, την κυριότητα ή τη διαχείριση των οποίων έχει το Ελληνικό κράτος ή Κράτος μέλος της Ε.Ε. και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή δημόσιων μη εμπορικών υπηρεσιών,

β. μη μηχανοκίνητα πλοία, ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, θαλαμηγούς και σκάφη αναψυχής που δε χρησιμοποιούνται εμπορικά, εκτός εάν είναι στελεχωμένα ή πρόκειται να στελεχωθούν με πλήρωμα και μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς,

γ. σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που πλέουν σε εσωτερικές πλωτές οδούς λιμνών και ποταμών,

δ. αλιευτικά σκάφη, τα οποία δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1α,

ε. μόνιμες υπεράκτιες μονάδες γεώτρησης .