Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Υπηρεσίας, τα ειδικότερα καθήκοντα του Προϊσταμένου, του Διευθυντή, των Τμηματαρχών και των διερευνητών, οι ειδικότερες διαδικασίες διερευνήσεων και κάθε σχετικό θέμα.
2. Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ δύνανται να ενσωματώνονται με Αποφάσεις του Υπουργού ΠτΠ ή με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών.