Άρθρο 10 (Άρθρο 10 της Οδηγίας) Πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας

1. Η αρμόδια Αρχή συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες αρχές των Κρατών μελών και την Επιτροπή, με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου μόνιμης συνεργασίας, οι εσωτερικοί κανόνες του οποίου θεσμοθετούνται από την Επιτροπή, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία και στους αντίστοιχους οργανισμούς διερεύνησης των Κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος.
2. Η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της μόνιμης συνεργασίας με τους αντίστοιχους οργανισμούς διερεύνησης των Κρατών μελών, συμφωνεί συγκεκριμένα για τους βέλτιστους τρόπους συνεργασίας ούτως ώστε να:

α. δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να χρησιμοποιεί από κοινού με τους οργανισμούς των άλλων Κρατών μελών, εγκαταστάσεις, διευκολύνσεις και εξοπλισμό για τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε απομεινάρια ναυαγίων, εξοπλισμό του πλοίου και άλλα αντικείμενα που αφορούν τη διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και αξιολόγησης των πληροφοριών από συσκευές καταγραφέων ταξιδίου και από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές·

β. προσφέρει και αιτείται σε/από αντίστοιχους οργανισμούς των Κρατών μελών την τεχνική συνεργασία ή την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

γ. αποκτά και ανταλλάσσει πληροφορίες με αντίστοιχους οργανισμούς των Κρατών μελών για την ανάλυση δεδομένων ναυτικού ατυχήματος και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις ασφαλείας σε επίπεδο Κοινότητας·

δ. ορίζει από κοινού με τους αντίστοιχους οργανισμούς των Κρατών μελών τις θεμελιώδεις αρχές για την παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας και για την υιοθέτηση μεθόδων διερεύνησης σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης·

ε. διαχειρίζεται καταλλήλως τις έγκαιρες προειδοποιήσεις του άρθρου 16·

στ. καταρτίζει κανόνες εμπιστευτικότητας για την ανταλλαγή συνεντεύξεων μαρτύρων και επεξεργασίας δεδομένων και άλλων στοιχείων εκ των αναφερομένων στο άρθρο 9, τηρουμένων των εθνικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τρίτες χώρες·

ζ. διοργανώνει ή συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των διερευνητών·

η. προάγει τη συνεργασία με οργανισμούς διερευνήσεων από τρίτες χώρες και με τους διεθνείς οργανισμούς διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα·

θ. παρέχει στους οργανισμούς που διεξάγουν διερευνήσεις κάθε σχετική πληροφορία.