Άρθρο 26 Θέση σε ισχύ

Ο παρών ισχύει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.