Άρθρο 03 – Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης», με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Γνωμοδοτικό ρόλο στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να έχουν οι Εφορείες Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας καθώς και η Καλλιτεχνική Επιτροπή. Στη θέση αυτή μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παρακάτω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τον Γενικό Διευθυντή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης.

3. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
(α) Να έχει τουλάχιστον πενταετή οργανωτική και διοικητική εμπειρία, καθώς και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών μεγάλης εμβέλειας της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
(β) Να έχει τουλάχιστον έναν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εκτιμάται η εξειδίκευση στο πεδίο της πολιτιστικής διοίκησης ή μουσειολογίας ή πολιτιστικής διαχείρισης και άλλα συναφή πεδία.
(γ) Να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και γνώση τουλάχιστον μίας τρίτης γλώσσας.

4. Ο Γενικός Διευθυντής
(α) προΐσταται όλων των επιμέρους Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» και του προσωπικού αυτών,
(β) εποπτεύει και συντονίζει την ομαλή λειτουργία τους
(γ) επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
(δ) εξειδικεύει, σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Επιτροπή, τη γενική πολιτιστική πολιτική και στρατηγική που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τους επιμέρους στόχους και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της αποστολής του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης». Ιδιαιτέρως, δε, εισηγείται τρόπους και μέσα διασφάλισης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης καθώς και αποτελεσματικής προσέλκυσης χορηγών και δωρητών. Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γενικός Διευθυντής, επικουρούμενος από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικό σχέδιο δράσης για τη συνολική διάρκεια της θητείας του, ενώ, το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλει, με την ίδια διαδικασία, επιχειρησιακό σχέδιο για το επόμενο έτος. Η επίδοση του Οργανισμού στην επίτευξη των ειδικότερων στόχων που τίθενται με τα παραπάνω σχέδια λαμβάνεται για την τυχόν ανανέωση της θητείας του.
(ε) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
(στ) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συμβάσεων που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράψει ο Πρόεδρός του, συνομολογεί, δε, και υπογράφει τις συμβάσεις, για τις οποίες οι οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του παρέχουν σχετική εξουσιοδότηση.
(ζ) εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων και υπηρεσιών του, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού και της μεταβιβασθείσας σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητα διατάκτη.
(η) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.
(θ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού και συνεργατών του Οργανισμού, την τροποποίηση των όρων απασχόλησης ή την απόλυση αυτών και εκδίδει, κατόπιν της έγκρισης του Συμβουλίου, τις σχετικές πράξεις.
(ι) Κατανέμει και τοποθετεί το προσωπικό στις διευθύνσεις και υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού, κατόπιν γνώμης του κατά περίπτωση αρμόδιου διευθυντή, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και πληρέστερη αξιοποίησή του.
(ια) Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης»,
(ιβ) εκπροσωπεί τον «Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» δικαστικά ή εξώδικα σε συγκεκριμένες υποθέσεις, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Γενικός Διευθυντής δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

 • 6 Ιουλίου 2017, 19:42 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

  Αν διαβάσετε το νομοσχέδιο, θα διαπιστώσετε ότι ο Γενικός Διευθυντής έχει Διοικητικές και Οικονομικές Αρμοδιότητες, δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο και προέρχεται από τον χώρο της πολιτιστικής διοίκησης με απαραίτητη την γνώση των οικονομικών. Το νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά στην στην γενική καλλιτεχνική πολιτική του Οργανισμού που χαράσσεται από το ΔΣ και εφαρμόζεται μέσα από τις εισηγήσεις και το έργο των Μουσείων.

 • 4 Ιουλίου 2017, 12:54 | Χρήστος Σοφοκλής

  Είναι απίθανο στον 21ο αιώνα να προβλέπετε θέση Γενικού Διευθυντή χωρίς την ύπαρξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!!!!
  Πώς θα ασκήσει χρηστή οικονομική διοίκηση όταν η σχέση του με τα οικονομικά είναι αντίστοιχη του Θεολόγου με την ανακάλυψη του Διαστήματος;
  Πώς θα ασκήσει έλεγχο νομικό όταν προβλέπονται στα προσόντα του όλα τα Πτυχία πλην οικονομικών ή νομικών επιστημών;

  Είναι υπεύθυνος μαζί με την Καλλιτεχνική Επιτροπή για τη χάραξη του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προγράμματος. Ούτε λόγος για την Εκθεσιακή Πολιτική του Μουσείου!!!!!