Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.