Άρθρο 08 – Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

1. Αποστολή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, που λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα του οργανισμού είναι:
α) να προωθεί τις σύγχρονες πειραματικές καλλιτεχνικές εκφράσεις,
β) να υποστηρίζει την ώσμωση και τη σύνθεση των τεχνών και τις διαθεματικές – υβριδικές δράσεις,
γ) να ενημερώνεται και ενημερώνει για τις διεθνείς τάσεις της σύγχρονης τέχνης,
δ) να στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες στα πρώτα τους επαγγελματικά εγχειρήματα.
ε) να προσελκύει φίλους της σύγχρονης τέχνης και κυρίως τους νέους και να τους εξοικειώνει με την αισθητική καινοτομία.
Το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών δεν διαθέτει συλλογή έργων τέχνης, ωστόσο ευνοεί και υποστηρίζει με το έργο του τον εμπλουτισμό των συλλογών Σύγχρονης Τέχνης. Ιδιαίτερη, δε, συμμετοχή επιφυλάσσεται στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, ιδιίως όσον αφορά το μέρος της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Performance και του Εργαστηρίου Νέων Καλλιτεχνών.

2. Οι σκοποί αυτοί εκπληρώνονται κυρίως με
(α) τη διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και ανοικτών προσκλήσεων προς τους καλλιτέχνες,
(β) τη συμμετοχή και συγκρότηση δικτύων ανταλλαγών πολιτισμικού προϊόντος και εμπειρίας,
(γ) την υποστήριξη των εκθέσεων με παράλληλες δράσεις,
(δ) την εκπαίδευση διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων,
(ε) την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών δράσεων στο δημόσιο χώρο και με παρεμβάσεις στον αστικό ιστό
(στ) τις επιστημονικές εκδόσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές),
(ζ) την ενίσχυση της κινητικότητας καλλιτεχνών και επιμελητών με τη συγκρότηση προγράμματος δημιουργικής παραμονής (residency)
(η) Τη δικτύωση, με χρήση και των ηλεκτρονικών τεχνολογιών επικοινωνίας, με ενώσεις και πρωτοβουλίες νέων, αλλά και με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.
(θ) Την οργάνωση και βέλτιστη αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς φίλων του Οργανισμού και της σύγχρονης τέχνης καθώς και της πρακτικής άσκησης σπουδαστών με συναφές αντικείμενο.
(ι) Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα

3. Τη λειτουργία του αυτοτελούς Τμήματος “Πειραματικού Κέντρο Τεχνών και Δημιουργίας” διευθύνει ο προϊστάμενος αυτού, που φέρει τον τίτλο του Διευθυντή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών. Αυτός εισηγείται τεκμηριωμένα στο Γενικό Διευθυντή τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό των εκθέσεων και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων του Κέντρου. Ο Διευθυντής του Κέντρου καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου και, γενικότερα, ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για τυχόν προβλεπόμενες δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Κέντρου. Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων που οργανώνει το Κέντρο σε επιμελητές του οργανισμού, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων. Εισηγείται, ακόμη, τη συμμετοχή του Κέντρου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού, ενώ, συγχρόνως, αναπτύσσει τη συνεργασία και προάγει τη διαρκή επικοινωνία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

4. Ο Διευθυντής του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών επιλέγεται μετά από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης». Τον διορισμό του επιλεγέντος στη θέση διευθυντή με τετραετή θητεί, που μπορεί να ανανεώνεται, διενεργεί, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφασή του, ο Υπουργός Πολιτισμού. Γνώμη σχετικά με την αξιολογική προτεραιότητα των υποψηφίων μπορεί να διατυπώσει, κατόπιν σχετικής ακρόασης, και η Καλλιτεχνική Επιτροπή από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για το Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης. Για την πλήρωση της εν λόγω θέσης υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

5. Η θέση του Διευθυντή του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 • 6 Ιουλίου 2017, 19:02 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

  Το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. του Οργανισμού, όπως και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στον ισχύοντα νόμο.
  Οι Εφορείες του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης δεν ασκούν εξουσία. Είναι γνωμοδοτικά όργανα. Το νομοσχέδιο περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας τους και τις ανάγκες που καλύπτουν.

 • 4 Ιουλίου 2017, 12:25 | Χρήστος Σοφοκλής

  7. Πόσες Εφορείες χρειάζονται για να συνδιαμορφώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κάθε κίνηση των Διευθυντών και την γενικότερη λειτουργία ενός Μουσείου;
  8. Αν τον ασφυκτικό έλεγχο τον κάνουν οι Εφορείες ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ του Νέου Μουσείου και του Γενικού Διευθυντή;
  9. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιατί θα πρέπει να εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης του Νέου Μουσείου και μάλιστα αχρεωστήτως;
  10. Μνημείο Νομικού Χάους και κεκαλυμμένης χειραγώγησης
  Η Εφορεία Φωτογραφίας …..επικουρεί.
  Η Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης ……συνδιαμορφώνει, ελέγχει, εποπτεύει, αλλά τις ευθύνες αναλαμβάνει ο Διευθυντής;
  Πειραματικό Κέντρο……. χωρίς Εφορεία;;;; Μήπως ξεχάστηκε η δημιουργία μια νέας Εφορείας;
  Δεν νομίζεται ότι κάτι υποκρύπτεται κάτω από αυτές τις ατελείωτες Εφορείες

 • 4 Ιουλίου 2017, 12:44 | Χρήστος Σοφοκλής

  Το Πειραματικό Κέντρο χωρίς Εφορεία;