Άρθρο 06 – “Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης” (Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης)

1. Αποστολή της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης είναι η προαγωγή της σύγχρονης τέχνης και η μελέτη των ρευμάτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη διάσωση και ανάδειξη των εικαστικών, ως επί το πλείστον, επιτευγμάτων της. Την αποστολή αυτή επιτελεί η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης διαχειριζόμενη οικονομικά, αναδεικνύοντας διεθνώς και αξιοποιώντας επιστημονικά τη συλλογή Ιόλα, τη συλλογή Ξύδη, τη συλλογή Απέργη και τις λοιπές συλλογές και έργα σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», που εξακολουθούν να εκτίθενται μόνιμα σε συγκεκριμένους χώρους, με βάση την πλήρη περιγραφή αναλυτικού κωδικοποιημένου πίνακα και τα οικεία διαγράμματα κατόψεων των παραχωρούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τις συλλογές σύγχρονης τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης σχεδιάζει και υλοποιεί την Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης σύμφωνα με τις οδηγίες και εποπτεία του Γενικού Διευθυντή και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης διαρθρώνονται στα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Συλλογών,
(β) Τμήμα Έρευνας και Αρχείου
Τα Τμήματα συνεργάζονται κατά λόγο αρμοδιότητας με όλες τις λοιπές υπηρεσίες του οργανισμού υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή
2. Οι παραπάνω σκοποί της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης εκπληρώνονται με τα εξής μέσα:
α) Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές.
β) Τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, εικαστικής φωτογραφίας, περφόρμανς, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλων συναφών αντικειμένων.
γ) Την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.
δ) Την έκθεση σε μόνιμη βάση μέρους των συλλογών.
ε) Τη διοργάνωση εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου παρουσιάζονται οι σύγχρονες εικαστικές τάσεις στην Ελλάδα.
στ) Την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ) Την ενίσχυση της κινητικότητας των έργων και του διαλόγου των καλλιτεχνών στην Ελλάδα με καλλιτέχνες από άλλες χώρες.
η) Τη συνεργασία με τους μουσειοπαιδαγωγούς του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό.
θ) Τις επιστημονικές εκδόσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές).
ι) Την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού χαρακτήρα.
ια) Την ενίσχυση του θεωρητικού και αισθητικού διαλόγου για τις σύγχρονες τέχνες και τη διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων.
ιβ) Τη δημιουργία νέων έργων τέχνης μετά από ανάθεση.
ιγ) Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
3. Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών της και κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία τους. Εισηγείται τεκμηριωμένα στο Γενικό Διευθυντή τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης», και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό των εκθέσεων και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διεύθυνσης και, γενικότερα, ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για τυχόν προβλεπόμενες δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν από την διαχείριση των συλλογών. Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης στους οικείους επιμελητές, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων. Εισηγείται, ακόμη, τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής, του αρχειακού υλικού, την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, καλλιεργεί και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
4. Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης και το έργο του Διευθυντή της εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί πενταμελής Εφορεία με γνωμοδοτική αποκλειστικά αρμοδιότητα, τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με τριετή θητεία. Τον πρόεδρο και δύο μέλη της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, ενώ τις υπόλοιπες δύο θέσεις καταλαμβάνουν ένα μέλος που υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων και ένα που υποδεικνύει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος . Μετά τη δωρεά ή την παραχώρηση της χρήσης συλλογών, αρχείων ή εγκαταστάσεων, μπορεί να διορίζεται, ως επιπλέον μέλος της Εφορείας με συμβουλευτική ψήφο, πρόσωπο υποδειχθέν από το δωρητή ή τον φορέα που διενήργησε τη παραχώρηση. Στην Εφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης μετέχει και ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει το ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” ή αυτό παραλείπει να υποδείξει μέλη της εφορείας ή τα υποδειχθέντα μέλη δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, οι αντίστοιχες θέσεις πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

5. Στην αποστολή της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης εμπίπτει το να επικουρεί, εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τον Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης στην εξειδίκευση των σκοπών της Διεύθυνσης για την προαγωγή της καλλιέργειας του κοινού, όσον αφορά τα επιτεύγματα της σύγχρονης τέχνης, τη διαρκή επικοινωνία και όσμωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης με τη κοινωνία των πολιτών της πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη χρήση των παραχωρηθεισών συλλογών, αρχείων και εγκαταστάσεων του κοινωφελούς ιδρύματος “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης. Για τους σκοπούς αυτούς, η Εφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης συνεργάζεται με τον Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης για τη κατάρτιση του εκθεσιακού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού καθώς και του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της Διεύθυνσης και παρέχει τη γνώμη της σχετικά προ της υποβολής αυτών στον Γενικό Διευθυντή. Γνωμοδοτεί, επίσης, για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής, του αρχειακού υλικού, την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, καθώς και για τον εκάστοτε σχεδιασμό της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης. Το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου του επόμενου έτους, η Еφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ετήσια έκθεση, με την οποία περιγράφεται συνοπτικά και αξιολογείται η λειτουργία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης και η επίδοση του Διευθυντή και του προσωπικού αυτού. Η σχετική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν υποχρεωτικά για την αξιολόγηση του προσωπικού και την τυχόν ανανέωση της θητείας του Διευθυντή.

6. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης επιλέγεται μετά από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης». Τον διορισμό του επιλεγέντος στη θέση διευθυντή με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, διενεργεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού. Γνώμη σχετικά με την αξιολογική προτεραιότητα των υποψηφίων μπορεί να διατυπώσει, κατόπιν σχετικής ακρόασης, και η Καλλιτεχνική Επιτροπή από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή.

7. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ιδίως στην Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητικής ή Πολιτισμικής Ιστορίας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ή να είναι εικαστικός καλλιτέχνης με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και πτυχίο Α.Ε.Ι., πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής και διοργανώσεις εκθέσεων σύγχρονης τέχνης και πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας. Εκτιμάται, δε, ιδιαίτερα το να διαθέτει σημαντικό συγγραφικό ή/και επιστημονικό έργο, αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τη κατάληψη της εν λόγω θέσης υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

8. Η θέση του Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 • 6 Ιουλίου 2017, 19:02 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

  Το νομοσχέδιο είναι σαφές. Η Εφορεία υπάρχει ως καθαρά γνωμοδοτικό όργανο που δεν ασκεί διοίκηση και εξουσία αλλά εκπροσωπωπεί το Ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” το οποίο δεν διαλύεται. Παραχωρεί στο δημόσιο την χρήση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, όχι όμως και την ιδιοκτησία της περιουσίας του καθώς κάτι τέτοιο θα είχε ανυπέρβλητες νομικές δυσκολίες. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης είναι ο νόμιμος διάδοχος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

 • 4 Ιουλίου 2017, 12:33 | Χρήστος Σοφοκλής

  Άρθρο 06.
  1. Οι παραχωρούμενοι χώροι του Μακεδονικού προς το Νέο Μουσείο: Για πόσα χρόνια έχουν άραγε παραχωρηθεί οι συγκεκριμένοι χώροι από τη ΔΕΘ στο Μακεδονικό Μουσείο;
  Ποιο θα είναι το καθεστώς μετά την πώληση της ΔΕΘ;
  2. Η Δ/νση Σύγχρονης Τέχνης υλοποιεί τη Μπιενάλε σύμφωνα με τις οδηγίες και την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής: Η εποπτεία o.k., οι οδηγίες όμως;
  3. (06.στ΄)περί διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία της Ελλάδος και του εξωτερικού;
  Όταν για δεκαετίες ζητείται η σύνδεση της παραχώρησης αρχαιολογικών εκθέσεων με ταυτόχρονη προώθηση και της σύγχρονης ελληνικής τέχνης πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει η πρόβλεψη ότι ο Διευθυντής της Συλλογής Κωστάκη πρέπει να έχει την αυτονόητη υποχρέωση να εξασφαλίσει και την κατά το δυνατόν προώθηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στα συνεργαζόμενα μουσεία του εξωτερικού, αλλά και να φροντίζει για ανταποδοτικές εκθέσεις από τα Μουσεία με τα οποία συνεργάζεται;
  Εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και η ελληνική τέχνη ήταν διεθνώς γνωστή το Μακεδονικό Μουσείο το οποίο δικαίως επαίρεται για τις Συλλογές του θα παρουσίαζε τις εκθέσεις του σε πλήθος μουσείων του εξωτερικού και έτσι δεν θα υπήρχε λόγος να περιμένουμε την documenta να παρουσιάσει για πρώτη ίσως φορά την ελληνική τέχνη στο εξωτερικό!
  4. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης γιατί θα πρέπει να βρίσκεται υπό επιτροπεία; Σε ποιο Μουσείο μπορείτε να βρείτε παράλληλο όπου ο Διευθυντής ενός τμήματος θα τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση και ουσιαστικά συνδιοίκησα μιας 5 μέλους Εφορείας. Η εν λόγω Εφορεία ορίζεται κατά τα 3/5 από το ίδρυμα του Μακεδονικού Μουσείου και αν προσχωρήσει και το Αλέξ Μυλωνά στη σύμπραξη κατά τα 4/5!!! Το ΥΠΠΟ όμως, το οποίο θα πληρώνει για τη λειτουργία θα ορίζει μέσω του Δ.Σ. 01 μέλος. Το ΥΠΠΟ διασώζει στην ουσία από βέβαιο «θάνατο» το Μακεδονικό Μουσείο (το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και απέλυσε όλους τους εργαζόμενους σε αυτό όταν ο τέως υπουργός Πολιτισμού Ν. Ξυδάκης ανακοίνωσε ότι κλείνει ο κρουνός της κρατικής χρηματοδότησης). Γιατί η αξιολόγηση του έργου κάθε Διευθυντή να μην αξιολογείται από το Δ.Σ. του Νέου Οργανισμού και το ΥΠΠΟ;
  5. Η προβλεπόμενη συνδιεύθυνση Διευθυντή και Εφορείας (βλέπε Μακεδονικό) έχει λόγο για την κατάρτιση του εκθεσιακού, εκπαιδευτικού προγραμματισμού και ετήσιου προϋπολογισμού, δηλαδή για τα πάντα και, για τη Μπιενάλε;;; Το ΚΜΣΤ καταργείται και το Μακεδονικό συνεχίζει να υφίσταται – κεκαλυμμένο ως μέρος του όλου Μουσείου- χωρίς να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα αλλά και να οργανώσει τη Μπιενάλε που πάντα θεωρούσε ότι του ανήκει (για τα κατά καιρούς παράπονά των μελών του Μακεδονικού ας ερωτηθούν όλοι οι διατελέσαντες Υπουργοί Πολιτισμού).
  6. Εάν το Μακεδονικό Μουσείο δεν εμπιστεύεται τον Διευθυντή μήπως θα ήταν καλύτερο να αναλάβουν απευθείας τη συγκεκριμένη διεύθυνση οι εκπρόσωποι του Μακεδονικού; Προς θεού όμως όχι μόνες τους αλλά υπό την Εποπτεία οικονομικού συμβούλου, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την μη απόλυση των εργαζομένων!!!!