Άρθρο 20 (Άρθρο 22 της Οδηγίας) Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και ανεξάρτητα από πειθαρχική ευθύνη, η Υπηρεσία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261), εκτός αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση που αφορά η διοικητική κύρωση.
2. Σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος ή συμβάντος των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, η Υπηρεσία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την εκ μέρους τους εξέταση επιβολής των ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 223 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261).