Άρθρο 10 – Περιουσία

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την οιαδήποτε διατύπωση, και ατελώς στον συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό. Στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται ιδίως:
(α) Οι συλλογές έργων τέχνης καθώς και τα μεμονωμένα έργα ή αντικείμενα τέχνης, όπως έχουν καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων του, του Μουσείου Φωτογραφίας συμπεριλαμβανομένου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, που είχαν παραχωρηθεί σε αυτό.
(β) Κάθε δικαίωμα επί του πάσης φύσεως σταθερού ή κινητού εξοπλισμού που εξυπηρετούσε λειτουργικές του ανάγκες, παρεκτός και αν πρόκειται για παράρτημα κτηριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του.
(γ) Το σύνολο των βιβλίων και περιοδικών που συγκροτούσαν τις βιβλιοθήκες του, καθώς και ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα που διέθετε προς πώληση στα οικεία πωλητήρια.
(δ) Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είχαν ως διαχειριστές το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
(ε) Κάθε δικαίωμα κατοχής και εγκατάστασης ή άλλης χρήσης επί των ακινήτων, στα οποία είναι εγκατεστημένα ή τα οποία χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του, κατόπιν μίσθωσης ή παραχώρησης από τρίτο δημόσιο φορέα ή ιδιώτη. Στα εν λόγω δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και τα προερχόμενα από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως προς τη χρήση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τους όρους του άρθρου 2, παρ. 2, στοιχ. θ΄του Ν. 2557/1997.

2. Στα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού συμπεριλαμβάνονται, επίσης, από της ολοκλήρωσης της παραχώρησής τους σε αυτόν από το κοινωφελές ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, σύμφωνα με τους όρους της από 19.4.2017 σύμβασης χρησιδανείου, διάρκειας 30 ετών, αυτού του τελευταίου με το ν.π.ι.δ. “Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, απαλλαγμένα από περαιτέρω υποχρεώσεις ή βάρη, τα παρακάτω:
(α) τα δικαιώματα χρήσης της κτιριακής εγκατάστασης που έχει παραχωρηθεί στο Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ Α.Ε., δυνάμει της από 14.02.2000 σύμβασης χρησιδανείου, καθώς και τα δικαιώματα χρήσης της κτιριακής εγκατάστασης που έχει ανεγερθεί εντός του χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παραπλεύρως της ως άνω αναφερόμενης, με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δυνάμει της συμβάσεως που συνήφθη το Νοέμβριο του 1999 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το Έργο: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με αντικείμενο «την καταβολή και διαχείριση επιχορήγησης από τους πόρους του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου».
(β) Τα δικαιώματα χρήσης του πάσης φύσεως σταθερού ή κινητού εξοπλισμού που εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της διαχείρισης των συλλογών και μεμονωμένων έργων και αντικειμένων τέχνης του “Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης”. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης μεριμνά προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής αρχαιρεσιών και συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης του κοινωφελούς σωματείου «Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού» καθώς και της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης σε κατάλληλους χώρους των παραχωρηθέντων κατά χρήση εγκαταστάσεων.
(γ) Τα δικαιώματα χρήσης των συλλογών έργων τέχνης, των μεμονωμένων έργων και των αντικειμένων τέχνης που ανήκουν κατά κυριότητα στο “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης”, τα δικαιώματα χρήσης του σχετικού εξοπλισμού, υλικού τεκμηρίωσης, αρχειακού υλικού και της βιβλιοθήκης τέχνης, καθώς και τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προαναφερθεισών συλλογών, έργων ή αντικειμένων.
(δ) Τα δικαιώματα κυριότητας επί των εμπορευμάτων, βιβλίων, περιοδικών και αναπαραγωγών έργων ή αντικειμένων τέχνης που διαθέτει σε απόθεμα το πωλητήριο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

3. Ο Γενικός Διευθυντής, εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, προβαίνει σε ενιαία απογραφή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, υποβάλλει αυτή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και τη διαβιβάζει εγκεκριμένη στον Υπουργό Πολιτισμού. Επικαιροποίηση της καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού διενεργείται με την ίδια διαδικασία εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Οι συλλογές, τα μεμονωμένα έργα και αντικείμενα τέχνης, οι βιβλιοθήκες και τα οικεία υλικά αρχείου και τεκμηρίωσης καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός, που περιέρχονται με βάση τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων στην περιουσία του οργανισμού εξακολουθούν να στεγάζονται και να εκτίθενται στις εγκαταστάσεις, όπου διατελούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Ο Γενικός Διευθυντής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολιτική του οργανισμού που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μεριμνά για την επίτευξη χωροταξικής εγγύτητας μεταξύ των χρησιμοποιουμένων για τη στέγαση και έκθεση των συλλογών κτηρίων και προτείνει στο τελευταίο τη μετεγκατάσταση επιμέρους τμημάτων των συλλογών, αρχείων και υπηρεσιών σε άλλα κτήρια. Μέχρι την επίτευξη της χωροταξικής εγγύτητας, ο Γενικός Διευθυντής, με την επικουρία των Διευθυντών των Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, διασφαλίζει την σταθερή έκθεση τμημάτων των συλλογών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις παραχωρηθείσες από το κοινωφελές ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” εγκαταστάσεις καθώς και τμημάτων των συλλογών του τελευταίου που έχουν παραχωρηθεί, στις εγκαταστάσεις του πρώτου. Επίσης διασφαλίζει τη σταθερή έκθεση τμημάτων των συλλογών Α. Ιόλα, Α. Ξύδη και των άλλων, στον τριώροφο χώρο και σε άλλους ισοδύναμους χώρους στις εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν από το κοινωφελές Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».

5. Συλλογές τέχνης, φωτογραφίας, αρχειακό υλικό και άλλα αντικείμενα ή έργα τέχνης που σχετίζονται με τους σκοπούς του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» και εισάγονται από το εξωτερικό, απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και δασμούς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 • 6 Ιουλίου 2017, 19:41 | Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ

  Η ΔΕΘ προβλέπεται να είναι, δια του εκπροσώπου της, ενεργό μέλος του Οργανισμού.
  Την συλλογή Κωστάκη, που κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι η ναυαρχίδα του Οργανισμού, θα διαχειρίζεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα διαχειρίζεται το σύνολο των συλλογών σύγχρονης τέχνης του ΚΜΣΤ και του ΜΜΣΤ που αποτελείται από πολλές χιλιάδες και μεγάλης σημασίας έργα τέχνης. Η διάκριση συλλογών και μουσείων θα προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες διοργανώσεων εκθεσιακών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων στα μουσεία, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα και τις δυνατότητες της συλλογής Κωστάκη και των λοιπών συλλογών χωρίς να υπάρχει λόγος σύγκρισης ή ανταγωνισμού καθώς πρόκειται για παράλληλες δραστηριότητες.

 • 4 Ιουλίου 2017, 12:48 | Χρήστος Σοφοκλής

  02 το Μακεδονικό Μουσείο παραχωρεί τους χώρους του; Δεν αναφέρεται όμως α) για πόσα χρόνια έχουν παραχωρηθεί οι συγκεκριμένοι χώροι από την ΔΕΘ. β) Πότε λήγει η παραχώρηση; γ) Τι θα γίνει σε περίπτωση πώλησης της ΔΕΘ;
  04. Πώς μπορεί να συγκρίνεται η Συλλογή Κωστάκη και να εξομοιώνεται με τη μικρή Συλλογή Ιόλα και τη Συλλογή Ξύδη;
  Το Μακεδονικό Μουσείο παραχωρεί τους υπό αίρεση χώρους του και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επωμίζεται την οικονομική του (Μακεδονικού) διάσωση και λειτουργία!