Άρθρο 14 – Κύρωση σύμβασης παραχώρησης

Με το παρόν άρθρο κυρώνεται η από 19 Απριλίου 2017 συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης κινητών και ακινήτων μεταξύ του ν.π.ι.δ. “Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” και του κοινωφελούς ιδρύματος “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, ως εξής:

“ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Απριλίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο έχει συσταθεί ως κοινωφελές ίδρυμα με το από 9-6-1994 π.δ. (Φ.Ε.Κ. Βʹ 469/21-6-1994), και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 154 (ΔΕΘ),
και αφετέρου
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο έχει ιδρυθεί με το άρθρο 2 του ν. 2557/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 271/ 24.12.1997) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

Επειδή τα μέρη συνομολογούν:
ΟΤΙ έχουν ως κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς τη δυναμική ανάπτυξη και προβολή των Εικαστικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του Βιομηχανικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Αισθητικής Καλλιέργειας, της Ιστορικής Μελέτης και Επιστημονικής Έρευνας καθώς και την Ενίσχυση Πειραματικών και Εναλλακτικών Προτάσεων για τις Τέχνες.

ΟΤΙ οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με τη συγκρότηση μουσειακών συλλογών και αρχείων, τη φύλαξη και ανάδειξη των συλλογών αυτών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, την έκθεση σε μόνιμη βάση τμημάτων όλων των συλλογών, στον κατά την περίσταση κατάλληλο χώρο ή χώρους.

ΟΤΙ οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται επίσης με τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη χρήση της πλέον εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς επικοινωνίας, την ουσιαστική συνεργασία και δικτύωση με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, της Ευρώπης και του εξωτερικού, τη διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, την προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού, την προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στις Τέχνες, την οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, την υποστήριξη ή/και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΟΤΙ τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνενωθούν οι δυνάμεις των δυο Μουσείων στη Θεσσαλονίκη, εφόσον συσταθεί ένας νέος οργανισμός με κατάλληλη δομή προκειμένου να συντονίζει και χρηματοδοτεί τις κοινές δραστηριότητες για την επίτευξη των κοινών σκοπών.

Σήμερα τα μέρη συμφωνούν:

Α. Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κατόπιν της από 30/06/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα παραχωρήσει στο νέο Οργανισμό, που θα ιδρυθεί κατόπιν της ψήφισης σχετικού νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, για διάρκεια 30 ετών από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω περιόδου, τα δικαιώματα χρήσεως των συλλογών έργων τέχνης, που περιγράφονται στον επισυναπτόμενο στο παρόν και αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα αυτού Αναλυτικό Κωδικοποιημένο Πίνακα Απογραφής των έργων των παραχωρούμενων Συλλογών (Παράρτημα Α), καθώς και τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων, που κατέχει και διαχειρίζεται, μετά του εξοπλισμού τους, και οι οποίες περιγράφονται πλήρως στα επίσης επισυναπτόμενα στο παρόν και αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα αυτού σχετικά διαγράμματα κατόψεων των παραχωρούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στον υπό σύσταση νέο Οργανισμό (Παράρτημα Β), υπό τους εξής ειδικότερους όρους:
1. Ο νέος οργανισμός, που θα ιδρυθεί, θα φέρει την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» (συντ. MOMus) και θα έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη.
2. Ο «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης», εφεξής αποκαλούμενος εδώ «Οργανισμός», θα ιδρυθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Η εποπτεία αυτού θα αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του νομικού προσώπου, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης και πρόσληψης του προσωπικού, και δεν θα υπεισέρχεται στους καλλιτεχνικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες, καθώς και τα δικαστικά, δικονομικά και διοικητικά προνόμια του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και διοικητικών ατελειών. Για όσα θέματα δεν ρυθμισθούν με νόμο, η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου
3. Ο Οργανισμός θα είναι ο καθολικός διάδοχος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, υπεισερχόμενος σε όλες τις συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα αυτού, καθώς και στη θέση αυτού, ως δικαιούχου πάσης φύσεως επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από δημοσίους ή ιδιωτικούς, εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
4. Ανώτατο όργανο διοίκησης του Οργανισμού θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτείται από εννέα μέλη. Δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού θα υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» τα οποία δύο μέλη θα προέρχονται υποχρεωτικώς από τα εκλεγόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. συστάσεως του ιδρύματος (Φ.Ε.Κ. Β΄ 469/21- 6-1994), μέλη του σωματείου «Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού», που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα είναι αρμόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του «νέου Οργανισμού», καθώς και για κάθε άλλο θέμα, με εξαίρεση αυτά για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο: (α) να χαράζει την γενική πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Οργανισμού, (β) να εγκρίνει το γενικό σχεδιασμό, τον ετήσιο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τους σχετικούς επιμέρους προϋπολογισμούς υλοποίησης των Διευθύνσεων του Οργανισμού, (γ) να αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, (δ) να ασκεί πειθαρχική εξουσία σε δεύτερο βαθμό για όλο το προσωπικό, (ε) να εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό που υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού, (στ) να αποφασίζει την πρόσληψη και την απόλυση του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού και (ζ) να διενεργεί έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών.
6. Ο Οργανισμός θα διοικείται στη καθημερινή του λειτουργία από Γενικό Διευθυντή που θα επιλέγεται ύστερα από ανοικτή, δημόσια διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Γνώμη σχετικά με την αξιολογική προτεραιότητα των υποψηφίων μπορούν να διατυπώσουν οι Εφορείες Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας καθώς και η Καλλιτεχνική Επιτροπή. Η απόφαση επιλογής αυτού θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αναρτάται δημόσια. Ο Γενικός Διευθυντής δεν θα ασκεί καλλιτεχνικό έργο στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
7. Στο πλαίσιο του Οργανισμού θα συσταθούν και θα λειτουργούν Διευθύνσεις (α) Μοντέρνας Τέχνης, (β) Σύγχρονης Τέχνης και (γ) Φωτογραφίας, καθώς και Κέντρο Πειραματικών Τεχνών, ως αυτοτελές Τμήμα αυτού. Οι Διευθύνσεις Μοντέρνας Τέχνης, Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας, εφόσον διαθέτουν συλλογές διακριτές μεταξύ τους, θα διατηρούν στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας και παρουσίας τους τον τίτλο του «Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης», «Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και «Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης», αντίστοιχα. Εφόσον, δε, στο εγχείρημα της συνένωσης θα συμμετέχει και το Ίδρυμα «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά», με τη παραχώρηση των οικείων συλλογών και των εγκαταστάσεων αυτού στον νέο Οργανισμό, θα συσταθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης του Οργανισμού, ως ιδιαίτερο Τμήμα αυτής, Τμήμα Σύγχρονης Γλυπτικής, που θα διαχειρίζεται τις παραχωρηθείσες συλλογές και εγκαταστάσεις και θα διατηρεί στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας και παρουσίας του τον τίτλο «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά».
8. Ειδικώς, η λειτουργία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης, που θα συσταθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού, θα εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία, ο Πρόεδρος και δύο μέλη της οποίας θα υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος ΜΜΣΤ. Εφόσον, δε, στο εγχείρημα της συνένωσης θα συμμετέχει και το Ίδρυμα «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά», ένα από τα υπόλοιπα μέλη της προαναφερθείσας Εφορείας θα υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω ιδρύματος.
9. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Οργανισμού θα μεριμνούν για την κατάλληλη ασφάλιση και συντήρηση των παραχωρουμένων συλλογών καθώς και για την κατάλληλη ασφάλιση και συντήρηση των παραχωρουμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, με όρους ανάλογους αυτών της ασφάλισης και συντήρησης των λοιπών συλλογών και εγκαταστάσεων αυτού.
10. Ως προς τη χρήση των παραχωρούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, ο Οργανισμός θα δεσμευτεί αφενός να διατηρεί την έκθεση των μονίμων συλλογών στους αντίστοιχους χώρους (Παράρτημα Α`) και αφετέρου να συνεχίζει να παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος τη χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις του σωματείου «Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού». Κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης, το ανωτέρω σωματείο δύναται να δραστηριοποιείται προς όφελος του Οργανισμού με προγράμματα εκδηλώσεων.
11. Ο Οργανισμός θα αναλάβει τη συνέχεια της υλοποίησης, μέχρι πλήρους αποπεράτωσης, όλων των επιχορηγούμενων από ιδιωτικούς φορείς εκθεσιακών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εισφέρει το Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» και θα έχουν εγκριθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των ιδρυτικών αυτού ρυθμίσεων. Για τον σκοπό αυτό, καθώς και για την αποτελεσματική και ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των παραχωρουμένων συλλογών, αρχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταξύ των συμβαλλόμενων Μουσείων, ο Οργανισμός θα υπεισέλθει στη θέση εργοδότη οκτώ (8) εξειδικευμένων στελεχών, που απασχολούνται σήμερα από το Ίδρυμα ΜΜΣΤ και επιθυμούν να συνεχίσουν την απασχόλησή τους στον νέο Οργανισμό. Τα πρόσωπα αυτά θα συνδέονται εφ’ εξής με τον Οργανισμό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας αρχομένης από την έναρξη ισχύος του σχετικού Νόμου, ο δε Οργανισμός αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις. Εφόσον, δε στο εγχείρημα της συνένωσης θα συμμετέχει και το Ίδρυμα «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά», στο ίδιο ως άνω καθεστώς θα υπαχθεί και ένας (1) ακόμη εργαζόμενος του Ιδρύματος ΜΜΣΤ, που σήμερα απασχολείται για τις ανάγκες του Ιδρύματος ΜΑΜ.
Β. Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιωμάτων Χρήσεως τελεί υπό διαλυτική αίρεση και τα αποτελέσματά της ανατρέπονται, αυτοδικαίως και αναδρομικώς, σε περίπτωση που, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, δεν δημοσιευθεί ο σχετικός Νόμος, ο οποίος θα ρυθμίζει τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του νέου Οργανισμού, με ελάχιστο περιεχόμενο τους όρους της παρούσας Σύμβασης (υπό Α.), οι οποίοι αναγνωρίζονται και συμφωνούνται ως όροι ουσιώδεις και κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του εγχειρήματος να συνενωθούν οι δυνάμεις των δύο Μουσείων της Θεσσαλονίκης.

Για το Μακεδονικό Μουσείο Για το Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Σύγχρονης Τέχνης

Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ Ανδρέας Τάκης
Πρόεδρος ΔΣ Πρόεδρος ΔΣ”

  • 6 Ιουλίου 2017, 19:03 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

    Ο οικονομικός έλεγχος προβλέπεται και προφανώς θα προβλέπεται και στο μέλλον. Η Εφορεία είναι γνωμοδοτικό όργανο. Δεν ασκεί εξουσία στον Οργανισμό ούτε λαμβάνει αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΔΣ.

  • 4 Ιουλίου 2017, 12:19 | Χρήστος Σοφοκλής

    Άρθρο 14.
    Έχει γίνει οικονομικός έλεγχος των υπό συνένωση Μουσείων ή θα την πληρώσουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες;

    Το σημαντικότερο Σημείο όλων βρίσκεται στο τέλος του «νομοσχεδίου» όπου αναφέρεται και πάλι η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης το οποίο θα εποπτεύεται από την Εφορεία Όπου Εφορεία > ο Πρόεδρος και δύο μέλη (= 03) θα υποδεικνύονται από το τέως διοικητικό του Μακεδονικού. Σε περίπτωση συμμετοχής στο σχήμα και του Αλέξ Μυλωνάς τότε και αυτό θα υποδεικνύει 01 μέλος της Εφορείας = σύνολο 04. Το ΥΠΠΟ διά του ΔΣ του Νέου Μουσείου το (01= 5ο) μέλος της 5μελούς Εφορείας. Εκείνος που πληρώνει δεν θα έχει καν λόγο.