Άρθρο 05 – “Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη” (Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης)

1. Αποστολή της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης είναι η διάσωση, μελέτη και προβολή των εικαστικών ως επί το πλείστον επιτευγμάτων της μοντέρνας τέχνης, ιδίως, δε, της διεθνούς σπουδαιότητας συλλογής Κωστάκη με έργα της ρωσικής πρωτοπορίας (1900-1930), αλλά και έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία συγκαταλέγονται στη μοντέρνα τέχνη. Την αποστολή αυτή επιτελεί η Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης διαχειριζόμενη οικονομικά, αναδεικνύοντας διεθνώς και αξιοποιώντας επιστημονικά τη συλλογή Κωστάκη και το αρχείο αυτής, καθώς και τις λοιπές συλλογές και έργα μοντέρνας τέχνης που διατηρεί ή αποκτά. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης διαρθρώνονται σε Τμήμα Συλλογών και Τμήμα Έρευνας και Αρχείου και συνεργάζονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, με όλες τις λοιπές υπηρεσίες του Οργανισμού, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή.

2. Οι παραπάνω σκοποί της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης εκπληρώνονται με τα εξής μέσα:
α) Την φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές.
β) Την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.
γ) Την έκθεση σε μόνιμη βάση μέρους των συλλογών.
δ) Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρα μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Την ενίσχυση της κινητικότητας των συλλογών με τον δανεισμό έργων σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους που πληρούν όλες τις απαραίτητες μουσειολογικές προδιαγραφές.
στ) Τη συνεργασία με τους μουσειοπαιδαγωγούς του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό.
ζ) Τις επιστημονικές εκδόσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές).
η) Την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού χαρακτήρα.
θ) Την ενίσχυση της έρευνας και επιστημονικής αξιοποίησης της συλλογής και των αρχείων μέσω της συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, τη δημοσίευση μελετών και την διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων.
ι) Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία της μοντέρνας τέχνης του 20ου αιώνα.
ια) Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.

3. Η Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών και κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία τους. Εισηγείται τεκμηριωμένα στο Γενικό Διευθυντή τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης» και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό των εκθέσεων και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διεύθυνσης και γενικότερα ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για τυχόν δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση των συλλογών. Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης στους οικείους επιμελητές, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής, του αρχειακού υλικού, την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, καλλιεργεί και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής να διατάσσει δαπάνες ύψους που δεν υπερβαίνει τη μέγιστη αξία, για την οποία επιτρέπεται η ανάθεση έργου ή υπηρεσίας με διαπραγμάτευση, κατά τις κείμενες διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.

4. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης επιλέγεται μετά από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης». Τον διορισμό του επιλεγέντος στη θέση διευθυντή με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, διενεργεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού. Γνώμη σχετικά με την αξιολογική προτεραιότητα των υποψηφίων μπορεί να διατυπώσει κατόπιν σχετικής ακρόασης και η Καλλιτεχνική Επιτροπή, από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή.

5. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι., ιδίως στην Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητικής ή Πολιτισμικής Ιστορίας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής, διεθνείς δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης του μοντερνισμού, με προτίμηση στην ειδική γνώση της ρωσικής πρωτοπορίας, και πολύ καλή γνώση εκτός της ελληνικής και της αγγλικής και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η γνώση της ρωσικής γλώσσας. Για τη κατάληψη της θέσης αυτής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

6. Η θέση του Διευθυντή Μοντέρνας Τέχνης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

  • 4 Ιουλίου 2017, 12:10 | Χρήστος Σοφοκλής

    Άρθρο 05.
    (Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης)
    Μεταξύ των προσόντων και Πολιτισμικής Ιστορίας; (Αν είμαι κάτοχος τίτλου σπουδών της πολιτισμικής Ιστορίας της Μέσης Ανατολής μπορώ να διοικήσω ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης;) Αρκούν από μόνα τους η πολιτισμική Ιστορία και η γνώση της Ρωσικής γλώσσας για να γίνει κάποιος Γενικός Δ/ντής;
    Στο Σινοϊαπωνικό Μουσείο της Κέρκυρας ο Διευθυντής γνωρίζει κινέζικα ή ιαπωνικά;