Άρθρο 21 (Άρθρο 24 της Οδηγίας) Τροποποιούμενες διατάξεις

Το άρθρο 12 του π.δ. 314/2001 (Α΄212) (ΚΟ 99/35/ΕΚ), καθώς και το άρθρο 11 του π.δ. 49/2005 (Α΄66) (ΚΟ 2002/59/ΕΚ) αντίστοιχα, καταργούνται κατά το μέρος που δεν θίγονται διατάξεις του ν.δ. 712/70 (Α΄237).