Άρθρο 13 – Μεταβατικές και τελικές ρυθμίσεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει, αυτοδικαίως, η θητεία των προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Εφορείας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, τα οποία, όμως, διατηρούν τη θέση τους και εξακολουθούν προσωρινά να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορείας του Μουσείου Φωτογραφίας του νέου Οργανισμού, μέχρι την αντικατάστασή τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 2 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

2. Όπου σε Νόμο, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση ή άλλη κανονιστική διάταξη γίνεται αναφορά στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται ο συνιστώμενος με τον παρόντα νόμο «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης».

3. Ο συνιστώμενος με τον παρόντα νόμο οργανισμός, ως καθολικός διάδοχος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, υπεισέρχεται σε όλες τις συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα αυτού καθώς και στη θέση αυτού ως δικαιούχου πάσης φύσεως επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από δημοσίους ή ιδιωτικούς, εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

4. Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες μετείχε ως διάδικος το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από τον συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο «Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» και χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

5. Εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξέλιξη, που υλοποιούνται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου, ή το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή στην υλοποίηση των οποίων αυτά συμμετέχουν, συνεχίζονται χωρίς διακοπή και υπό τους ίδιους όρους, από τον συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό έως την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους. Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, τη συνέχεια των προγραμμάτων που υλοποιεί ή στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διασφαλίζει ο Γενικός Διευθυντής με την ανάθεση των σχετικών καθηκόντων σε μέλη του προσωπικού του Οργανισμού που απασχολούνται στη Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης, μετά από συνεννόηση με τον επικεφαλής αυτής.

6. Ειδικώς για το σκοπό της διασφάλισης της ομαλής υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκθεσιακών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιχορηγούμενων από ιδιωτικούς ή διεθνείς φορείς, που εισφέρει το ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” στο πλαίσιο της συνένωσης των λειτουργιών του με αυτές του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ο ιδρυόμενος ενιαίος Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων διασφαλίζει τη συνέχεια της εκτέλεσης και αποπεράτωσής τους, υπεισερχόμενος σε θέση εργοδότη οκτώ (8) εξειδικευμένων στελεχών, που απασχολούνται για τον ίδιο σκοπό από το ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, και αναλαμβάνοντας όλες τις απορρέουσες από τις εν λόγω συμβάσεις εργασίας υποχρεώσεις, οι οποίες λογίζονται παραταθείσες για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στο εν λόγω προσωπικό, εκτός από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εν εξελίξει χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, ανατίθεται ιδίως έργο συνδρομής στη διεκπεραίωση της διαδικασίας της παράδοσης και παραλαβής μεταξύ των φορέων, των οποίων οι λειτουργίες συνενώνονται δια του παρόντος νόμου.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο Διευθυντής του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης μέχρι την λήξη της θητείας του, ο Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει καθήκοντα του Διευθυντή Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μέχρι την λήξη της θητείας του, ο δε Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει καθήκοντα του Διευθυντή Μουσείου Φωτογραφίας μέχρι τη λήξη της θητείας του. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή χρέη Γενικού Διευθυντή ασκεί εκ παραλλήλου με τα δικά του καθήκοντα ο Διευθυντής του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, χρέη Διευθυντή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών ασκεί εκ παραλλήλου με τα δικά του καθήκοντα ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης.

8. Οι διαγωνισμοί για την πλήρωση θέσεων του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών θα πρέπει να προκηρυχθούν εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου.

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε επιμέρους ρύθμιση του άρθρου 2 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α’ 271) αναφερόμενη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή τη λειτουργία επιμέρους Τμημάτων του, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του.