Άρθρο 11 – Πόροι

Οι πόροι του ιδρυόμενου με τον παρόντα νόμο οργανισμού είναι:
(α) Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από την Κατανομή των Πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (Φορέας 21 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ειδ. Φορέας 110 Υπηρεσίες Πολιτισμού), καταργούνται οι επιχορηγήσεις υπό ΚΑΕ 2522 και 2529 προς τους οργανισμούς «Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», «Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» και «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» και δημιουργείται νέος ΚΑΕ για την επιχορήγηση προς τον «Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης».
(β) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
(γ) Χρηματοδοτήσεις από τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε εθνικά είτε διεθνή ή ευρωπαϊκά.
(δ) Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
(ε) Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
(στ) ΄Εσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
(ζ) Έσοδα από την πώληση εισιτηρίων για τις εκθέσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις/διοργανώσεις του οργανισμού.
(η) Έσοδα από τις εκδόσεις του οργανισμού ή άλλων εκδοτικών οίκων, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και από την πώληση αναπαραγωγών έργων ή αντικειμένων τέχνης, αφισών, χρηστικών και αναμνηστικών αντικειμένων, ενδυμάτων κλπ., που διατίθενται από το πωλητήριο, είτε απευθείας, είτε μέσω μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων κυλικείου.
(θ) Έσοδα από εμπορικές συνεργασίες με επιχειρηματικούς φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς με στόχο την αξιοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των συλλογών που διαθέτει, κατέχει ή/και διαχειρίζεται ο Οργανισμός, εφόσον και στην έκταση που αυτά του ανήκουν.
(ι) Έσοδα από το δανεισμό έργων σε αναγνωρισμένα Μουσεία και φορείς πολιτισμού, εθνικούς ή διεθνείς και την εκμετάλλευση έργων που παράγονται κατά παραγγελία του Οργανισμού.
(ια) Έσοδα από διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων πολιτισμού (συναυλιών, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, performances κ.ο.κ.).
(ιβ) Έσοδα από την παραχώρηση χώρων και εγκαταστάσεων, το δικαίωμα χρήσης των οποίων ανήκει στον οργανισμό.
(ιγ) Έσοδα από εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους σεμιναρίων, που διοργανώνονται από τον οργανισμό και απευθύνονται σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού.
(ιδ) Έσοδα από τις συνδρομές μελών κλειστού ομίλου ή λέσχης δωρητών του μουσείου, ή από τον σύλλογο φίλων ή από ιδιωτικές οικονομικές δωρεές.
(ιε) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Κάθε έσοδο, απ’ όπου και αν προέρχεται, περιέρχεται στον ενιαίο κωδικό γενικών εσόδων του Οργανισμού. Από την υπαγωγή στον ενιαίο κωδικό γενικών εσόδων του Οργανισμού, εξαιρούνται οι χορηγίες, χρηματικές δωρεές και ενισχύσεις που διενεργούνται για την υλοποίηση συγκεκριμένων εκθέσεων ή εκδηλώσεων πολιτισμού και καταχωρίζονται λογιστικά απ’ ευθείας στους ειδικούς κωδικούς της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας