Άρθρο 7 (Άρθρο 7 της Οδηγίας) Κύριο και συμμετέχον κράτος σε διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας

1. Κάθε ναυτικό ατύχημα ή συμβάν υπόκειται σε μία μόνο διερεύνηση για τους σκοπούς του παρόντος, που διεξάγει ένα Κράτος μέλος ή το κύριο Κράτος μέλος διερεύνησης με τη συμμετοχή τυχόν λοιπών ουσιαστικώς ενδιαφερομένων Κρατών μελών.
2. Σε περιπτώσεις διερεύνησης, που εμπλέκεται και άλλο Κράτος μέλος ή Κράτη μέλη, η Υπηρεσία:

α. συνεργάζεται από κοινού με αυτά, με στόχο να συμφωνηθεί ταχέως ποιο από τα ενδιαφερόμενα Κράτη θα είναι το κύριο Κράτος μέλος διερεύνησης,

β. καταβάλλει από κοινού με τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη κάθε προσπάθεια να συμφωνήσουν επί των διαδικασιών διερεύνησης. Εφόσον έχει επιτευχθεί συμφωνία, σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποτελεί τον κύριο οργανισμό διερεύνησης, τα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα Κράτη έχουν ίδια δικαιώματα και πρόσβαση σε μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία, όπως η Υπηρεσία,

γ. η Υπηρεσία, όταν διεξάγει διερεύνηση ως κύριο Κράτος, οφείλει να λάβει υπόψη τις απόψεις των ουσιαστικώς ενδιαφερομένων Κρατών.
3. Η διενέργεια παραλλήλων διερευνήσεων ασφάλειας για το ίδιο ναυτικό ατύχημα ή συμβάν είναι δυνατή σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία κοινοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους διενεργεί παράλληλη διερεύνηση με άλλα Κράτη μέλη.

Όταν η Υπηρεσία διεξάγει παράλληλη διερεύνηση με άλλα Κράτη μέλη, συνεργάζεται με αυτά. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ανταλλάσσει με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς διερεύνησης, κάθε σχετική πληροφορία που συνέλεξε κατά τη διάρκεια των διερευνήσεων ασφάλειας, ιδίως προκειμένου να καταλήξει σε κατά το δυνατό κοινά συμπεράσματα με αυτούς.
4. Η Υπηρεσία και οι λοιπές κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Αρχές του Κράτους απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου το οποίο θα μπορούσε να παρακωλύσει, αναβάλει ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
5. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, η Υπηρεσία παραμένει υπεύθυνη για τη διερεύνηση και το συντονισμό με άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη, μέχρις ότου συμφωνηθεί αμοιβαίως το κύριο Κράτος διερεύνησης.
6. Χωρίς να απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρόντος και του διεθνούς δικαίου, η Υπηρεσία δύναται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, να αναθέσει σε άλλο Κράτος μέλος, κατόπιν κοινής συμφωνίας, το καθήκον της ως Κράτος διερεύνησης ή συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της διερεύνησης.
7. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαδικασία διερεύνησης ενός ναυτικού ατυχήματος ή περιστατικού, το οποίο αφορά επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ή ταχύπλοο επιβατικό πλοίο όταν αυτό συμβαίνει:

α.  εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων,

β. σε άλλα ύδατα, αλλά ο τελευταίος λιμένας απόπλου πριν το ατύχημα ήταν ελληνικός.
8. Επί των περιπτώσεων της παραγράφου 7, η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και το συντονισμό με άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έως ότου συμφωνηθεί αμοιβαίως το κύριο κράτος διερεύνησης.