Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της Οδηγίας) Συνεργασία με ουσιαστικώς ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες

1. Η Υπηρεσία συνεργάζεται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων ουσιαστικώς ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών για τη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήματος.
2. Η Υπηρεσία επιτρέπει σε αντίστοιχους οργανισμούς ουσιαστικώς ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, κατόπιν κοινής συμφωνίας, να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διερεύνησης που διεξάγεται από αυτήν ως οργανισμός του κυρίου κράτους διερεύνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού ΠτΠ, η Υπηρεσία δύναται να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε διερεύνηση, η οποία διεξάγεται από αντίστοιχο οργανισμό ουσιαστικώς ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, χωρίς να θίγονται οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διερευνήσεων και την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τον παρόντα. Εάν μια ουσιαστικώς ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα διεξάγει, ως κύριο κράτος, διερεύνηση στην οποία εμπλέκεται το ελληνικό Κράτος, η Υπηρεσία, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού ΠτΠ, δύναται να μη διεξάγει παράλληλη διερεύνηση, υπό τον όρο ότι η διερεύνηση που διεξάγεται από την τρίτη χώρα διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα του ΙΜΟ.