Άρθρο 01

1. Με τον παρόντα νόμο, αναδιαρθρώνεται οργανωτικά το «Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», το οποίο έχει ιδρυθεί με το άρθρο 2 του ν. 2557/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 271/ 24.12.1997) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και συνενώνεται η λειτουργία του, καθώς και αυτές του «Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» και του «Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης», τα οποία έχουν συσταθεί με τον ίδιο νόμο και λειτουργούν ως αυτοτελές και ιδιαίτερο, αντίστοιχα, Τμήματα αυτού, με τη λειτουργία του «Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», το οποίο έχει συσταθεί ως κοινωφελές ίδρυμα με το από 9-6-1994 π.δ. (Φ.Ε.Κ. Βʹ 469/21-6-1994), με τη μορφή ενιαίου στο εξής Oργανισμού.

2. Ο ιδρυόμενος με τον παρόντα νόμο Oργανισμός φέρει την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» (συντομογραφία ΜΟΜus) και έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη.

3. Ο «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Η εποπτεία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του νομικού προσώπου, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης και πρόσληψης του προσωπικού, και δεν υπεισέρχεται στους καλλιτεχνικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του οργανισμού.

4. Ο συνιστώμενος «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» έχει ως σκοπό τη δυναμική ανάπτυξη και προβολή των Εικαστικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του Βιομηχανικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Αισθητικής Καλλιέργειας, της Ιστορικής Μελέτης και Επιστημονικής Έρευνας καθώς και της Ενίσχυσης Πειραματικών και Εναλλακτικών Προτάσεων για τις Τέχνες. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με τη συγκρότηση μουσειακών συλλογών και αρχείων, τη φύλαξη και ανάδειξη των συλλογών αυτών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, την έκθεση σε μόνιμη βάση τμημάτων όλων των συλλογών, στον κατά την περίσταση κατάλληλο χώρο ή χώρους, καθώς και τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη χρήση της πλέον εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς επικοινωνίας, την ουσιαστική συνεργασία και δικτύωση με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς, εθνικούς και διεθνείς, τη διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, την προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού, την προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στις Τέχνες, την οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, την υποστήριξη ή/και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Ο «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες, καθώς και τα δικαστικά, δικονομικά και διοικητικά προνόμια του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και διοικητικών ατελειών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου.

  • 6 Ιουλίου 2017, 19:17 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

    Το νομοσχέδιο αποβλέπει στην δημιουργία ενός Οργανισμού Μουσείων με στόχο την οικονομία κλίμακας στις διοικητικές υπηρεσίες σε όφελος της ευρύτητας των δράσεων και των εκθέσεων που θα ενισχυθούν χάρη στον προγραμματισμό και τηνταυτόχρονη λειτουργία των Μουσείων. Το μοντέλο δεν είναι νέο. Λειτουργεί με επιτυχία σε πολλούς οργανισμούς μουσείων στο εξωτερικό. Στην ελληνική πραγματικότητα το νομοσχέδιο ομοιάζει αρκετά με τον ισχύοντα νόμο για την λειτουργία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

  • 4 Ιουλίου 2017, 12:06 | Χρήστος Σοφοκλής

    1 α. Το νομοσχέδιο ουσιαστικά καταργεί το ΚΜΣΤ για να σώσει το «Μακεδονικό Μουσείο».
    2 Πρότυπο οργανωτικά θα έπρεπε να είναι το Μουσείο Ακροπόλεως, τόσο ως προς τη λειτουργία όσο και ως προς την οργανωτική δομή. Αντ’ αυτού επελέγη ένας βραδυκίνητος οργανισμός και κατά τα φαινόμενα δυσλειτουργικός με μοναδικό σκοπό τη διάσωση ενός «ιδιωτικού» Μουσείου με παχυλή Κρατική επιχορήγηση.