Άρθρο 18 (Άρθρο 18 της Οδηγίας) Ίση μεταχείριση των ναυτικών

Οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς, σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος εντός της περιοχής αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2, λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών.