Άρθρο 09 – Ενιαίες διοικητικές και βοηθητικές υπηρεσίες – Προσωπικό

1. Το έργο των προαναφερθεισών Διευθύνσεων Μοντέρνας Τέχνης, Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας καθώς και του αυτοτελούς Τμήματος «Πειραματικό Κέντρο Τεχνών» υποστηρίζεται διοικητικά από ενιαίες υπηρεσίες υπαγόμενες στον Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Οι λειτουργίες που επιτελούν οι ενιαίες διοικητικές υπηρεσίες συνίστανται ιδίως στις εξής:
(α) Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη Γενικού Διευθυντή και εν γένει υπηρεσιών του οργανισμού.
(β) Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.
(γ) Οικονομική διαχείριση και υπηρεσίες λογιστηρίου.
(δ) Διαχείριση ασφάλειας συλλογών και κτιριακών εγκαταστάσεων.
(ε) Υποστήριξη τεχνικών λειτουργιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ελέγχου.
(στ) Υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο σε σχολικές ηλικίες όσο και ενήλικες.
(ζ) Υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης εκθέσεων και εκδηλώσεων πολιτισμού (μουσική, θέατρο, λόγος κ.α.).
(η) Σχεδιασμός και υποστήριξη της υλοποίησης χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων.
(θ) Διατήρηση και συνεχής εμπλουτισμός βιβλιοθήκης ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και μουσειολογίας με διασύνδεση με διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα,
(ι) Οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης.
(ια) Εκμετάλλευση πωλητηρίων, κυλικείων και λοιπών εγκαταστάσεων που προσφέρονται για εκδηλώσεις πολιτισμού.
(ιβ) Ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και συνεργασιών καθώς και δράσεων προώθησης για την αξιοποίηση των αναπαραγωγών έργων ή αντικειμένων τέχνης, που συνάδουν με τη δημόσια -εν γένει- αποστολή του οργανισμού.
(ιγ) Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων καθώς και δράσεων στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προσέλκυσης χορηγιών.
(ιδ) Ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικού τουρισμού σε συνάφεια με τα αντικείμενα των συλλογών του Οργανισμού.
(ιε) Νομική υποστήριξη.

2. Για το προσωπικό του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (A’ 314).

3. Το προσωπικό που απασχολείτο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου, μεταφέρεται με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις στον ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό και κατανέμεται στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν εισήγησης των επιμέρους Διευθυντών.

4. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ως καθολικός διάδοχος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, υπεισέρχεται στη θέση του τελευταίου, ως εντολέας ή εργοδότης ή αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο συμβάσεων εντολής ή ανάθεσης έργου ή υπηρεσίας που το τελευταίο είχε τυχόν συνάψει.

5. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, παγίων ή περιοδικών, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

6. Στο πλαίσιο, δε, της υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων ή συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς όρους, ο Οργανισμός μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) και 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47).

7. Εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό του Οργανισμού δεν επαρκεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να ανατίθεται σε κατάλληλο εργολήπτη ή πάροχο, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

8. Ειδικά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ειδικών αυτοχρηματοδοτουμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή εκθεσιακών εκδηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, είναι δυνατόν να αναθέτει, μετά από δημόσια πρόσκληση, το σχετικό έργο ή υπηρεσία σε πρόσωπα φορείς της κατάλληλης εξειδίκευσης. Ομοίως με απόφασή του, κατόπιν ειδικής εισήγησης του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή και γνώμη του Γενικού Διευθυντή, όσον αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο ειδικού εκθεσιακού ή τεχνικού προγραμματισμού ή διεξαγωγής της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης ή της Μπιενάλε Φωτογραφίας, να παραγγέλλει τη δημιουργία ή εκτέλεση καλλιτεχνικού ή τεχνικού έργου ή την επιμέλεια έκθεσης ή εκδήλωσης πνευματικού έργου.

9. Θέσεις εργασίας του προσωπικού στους τομείς της επιμέλειας, έρευνας, εκπαίδευσης μπορούν να χρηματοδοτούνται και από ιδιωτικούς οργανισμούς, ερευνητικά προγράμματα και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

10. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από τον δημόσιο τομέα ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου, κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις.

11. Οι αποδοχές των επικεφαλής των διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς και του λοιπού προσωπικού του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» καταβάλλονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και προσδιορίζονται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να ορίζονται υψηλότερες αποδοχές για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών του οργανισμού.

 • 6 Ιουλίου 2017, 19:01 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

  Στο νομοσχέδιο υπάρχει σαφέστατη πρόβλεψη για το προσωπικό των μουσείων που περιγράφεται εκτενέστατα. Τα προσόντα των διευθυντών είναι πολλά και απαιτητικά και στην ουσία δεν διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στον ισχύοντα νόμο για την επιλογή των διευθυντών των μουσείων.

 • 2 Ιουλίου 2017, 20:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ

  ΘΕΤΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ.
  ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΑΙΡΩΤΗΣΗ
  1. ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ( ΟΛΩΝ ΕΝΝΟΩ ) ?

  2. ΜΗΠΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ(ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ?