Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι της εκδόσεως των σχετικών, προς υλοποίηση του παρόντος, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και της ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, οι διερευνήσεις των ναυτικών ατυχημάτων ή συμβάντων, για τον σκοπό του παρόντος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα του ΙΜΟ και την αριθμ. πρωτ. 1118.5/10/10/29-06-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί «Συγκρότησης Ομάδας Διερευνητών για τη Διερεύνηση Ασφαλείας των Ναυτικών Ατυχημάτων σύμφωνα με τον Κώδικα του ΙΜΟ».