Άρθρο 12 – Οικονομική διαχείριση – Έλεγχος

1. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Θεσσαλονίκης καταρτίζει ενιαίο προϋπολογισμό, αυτοτελή κεφάλαια του οποίου αποτελούν οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Διευθύνσεων Σύγχρονης Τέχνης, Φωτογραφίας, Μοντέρνας Τέχνης και του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών.

2. Στους ειδικούς κωδικούς που διατηρούν οι Διευθύνσεις Μοντέρνας, Σύγχρονης Τέχνης, Φωτογραφίας και το Κέντρο Πειραματικών Τεχνών, περιέρχονται τα υπολειπόμενα διαθέσιμα ποσά, που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα πάσης φύσεως έσοδα οι δαπάνες για
(α) την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών αναγκών,
(β) την καταβολή της μισθοδοσίας και των αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού,
(γ) την εκκαθάριση των οικείων κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και
(δ) την αντιμετώπιση σημαντικής ανάγκης, αναγόμενης στη λειτουργία του συνόλου του Οργανισμού ή της υποδομής του, που κρίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα υπολειπόμενα ποσά της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται ποσοστιαία στους ειδικούς κωδικούς, που τηρούν οι προαναφερθείσες υπηρεσιακές μονάδες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με βάση ποσοστό που προκύπτει, για καθεμιά από αυτές, από τον λόγο του σταθμισμένου προϋπολογισμού του προγραμματισμού αυτής προς το άθροισμα των σταθμισμένων προϋπολογισμών προγραμματισμού όλων μαζί των προαναφερθεισών μονάδων του Οργανισμού επί εκατό.

4. Για τη στάθμιση του προϋπολογισμού του προγραμματισμού των παραπάνω μονάδων του Οργανισμού, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγραμματισμού καθεμιάς από αυτές πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, ο οποίος ισούται με τον λόγο του αθροίσματος των αποτελεσμάτων απολογισμών του προγραμματισμού προς το άθροισμα των προϋπολογισμών προγραμματισμού της προηγούμενης διετίας, αφού το αποτέλεσμα απολογισμού του κάθε έτους έχει τροποποιηθεί ως εξής:
(α) εφόσον η τυχόν θετική διαφορά, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού προγραμματισμού, από τον απολογισμό του έτους, οφείλεται σε μεγαλύτερο κόστος των προϋπολογισμένων δράσεων, αφαιρείται από τον απολογισμό, (β) αφαιρείται επίσης το κόστος τυχόν δράσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν, εάν το αποτέλεσμα του απολογισμού ισούται με τον προϋπολογισμό του προγραμματισμού, (γ) η τυχόν αρνητική διαφορά του απολογισμού από τον οικείο προϋπολογισμό προγραμματισμού λόγω της εκτέλεσης του τελευταίου με χαμηλότερο του προϋπολογισθέντος κόστος, μετατρέπεται σε θετική και προστίθεται σε αυτόν.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαφορά θεωρείται μηδενική και δεν επηρεάζει τον συντελεστή στάθμισης, ο οποίος, εάν το άθροισμα των προϋπολογισμών προγραμματισμού της προηγούμενης διετίας είναι μηδενικό, ισούται με την μονάδα.

5. Μεταβολή των ποσοστών αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει προϋπολογισμούς προγραμματισμού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Φωτογραφίας χαμηλότερους από το 70% του μέσου όρου των εγκεκριμένων προϋπολογισμών της προηγούμενης διετίας, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Εφορείας εκάστου από τα δύο αυτά μουσεία.

6. Με την Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος ορίζεται τριμελής εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης». Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο, τον οποίο διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Ο Οργανισμός υπόκειται στις υποχρεώσεις εσωτερικού ελέγχου, στις οποίες υπάγουν τις δημόσιες επιχειρήσεις και λοιπά δημόσια ν.π.ι.δ. οι σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ν. 2439/2005 (Α’ 314), όπως αυτό ισχύει.

8. Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.